Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-189/20 2020-01-24
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI ŠVENTINĘ AUTOMOBILIŲ KOLONĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI ŠVENTINĘ AUTOMOBILIŲ KOLONĄ

 

2020 m. sausio 24 d.   Nr. 30-189/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  asociacijai „Autojungtis“ 2020 m. balandžio 18 d. 21–22 val. organizuoti šventinę automobilių koloną ir važiuoti nuo Gariūnų turgavietės Gariūnų, Oslo, Tūkstantmečio, Geležinio Vilko, J. Ralio, V. Gerulaičio gatvėmis iki „Siemens“ arenos.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. palaikyti švarą ir tvarką renginio metu, o jam pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl šventės metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.2. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju atlyginti nuostolius;

2.3. užtikrinti renginio dalyvių ir kitų asmenų saugumą, paskirti už tai atsakingus savanorius;

2.4. užtikrinti, kad renginio dalyviai nepažeistų viešosios tvarkos, laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų ir vykdytų teisėtus policijos pareigūnų reikalavimus;

2.5. užtikrinti tvarkingą automobilių kolonos sudarymą, paskirti už tai atsakingus asmenis;

2.6. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą užtikrinti viešąją tvarką, policijos palydą ir saugų eismą renginio metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 1110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

 

Į pradžią