Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-458/20 2020-02-28
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „ILGO METRO FILMAS APIE GYVENIMĄ“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „ILGO METRO FILMAS APIE GYVENIMĄ“

 

2020 m. vasario 28 d.   Nr. A30- 458/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-354/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko įgaliojimų“ 1.7 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  viešajai įstaigai „Uljana Kim ir ko“ kartu su viešąja įstaiga Vilniaus kino biuru  2020 m. vasario 29 d. 11–13 val. filmuoti filmą „Ilgo metro filmas apie gyvenimą“ Lizdeikos gatvėje šalia Antakalnio viešojo transporto žiedo, ant važiuojamosios dalies pastatant vaidybinį automobilį, o 6–13 val. pagal suderintą automobilių sąrašą Antakalnio viešojo transporto žiedo vieno eismo juostoje pastatyti iki 16 techninio transporto priemonių (prireikus suderinti nustatyta tvarka ir aptverti automobilių stovėjimo vietas, pastatyti filmavimo įrangą ant šaligatvių).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorių viešąją įstaigą „Uljana Kim ir ko“:

2.1. užtikrinti, kad filmavimo metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.);

2.2. sudaryti sutartį su saugos tarnyba dėl saugumo ir eismo tvarkos pakeitimų užtikrinimo filmavimo metu;

2.3. užtikrinti, kad filmavimo metu nebūtų sugadintas grindinys ir veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.4. filmavimą organizuoti neperžengiant privačių sklypų ribų be šių sklypų savininkų sutikimo;

2.5. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinųjų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.6. filmavimą organizuoti netrukdant viešojo transporto eismo, o automobilių stovėjimą viešojo transporto žiede papildomai suderinti uždarąja akcine bendrove „Vilniaus viešasis transportas“;

2.7. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką filmavimų metu.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus filmavimų metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Adomas Bužinskas

 

Į pradžią