Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-105/20 2020-01-20
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI VILNIAUS ŠVIESŲ FESTIVALĮ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI VILNIAUS ŠVIESŲ FESTIVALĮ

 

2020 m. sausio 20 d.   Nr. A30- 105/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, 15.4 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  biudžetinei įstaigai „Vilniaus kultūros centras“ organizuoti šviesų festivalį:  2020 m. sausio 21 d. pradėti paruošiamuosius darbus, o 24–26 d. 18–23 val. pagal organizatorių suderintą schemą ir iš anksto numatytą programą pristatyti šviesų instaliacijas ant Gedimino pilies bokšto, Gedimino kalno papėdėje, Katedros aikštėje, Valdovų rūmuose, pastatų  Maironio g. 3, 6, 13, Rusų g. 3 kiemuose, Bokšto gatvėje, pasatų Didžioji d. 7, Vilniaus g. 39, Šv. Ignoto g. 6, Universiteto g. 3, 4 kiemuose, Lietuvos Respublikos Prezidentūros vidiniame kieme, S. Skapo, Latako, Pilies gatvėse, pastato J. Žemaičio g. 30 kieme, K. Sirvydo skvere (prireikus ir suderinus nustatyta tvarka apsitverti renginių vietas ir naudoti automobiliams stovėti skirtas vietas). Festivalio metu Katedros aikštėje, Pilies, Maironio, Vilniaus gatvėse vykdyti prekybą, o K. Sirvydo skvere vykdyti prekybą ir iš maisto vagonėlių ir paviljonų.

2. Į p a r e i g o j u  biudžetinę įstaigą „Vilniaus kultūros centras“:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką festivalio metu ir atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl festivalio metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. renginių vietą ir laiką Katedros aikštėje ir jos prieigose papildomai suderinti su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija;

2.4. paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų ir festivalio metu neužstoti privažiuoti ir įeiti į pastatus skirtų kelių;

2.5. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.6. užtikrinti, kad festivalio metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.7. nevažiuoti automobiliais į aikštes ir ant šaligatvių, išskyrus festivalio transportą;

2.8. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.9. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo ir turto apsaugos festivalio metu ir užtikrinti, kad viešosios tvarkos užtikrinimo planas būtų suderintas su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.10. prireikus gatvių ir pastatų apšvietimo išjungimo ir įjungimo grafiką festivalio metu suderinti su Infrastruktūros skyriumi;

2.11. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus prekiauti ir teikti paslaugas festivalio metu;

2.12. maisto gaminimo ir prekybos vietose patiesti nedegius paklotus iš tvirtų dangų ir užtikrinti, kad jie būtų išvalomi, o riebalai ir kitos atliekos nebūtų pilamos į nuotekų tinklus.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. nuo 2020 m. sausio 23 d. 7 val. iki sausio 26 d. 23 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Švarco gatvėje;

3.2. 2020 m. sausio 24–26 d. 18–22 val. draudžiamas transporto priemonių eismas T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės, Maironio gatvės dalyje nuo Barboros Radvilaitės iki Rusų gatvės, Rusų, Latako Pilies gatvėje, Didžiosios gatvės dalyje nuo Pilies iki Stiklių gatvės, Stiklių, Dominikonų, Vilniaus, Benediktinių, Šv. Ignoto gatvėse, Totorių gatvės dalyje nuo Šv. Ignoto gatvės iki J. Žemaičio alėjos, J. Žemaičio alėjoje, Šv. Jono, Universiteto, S. Skapo gatvėse (išskyrus viešąjį ir gyventojų transportą);

3.3. Savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ patvirtintuose Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nurodyta tvarka Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ išduoti gyventojams ir juridiniams asmenims leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose mėlynojoje ir raudonojoje zonose bėgimo metu 2020 m. sausio
 23–27 d. galioja ir kitose stovėjimo zonose (geltonojoje, žaliojoje ir baltojoje zonose).

4. P a v e d u:

4.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti saugų eismą festivalio metu;

4.2. Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas festivalio metu Katedros aikštėje, Pilies, Maironio, Vilniaus gatvėse ir K. Sirvydo skvere;

4.3. Eismo organizavimo skyriui:

4.3.1. prireikus kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuo 2020 m. sausio 21 d. 8 val. iki 2020 m. sausio 27 d. pagal organizatorių pateiktą sąrašą rezervuoti automobilių stovėjimo vietas festivalio teritorijoje;

4.3.2. nustatyta tvarka suderinti eismo organizavimo pakeitimo schemą ir iš anksto įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus festivalio teritorijoje;

4.3.3. 2020 m. sausio 24–26 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

4.3.4. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ 2020 m. sausio 23 d. pagal organizatorių poreikį jų nurodytose vietose prieš festivalį pastatyti laikinąsias tvoreles, o pasibaigus festivaliui
2020 m. sausio 27 d. organizuoti jų išvežimą;

4.3.5. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ per įvairias informacijos sklaidos priemones informuoti gyventojus apie eismo pasikeitimus ir automobilių stovėjimo vietų rezervavimą festivalio teritorijoje, atlikti kitus būtinus veiksmus saugiam eismui festivalio metu užtikrinti;

4.4. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui:

4.4.1. prireikus festivalio teritorijoje ir privačiuose kiemuose organizuoti sniego nukasimo ir išvežimo darbus festivalio metu (taip pat paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu);

4.4.2. prieš festivalį paruošti ir sutvarkyti jo vietas, pastatyti šiukšlių konteinerius, organizuoti teritorijų tvarkymo ir šiukšlių išvežimo festivalio metu ir jam pasibaigus darbus (išskyrus K. Sirvydo skverą);

4.5. Infrastruktūros skyriui prireikus kartu su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“ nuo 2020 m. sausio 22 d. iki sausio 26 d. pagal technines galimybes užtikrinti prisijungimą prie elektros energijos tinklų festivalio teritorijoje, taip pat pagal organizatorių pateiktą sąrašą organizuoti gatvių, pastatų ir parkų apšvietimo išjungimą (įjungimą) ir padengti su tuo susijusias išlaidas;

4.6. Sveikatos apsaugos skyriui užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą 2020 m. sausio 24–26 d. 18–23 val. festivalio teritorijoje;

4.7. Viešosios tvarkos skyriui 2020 m. sausio 23–26 d. padėti užtikrinti, kad būtų laikomasi laikinųjų kelio ženklų ir saugaus eismo.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių apie laikinus eismo ribojimus festivalio metu informuoti visuomenę per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią