Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-203/20 2020-01-30
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI NARKOMANIJOS PREVENCIJOS AKCIJAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI NARKOMANIJOS PREVENCIJOS AKCIJAS

 

2020 m. sausio 30 d.   Nr. A30- 203/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai Naujosios Vilnios poliklinikai nuo 2020 m. vasario 3 d. iki gruodžio 31 d. kasdien organizuoti narkomanijos prevencijos akcijas, mikroautobusą pastatant automobilių stovėjimo aikštelėse arba ant pėsčiųjų takų šalia pastatų Dariaus ir Girėno g. 13, 187A, Amatų g. 4, Sodų g. 12, Parko g. 16, o prireikus ir kitose miesto vietose.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. palaikyti švarą ir tvarką visos akcijos metu, o jai pasibaigus (kasdien) per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl akcijos metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.2. užtikrinti, kad akcijos metu nebūtų sugadintos aikštės, šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, o žalos atveju atlyginti nuostolius;

2.3. užtikrinti akcijos dalyvių saugumą, paskirti už tai atsakingus asmenis;

2.4. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 1110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią