Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-263/20 2020-02-06
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KAZIUKO MUGĘ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KAZIUKO MUGĘ

 

2020 m. vasario 6 d.   Nr. A30- 263/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“, 15.7 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  uždarajai akcinei bendrovei „Concept events & media“ organizuoti Kaziuko mugę:

1.1. 2020 m. vasario 24 d. pastatyti reklaminius mugės stendus, kurie netrukdytų pėsčiųjų eismui Pilies gatvės pradžioje, Odminių skvere, Lukiškių, Rotušės ir Vinco Kudirkos aikštėse;

1.2. 2020 m. kovo 2 d. 9 val. pradėti paviljono statymo ir įrengimo darbus Katedros aikštėje;

1.3. 2020 m. kovo 4 d. 8 val. pradėti LED ekrano statymo darbus Katedros aikštėje, o 9 val. pradėti tilto statymo darbus Gedimino prospekto dalyje priešais Vinco Kudirkos aikštę, įrengiant laikinuosius aukščio ribojimo ženklus;

2020 m. kovo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-520/20 redakcija

 

1.4. 2020 m. kovo 4 d. 9 val. pradėti paviljonų ir laikinųjų prekybos įrenginių montavimo darbus Gedimino prospekto dalyje nuo Šventaragio iki Vilniaus gatvės ir Katedros aikštėje;

1.5. 2020 m. kovo 4 d. 9 val. pradėti mugės prekybos vietų žymėjimą pagal mugės išdėstymo schemas ir kitus paruošiamuosius darbus Gedimino prospekto dalyje nuo Vilniaus iki Gynėjų gatvės, T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės, Maironio, Pilies ir Didžiojoje gatvėse, Vokiečių gatvės neporinių namų pusėje (netrikdant transporto eismo), taip pat Žemaitės, Konstantino Sirvydo ir Odminių skveruose, Lukiškių, Vinco Kudirkos, Rotušės aikštėse;

1.6. 2020 m. kovo 5 d. 20 val. atlikti paruošiamuosius darbus visoje Kaziuko mugės teritorijoje, draudžiant transporto priemonių eismą (išskyrus viešąjį transportą);

1.7. 2020 m. kovo 6 d. 14.30–15.15 val. organizuoti Kaziuko mugės dalyvių eitynes Gedimino prospektu nuo Lukiškių iki Katedros aikštės;

1.8. 2020 m. kovo 6–8 d. 10–21 val. organizuoti Kaziuko mugę ir kultūrinę programą Gedimino prospekte, Lukiškių, Rotušės, Vinco Kudirkos ir Katedros aikštėse, Žemaitės, Odminių ir Konstantino Sirvydo skveruose, T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės, Maironio, Pilies ir Didžiojoje gatvėse, Vokiečių gatvės neporinių namų pusėje (demontavimo darbus ant važiuojamųjų kelio dalių atlikti iki 2020 m. kovo 9 d. 6 val., o kitose mugės vietose – iki 2020 m. kovo 10 d. 6 val., Katedros aikštėje – iki 2020 m. kovo 10 d. 20 val.);

1.9. nuo 2020 m. kovo 5 d. 20 val. iki 2020 m. kovo 9 d. 6 val. mugės teritorijoje (pagal suderintas mugės išdėstymo schemas) panaudoti mokamas automobilių stovėjimo vietas mugei organizuoti.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. laikytis 2018 m. spalio 18 d. Kaziuko mugės prekybos organizavimo sutarties Nr. A72-174/18(3.1.36-TD2) reikalavimų;

2.2. sudaryti sutartį dėl teritorijų mugės metu (kasdien) ir jai pasibaigus (iki 2020 m. kovo 9 d. 6 val.) sutvarkymo, šiukšlių dėžių pastatymo, taip pat atlyginti tretiesiems asmenims visus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti (ar patirti dėl nelaimingų atsitikimų) mugės metu;

2.3. kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ ir sudaryti sutartį dėl komunalinių atliekų konteinerių skyrimo ir atliekų sutvarkymo;

2.4. užtikrinti, kad prekybininkai vykdydami prekybą ir teikdami kitas paslaugas nenaudotų vienkartinių plastikinių gaminių;

2.5. užtikrinti, kad mugės teritorijoje, kur bus vykdoma prekyba, būtų pastatyti šiukšlėms rūšiuoti skirti konteineriai (plastikui, stiklui, popieriui, mišrioms komunalinėms atliekoms);

2.6. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.7. gauti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas mugės metu;

2.8. užtikrinti, kad prekybininkai turėtų licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais mugės metu;

2.9. užtikrinti, kad iš prekybos alkoholiniais gėrimais teritorijos nebūtų išsinešami pilstomi alkoholiniai gėrimai;

2.10. neorganizuoti prekybos iš transporto priemonių Lukiškių, Rotušės ir Katedros aikštėse mugės metu;

2.11. maisto gaminimo ir prekybos vietose patiesti nedegius paklotus iš tvirtų dangų ir užtikrinti, kad jie būtų išvalomi, o riebalai ir kitos atliekos nebūtų pilamos į nuotekų tinklus;

2.12. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų ir turėti pirmines gaisro gesinimo priemones, prekybos vietų išdėstymo (paliekant tarpus tarp prekybos paviljonų) schemą suderinti su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba;

2.13. palikti tarpus tarp prekybos paviljonų priešais pastatus Gedimino pr. 9 ir Gedimino pr. 5A;

2.14. pasirašyti su Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistu ir organizacijos, teikiančios bendrojo naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugas toje teritorijoje, įgaliotu atstovu mugės teritorijos prieš ir po mugės (sutvarkius teritoriją, bet ne vėliau kaip kitą dieną) perdavimo ir priėmimo aktą;

2.15. mugės vietą ir laiką Katedros aikštėje papildomai suderinti su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Rotušės aikštėje – su viešąja įstaiga Vilniaus rotuše;

2.16. įrangą Vinco Kudirkos aikštėje statyti pagal suderintą schemą, neužstojant paminklo Vincui Kudirkai;

2.17. įrangą Gedimino prospekte statyti neužstojant stulpelių, esančių Gedimino prospekte ties Šventaragio gatve;

2.18. užtikrinti, kad vykdant paruošiamuosius ir baigiamuosius darbus, taip pat mugės metu nebūtų trikdomas šalia mugės vietų esančių įmonių, įstaigų ar organizacijų darbas, kad nebūtų užstoti privažiuoti ir įeiti į pastatus skirti keliai;

2.19. užtikrinti, kad mugės metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.20. nevažiuoti automobiliais į aikštes ir ant šaligatvių, išskyrus mugės transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.21. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir kitų asmenų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.22. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos ir turto apsaugos užtikrinimo mugės metu ir viešosios tvarkos užtikrinimo planą suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.23. prireikus Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklų paslaugų dėl elektros energijos tiekimo (koncertų vietose Lukiškių, Rotušės ir Katedros aikštėse) sudaryti sutartis su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“;

2.24. parengti ir su Eismo organizavimo skyriumi ir Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ suderinti dalyvių automobilių leidimus, su kuriais mugės dalyviai galėtų nemokamai statyti automobilius geltonojoje ir žaliojoje stovėjimo zonose, nuo 23 iki 7 val. įvažiuoti į mugės teritoriją iškrauti ir pakrauti prekių, ir užtikrinti kontrolę;

2.25 užtikrinti, kad mugės dalyviai 7–23 val. nepaliktų automobilių stovėti mugės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai prekyba vykdoma iš specialiai renginiui pritaikytų transporto priemonių;

2.26. numatyti ir iki 2020 m. vasario 15 d. su Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.27. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinųjų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.28. užtikrinti, kad saugos tarnyba reguliuotų pėsčiųjų eismą Vilniaus, Jogailos gatvių ir Gedimino prospekto sankryžoje  ir J. Tumo-Vaižganto ir Vinco Kudirkos gatvių sankryžoje;

2.29. pagal parengtą ir su Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.30. parengti ir kartu su ženklais iki 2020 m. vasario 24 d. pastatyti schemas, kuriose aiškiai matytųsi mugės metu uždaromos gatvės ir galimi mugės teritorijos apvažiavimo maršrutai;

2.31. triukšmą slopinančiomis priemonėmis užtikrinti benzininių ir (ar) dyzelinių elektros generatorių skleidžiamo triukšmo mažinimą.

3. N u s t a t a u,  kad:

3.1. nuo 2020 m. kovo 4 d. 9 val. iki kovo 9 d. 6 val. draudžiamas transporto eismas Gedimino prospektu nuo Šventaragio iki Vilniaus gatvės, išskyrus mugės transportą;

2020 m. kovo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-520/20 redakcija

 

3.2. nuo 2020 m. kovo 5 d. 20 val. iki kovo 9 d. 6 val. draudžiamas transporto eismas Gedimino prospekte nuo Šventaragio iki A. Goštauto gatvės, T. Vrublevskio, Šventaragio, Pilies, Didžiąja (ir aplink Rotušės aikštę), Barboros Radvilaitės, Maironio gatvėmis, Vokiečių gatvės neporinių namų pusėje ir jų prieigose pagal suderintą schemą (praleidžiant viešąjį transportą iki 2020 m. kovo 6 d. 00 val.);

3.3. Savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ patvirtintuose Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nurodyta tvarka Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ gyventojams ir įmonėms išduoti leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose mėlynojoje ir raudonojoje zonose mugės metu nuo 2020 m. kovo 5 d. 20 val. iki kovo 9 d. 6 val. galioja ir kitose stovėjimo zonose.

4. P a v e d u:

4.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti saugų eismą mugės metu, o 2020 m. kovo 6 d. 14.30–15.15 val. policijos palydą Kaziuko mugės dalyvių eitynių Gedimino prospektu nuo Nepriklausomybės iki Katedros aikštės metu;

4.2. Licencijavimo ir leidimų skyriui nustatyta tvarka išduoti vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, ne stiklinėje taroje mugės metu, o uždarajai akcinei bendrovei „Concept events & media“ leidimus prekiauti (teikti paslaugas) mugės metu;

4.3. Eismo organizavimo skyriui:

4.3.1. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuo 2020 m. kovo 6 d. 00 val. iki kovo 9 d. 4 val. pakeisti viešojo maršrutinio transporto eismą Kaziuko mugės teritorijoje ir per įvairias informacijos sklaidos priemones informuoti keleivius apie pasikeitimus, pagal poreikį numatyti šviesoforų darbo perjungimą į mirksintį režimą mugės teritorijoje;

4.3.2. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuo 2020 m. kovo 5 d. 20 val. iki kovo 9 d. 6 val. leisti mugės dalyviams su dalyvių automobilių leidimais nemokamai statyti automobilius raudonojoje, geltonojoje ir žaliojoje stovėjimo zonose, informuoti gyventojus apie automobilių stovėjimo vietų rezervavimą mugės teritorijoje;

4.3.3. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ nuo 2020 m. kovo 5 d. 20 val. iki kovo 9 d. 6 val. nestatyti stulpelių Pilies gatvės pradžioje;

4.3.4. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuo 2020 m. kovo 4 d. 9 val. iki kovo 8 d. 18 val. pakelti stulpelius Gedimino prospekte ties Šventaragio gatve, o 2020 m. kovo 6 d. 6.30–10.00, 14.30–15.30 val. nuleisti stulpelius;

2020 m. kovo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-520/20 redakcija

 

4.3.5. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ nuo 2020 m. kovo 4 d. 9 val. iki kovo 9 d. 6 val. įrengti stulpelius ir atitvarus, ribojančius patekimą į Gedimino prospektą iš Totorių,
K. Sirvydo ir Odminių gatvių;

2020 m. kovo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-520/20 redakcija

 

4.3.6. nuo 2020 m. kovo 4 d. 9 val. iki kovo 9 d. 6 val. nestatyti stulpelių Gedimino prospekte ties pastatu Gedimino pr. 12;

2020 m. kovo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-520/20 redakcija

 

4.3.7. nuo 2020 m. kovo 4 d. 9 val. iki kovo 9 d. 6 val. pakelti stulpelius Gedimino prospekte ties Vilniaus gatve, o 2020 m. kovo 6 d. 14.30–15.30 val. nuleisti stulpelius;

2020 m. kovo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-520/20 redakcija

 

4.3.8. prireikus kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ pagal su organizatoriais suderintą grafiką ir schemas organizatoriams pateikti 600 metrų laikinųjų tvorelių renginių saugumui užtikrinti, o renginiams pasibaigus organizuoti jų išvežimą;

4.3.9. 2020 m. kovo 7 ir 8 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

4.4. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui prireikus organizuoti sniego valymo ir išvežimo darbus mugės, paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

4.5. Viešosios tvarkos skyriui 2020 m. kovo 5–8 d. padėti užtikrinti, kad būtų laikomasi laikinųjų kelio ženklų ir saugaus eismo.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių apie Kaziuko mugę, viešojo transporto maršrutų pakeitimus, eismo ribojimus ir gyventojų automobilių statymo pakeitimus mokamose automobilių stovėjimo vietose mugės metu informuoti visuomenę per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-520/20 - 2020-03-04
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020-02-06 ĮSAKYMO NR. A30-263/20 „DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI KAZIUKO MUGĘ“ PAKEITIMO
Į pradžią