Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-221/20 2020-02-03
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI EISENĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI EISENĄ

 

2020 m. vasario 3 d.   Nr. A30- 221/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  Lietuvos lenkų sąjungai nuo 2020 m. gegužės 1 d. 20 val. pradėti paruošiamuosius darbus prie Aušros vartų ir gegužės 2 d. organizuoti eiseną: nuo 10.30 val. dalyviams rinktis prie Nepriklausomybės aikštės ir eiti Gedimino prospektu iki Katedros aikštės, toliau Pilies, Didžiąja ir Aušros Vartų gatvėmis iki Aušros vartų, kur 12.00–13.30 val. bus aukojamos šv. mišios. 

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. palaikyti švarą ir tvarką eisenos metu, o jai pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, surinkti ir išvežti šiukšles, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl eisenos metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.2. užtikrinti eisenos dalyvių saugumą;

2.3. užtikrinti tvarkingą eisenos dalyvių kolonos judėjimą, paskirti už saugų eismą atsakingus savanorius ir koordinatorių, vilkėsiančius šviesą atspindinčiomis liemenėmis;

2.4. neužstoti įeiti į pastatus skirtų kelių, palikti laisvą pėsčiųjų taką;

2.5. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir saugų eismą eisenos metu, užtikrinti policijos palydą;

3.2. Eismo organizavimo skyriui:

3.2.1. 2020 m. gegužės 2 d. 10.30–12.00 val. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuleisti stulpelius Gedimino prospekte ir kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ nestatyti stulpelių Pilies gatvės pradžioje ir ties pastatu Gedimino pr. 12;

3.2.2. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ 2020 m. gegužės 2 d. 8 val. pagal organizatorių poreikį pateikti reikiamą skaičių laikinųjų tvorelių renginio saugumui užtikrinti ir organizuoti jų išvežimą pasibaigus renginiui;

3.2.3. 2020 m. gegužės 2 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

3.3. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui 2020 gegužės 3 d. iki 8 val. pastatyti du biotualetus šalia Aušros vartų (vienas pritaikytas neįgaliems asmenims), o pasibaigus renginiui organizuoti jų išvežimą.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių apie laikinus eismo ribojimus eisenos metu informuoti visuomenę per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 1110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią