Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-210/20 2020-01-27
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI BĖGIMĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI BĖGIMĄ

 

2020 m. sausio 27 d.   Nr. 30-210/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai „Sveikas miestas“ ir asociacijai „Sporto renginiai“ 2020 m. kovo 1 d. 7–19 val. organizuoti bėgimą „Vilkų takais“ Vingio parke.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką renginio metu, o jam pasibaigus sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl bėgimo metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. užtikrinti bėgimo dalyvių ir žiūrovų saugumą, paskirti už tai atsakingus asmenis;

2.5. bėgimo vietą ir laiką Vingio parke papildomai suderinti su viešąja įstaiga „Vilniaus miesto parkai“;

2.6. užtikrinti, kad bėgimo metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, žalos atveju atlyginti nuostolius;

2.7. nevažiuoti automobiliais ant šaligatvių, vejos ir Vingio parko estrados, išskyrus renginio transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.8 užtikrinti, kad prekybininkai turėtų leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginio metu;

2.9. užtikrinti, kad prekybininkai vykdydami prekybą ir teikdami kitas paslaugas nenaudotų vienkartinių plastikinių gaminių;

2.10. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą užtikrinti viešąją tvarką renginio metu;

3.2. Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas renginio metu;

3.3. Eismo organizavimo skyriui kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ 2020 m. kovo 1 d. iki 8 val. pagal organizatorių poreikį jų nurodytose vietose pastatyti 86 laikinąsias tvoreles, o pasibaigus bėgimui organizuoti jų išvežimą.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.        

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

 

Į pradžią