Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-222/20 2020-02-03
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI EITYNES

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI EITYNES

 

2020 m. vasario 3 d.   Nr. A30- 222/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  Šarūnui Legatui ir Justinui Daunorui 2020 m. vasario 16 d. organizuoti patriotines eitynes su fakelais, nuo 18 val. dalyviams renkantis prie Jono Basanavičiaus paminklo ir 18.30 val. eiti Aušros Vartų, Didžiąja, Pilies, Šventaragio gatvėmis, pro Sereikiškių parką iki Trispalvės alėjos ir Arsenalo gatvių sankryžos.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. palaikyti švarą ir tvarką eitynių metu, o joms pasibaigus sutvarkyti teritoriją ir atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl eitynių metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.2. užtikrinti eitynių dalyvių saugumą, paskirti už tai atsakingus asmenis;

2.3. užtikrinti tvarkingą eitynių dalyvių kolonos judėjimą, paskirti už saugų eismą atsakingus savanorius ir koordinatorių, vilkėsiančius šviesą atspindinčiomis liemenėmis;

2.4. užtikrinti, kad eitynių metu nebūtų kurstoma nesantaika, tautinė, rasinė ar kitokio pobūdžio diskriminacija, nebūtų keliama grėsmė valstybės ar visuomenės saugumui, žmonių sveikatai ar gyvybei, atliekami kiti teisės aktams ir viešajai tvarkai prieštaraujantys veiksmai;

2.5. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, turėti pirmines gaisro gesinimo priemones;

2.6. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą užtikrinti viešąją tvarką, policijos palydą ir saugų eismą eitynių metu;

3.2. Eismo organizavimo skyriui kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ nuo vasario 16 d. 18.30 val. iki 20.30 val. (eitynių metu) nestatyti stulpelių Pilies gatvės pradžioje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 1110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią