Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-241/20 2020-02-04
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO RENGINIUS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO RENGINIUS

 

2020 m. vasario 4 d.   Nr. A30- 241/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija organizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginius:

1.1. 2020 m. vasario 14 d. 11.00–12.00 val. rengti repeticiją, o vasario 16 d. 8.45–9.30 val. gėlių padėjimo ceremoniją Rasų kapinėse;

1.2. vasario 14 d. 14.00–15.00 val. rengti repeticiją, o vasario 16 d. 11.30–12.00 val. trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremoniją Simono Daukanto aikštėje;

1.3. vasario 16 d. 13.30–14.30 val. Vasario 16-osios minėjimą prie Lietuvos nepriklausomybės signatarų namų (Pilies g. 26);

1.4. vasario 14 d. 15.30–16.30 val. rengti repeticiją, o vasario 16 d. 14.45–15.45 val. gėlių padėjimo ceremoniją prie paminklo generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui (aikštėje prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos).

3. N u s t a t a u, kad 2020 m. vasario 16 d. 6.00–20.00 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Benediktinių gatvėje ir Totorių gatvės dalyje nuo Šv. Ignoto iki Liejyklos gatvės, 11.00–13.00 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Universiteto gatvėje ir Liejyklos gatvės dalyje nuo S. Skapo iki L. Stuokos-Gucevičiaus gatvės, išskyrus renginių dalyvių transportą.

4. P a v e d u:

4.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką, riboti transporto eismą ir užtikrinti saugų eismą renginių metu;

4.2. Eismo organizavimo skyriui:

4.2.1. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuo 2020 m. vasario 15 d. 6 val. iki vasario 16 d. 21 val. rezervuoti automobilių stovėjimo aikštelę Šv. Jono gatvėje, o vasario 16 d. 6.00–20.00 val. rezervuoti automobilių stovėjimo vietas Benediktinių gatvėje, minėtose vietose įrengiant laikinuosius kelio ženklus ir aptveriant nurodytas automobilių stovėjimo vietas;

4.2.2. nustatyta tvarka suderinti eismo organizavimo pakeitimo schemą ir įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus, ribojančius eismą renginių metu;

4.3. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui prieš renginius paruošti jų vietas, prireikus organizuoti jose sniego valymo darbus, o pasibaigus renginiams sutvarkyti teritorijas;

4.4. Viešosios tvarkos skyriui 2020 m. vasario 15–16 d. padėti Eismo organizavimo skyriui užtikrinti, kad būtų laikomasi laikinųjų kelio ženklų. Imtis aktyvių veiksmų, susisiekti su automobilių valdytojais, kad iki renginių pradžios automobiliai iš renginių teritorijų būtų pašalinti.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių apie renginius informuoti visuomenę per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią