Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-224/20 2020-02-03
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KINO FESTIVALĮ „KINO PAVASARIS“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KINO FESTIVALĮ „KINO PAVASARIS“

 

2020 m. vasario 3 d.   Nr. A30- 224/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai Vilniaus kino biurui kartu su viešąja įstaiga „Kino pavasaris“ nuo 2020 m. kovo 12 d. iki balandžio 4 d. organizuoti kino festivalį „Kino pavasaris“  ir Gedimino prospekte pakabinti renginio informacines vėliavėles ir lenteles.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. palaikyti švarą ir tvarką festivalio renginių metu, o jiems pasibaigus per vieną valandą sutvarkyti teritoriją, atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl renginių metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.2. užtikrinti, kad renginių metu nebūtų sugadintos aikštės, šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, o žalos atveju atlyginti nuostolius;

2.3. užtikrinti akcijos dalyvių saugumą, paskirti už tai atsakingus asmenis;

2.4. festivalio automobilius pažymėti skiriamaisiais festivalio ženklais ir pateikti Savivaldybės įmonei ,,Susisiekimo paslaugos“ tokių automobilių su valstybiniais registracijos numeriais sąrašą;

2.5. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u:

3.1. Eismo organizavimo skyriui kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ užtikrinti, kad nuo 2020 m. vasario 24 d. iki balandžio 4 d. renginių metu pagal organizatorių pateiktus duomenis būtų sudarytos sąlygos neatlygintinai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose festivalio reikmėms;

3.2. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui tarpininkauti, kad nukabinus Kovo 11-osios renginio vėliavėles iš karto būtų pakabintos festivalio „Kino pavasaris“ informacinės vėliavėlės ir lentelės.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie kino festivalio „Kino pavasaris“ renginius.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 1110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią