Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-531/20 2020-03-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „DANCE“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO FILMUOTI FILMĄ „DANCE“

 

2020 m. kovo 5 d.   Nr. 30-531/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija):

1. L e i d ž i u  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos administratorei Jurgai Mačionytei  kartu su viešąja įstaiga Vilniaus kino biuru filmuoti filmą „Dance“ (prireikus suderinti nustatyta tvarka ir aptverti automobilių stovėjimo vietas, pastatyti filmavimo įrangą ant šaligatvių):

1.1. nuo 2020 m. kovo 12 d. 18 val. iki kovo 13 d. 6 val. ir nuo 2020 m. kovo 13 d. 18 val. iki kovo 14 d. 6 val.  filmuoti šalia pastato Ukmergės g. 130 ir šalia pastato Saltoniškių g. 7, vaidybinį automobilį statyti ant pėsčiųjų tako priešais pastatą Saltoniškių g. 7, techninį filmavimo transportą statyti šalia pastato Ukmergės g. 124;

1.2. nuo 2020 m. kovo 14 d. 18 val. iki kovo 15 d. 6 val. filmuoti ir statyti techninį transportą aikštelėje Ozo g. 27;

1.3. nuo 2020 m. kovo 14 d. 22 val. iki kovo 15 d. 5 val. filmuoti šalia pastato Saltoniškių g. 2, prireikus trumpam (iki 3 min.) draudžiant transporto priemonių eismą;

1.4. nuo 2020 m. kovo 15 d. 18 val. iki kovo 16 d. 6 val. filmuoti šalia pastatų Arimų g. 27 ir Arimų g. 8, trumpam (iki 3 min.) draudžiant transporto priemonių eismą.

2. Į p a r e i g o j u  organizatorių:

2.1. užtikrinti, kad filmavimų metu teritorija būtų švari ir tvarkoma (rinkti šiukšles, išvežti pripildytas šiukšliadėžes (konteinerius) ir kt.);

2.2. sudaryti sutartį su saugos tarnyba dėl saugumo ir eismo tvarkos pakeitimų užtikrinimo filmavimo metu;

2.3. užtikrinti, kad filmavimų metu nebūtų sugadintas grindinys ir veja, o padarytos žalos atveju atlyginti visus nuostolius;

2.4. filmavimus organizuoti neperžengiant privačių sklypų ribų be šių sklypų savininkų sutikimo;

2.5. išplatinti informaciją apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams;

2.6. numatyti ir su Eismo organizavimo skyriumi suderinti eismo saugumo užtikrinimo priemonių planą;

2.7. paskirti atsakingus koordinatorius už eismo organizavimo priemonių užtikrinimą (laikinųjų kelio ženklų pastatymą, eismo reguliavimą, į aptvertą teritoriją įvažiuojančio aptarnaujančio transporto reguliavimą, išankstinės informacijos apie planuojamus eismo organizavimo pakeitimus vietos gyventojams išplatinimą);

2.8. pagal parengtą ir su Eismo organizavimo skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba suderintą schemą pastatyti laikinuosius kelio ir informacinius ženklus;

2.9. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę filmavimų vietose ir jų prieigose suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.10. filmavimus organizuoti netrukdant viešojo transporto eismo;

2.11. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą palaikyti viešąją tvarką filmavimų metu.

4. P r a š a u  Tarybos ir mero sekretoriato Rinkodaros ir komunikacijos skyrių informuoti visuomenę apie eismo ribojimus filmavimų metu per Savivaldybės interneto svetainę, „VilniusGyvai“ platformą, Savivaldybės socialinių tinklų paskyras, prireikus ir kitas visuomenės informavimo priemones.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti Administracijos direktorių

Rita Balčiūnienė

 

Į pradžią