Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-537/20 2020-03-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO <br> 30-ŲJŲ METINIŲ RENGINIUS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO

30-ŲJŲ METINIŲ RENGINIUS

 

2020 m. kovo 5 d.   Nr. 30-537/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  biudžetinei įstaigai Vilniaus kultūros centrui organizuoti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-ųjų metinių renginius pagal organizatorių iš anksto numatytą ir parengtą renginių programą (prireikus ir suderinus nustatyta tvarka aptverti renginių vietas ir naudoti automobiliams stovėti skirtas vietas):

1.1. 2020 m. kovo 5 d. pradėti paruošiamuosius darbus Nepriklausomybės aikštėje ir Neries krantinėje nuo pastato Upės g. 21 iki Žvėryno tilto, techniniam ir aptarnaujančiam transportui važiuoti į aikštes ir ant šaligatvių, o baigiamuosius darbus atlikti iki kovo 14 d. 17 val.;

1.2. 2020 m. kovo 6–12 d. ant šaligatvio pastatyti renginiui reikalingus jūrinius konteinerius šalia pastato Gedimino pr. 64, paliekant laisvą praėjimą pėstiesiems;

1.3. 2020 m. kovo 7–10 d. organizuoti technikos patikrinimus ir repeticijas Nepriklausomybės aikštėje;

1.4. 2020 m. kovo 11 d. 21.30–23.30 val. organizuoti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-osios metinėms paminėti skirtą koncertą Nepriklausomybės aikštėje.

2. Į p a r e i g o j u  biudžetinę įstaigą „Vilniaus kultūros centras“:

2.1. laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

2.2. palaikyti švarą ir tvarką renginio metu ir atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl renginio metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.3. pastatyti biotualetus, kad šešiems šimtams renginio dalyvių ir žiūrovų būtų skirtas mažiausiai vienas biotualetas. Vienas iš penkių biotualetų turi būti pritaikytas neįgaliems asmenims. Kai pagal renginio dalyvių ir žiūrovų skaičių renginio vietoje turi būti pastatyti 1–4 biotualetai, renginio vietoje papildomai būtina pastatyti bent vieną neįgaliems asmenims pritaikytą biotualetą. Biotualetus statyti neužstatant įeiti ir (įvažiuoti) skirtų kelių ir atokiau nuo pastatų fasadų;

2.4. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų sugadintas gatvių ir aikščių grindinys, šaligatviai, veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.5. nevažiuoti automobiliais į aikštes ir ant šaligatvių, išskyrus suderintą renginio transportą;

2.6. užtikrinti, kad pastatytos konstrukcijos nekeltų grėsmės dalyvių ir žiūrovų saugumui, sveikatai ar gyvybei;

2.7. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos užtikrinimo ir turto apsaugos renginio metu ir viešosios tvarkos užtikrinimo planą suderinti su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

2.8. prireikus gatvių ir pastatų apšvietimo išjungimo ir įjungimo grafiką suderinti su Infrastruktūros skyriumi.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. 2020 m. kovo 10 d. 18.00–23.30 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto dalyje nuo Gynėjų iki A. Goštauto gatvės, o kovo 11 d. 18.00–23.30 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto dalyje nuo Gynėjų iki A. Goštauto gatvės, Gynėjų gatvės dalyje nuo Gedimino prospekto iki A. Tumėno, A. Goštauto gatvės dalyje nuo A. Tumėno iki Gedimino prospekto, 21.00–23.30 val. draudžiamas transporto priemonių eismas per Žvėryno tiltą;

3.2. 2020 m. kovo 11 d. 21.00–23.30 val. draudžiamas pėsčiųjų eismas vienoje Žvėryno tilto pusėje;

3.3. nuo 2020 m. kovo 10 d. 10 val. iki kovo 12 d. 12 val. draudžiamas pėsčiųjų eismas Neries krantine nuo pastato Upės g. 21 iki Žvėryno tilto.

4. P a v e d u:

4.1. Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti saugų eismą renginio metu;

4.2. Eismo organizavimo skyriui:

4.2.1. prireikus kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ nuo 2020 m. kovo 5 d. 6 val. iki 2020 m. kovo 14 d. 18 val. pagal organizatorių pateiktą sąrašą rezervuoti automobilių stovėjimo vietas renginių teritorijoje, o nuo kovo 10 d. 15 val. iki kovo 11 d. 24 val. rezervuoti automobilių stovėjimo aikštelę šalia A. Goštauto gatvės ir Gedimino prospekto sankryžos;

4.2.2. nustatyta tvarka suderinti eismo organizavimo pakeitimo schemą ir iš anksto įrengti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus renginio teritorijoje;

4.2.3. 2020 m. kovo 11 d. paskirti atsakingus darbuotojus eismo pakeitimų apžiūrai atlikti ir eismo situacijai stebėti;

4.2.4. kartu su uždarąja akcine bendrove „Grinda“ 2020 m. kovo 7 d. pagal organizatorių poreikį jų nurodytose vietose prieš renginį pastatyti laikinąsias tvoreles, o pasibaigus renginiui organizuoti jų išvežimą ir padengti su tuo susijusias išlaidas;

4.2.5. kartu su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“ per įvairias informacijos sklaidos priemones informuoti gyventojus apie eismo pasikeitimus ir automobilių stovėjimo vietų rezervavimą renginio teritorijoje, atlikti kitus būtinus veiksmus saugiam eismui renginio metu užtikrinti;

4.3. Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui prieš renginį paruošti ir sutvarkyti jo vietas, pastatyti šiukšlių konteinerius, organizuoti teritorijų tvarkymo ir šiukšlių išvežimo renginio metu ir jam pasibaigus darbus;

4.4. prireikus Infrastruktūros skyriui kartu su uždarąja akcine bendrove „Vilniaus apšvietimas“ nuo 2020 m. kovo 5 d. iki kovo 13 d. pagal technines galimybes užtikrinti prisijungimą prie elektros energijos tinklų renginio teritorijoje, taip pat pagal organizatorių pateiktą sąrašą organizuoti gatvių, pastatų ir parkų apšvietimo išjungimą (įjungimą) ir padengti su tuo susijusias išlaidas;

4.5. Sveikatos apsaugos skyriui 2020 m. kovo 11 d. 20.00–23.30 val. Nepriklausomybės aikštėje užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų budėjimą;

4.6. Viešosios tvarkos skyriui 2020 m. kovo 10–11 d. padėti užtikrinti, kad būtų laikomasi laikinųjų kelio ženklų ir saugaus eismo.

5. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių apie laikinus eismo ribojimus renginio metu informuoti visuomenę per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Administracijos direktorių

Rita Balčiūnienė

 

Į pradžią