Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-547/20 2020-03-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI REKLAMINĘ AKCIJĄ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI REKLAMINĘ AKCIJĄ

 

2020 m. kovo 6 d.   Nr. 30-547/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (2015 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. 1-70 redakcija), ir Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1017 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“:

1. L e i d ž i u  Juliui Meškauskui 2020 m. balandžio 3 d. 00 val. pradėti paruošiamuosius darbus, o 9–18 val. organizuoti uždarosios akcinės bendrovės „Lidl Lietuva“ reklaminę akciją, maisto furgonus statant ant važiuojamosios kelio dalies šalia pastato Gedimino pr. 9 (baigiamuosius darbus atlikti iki balandžio 3 d. 24 val.).

2. Į p a r e i g o j u  organizatorius:

2.1. palaikyti švarą ir tvarką akcijos metu ir atlyginti tretiesiems asmenims visus galimus materialinius ir nematerialinius nuostolius (žalas), kurie gali būti padaryti dėl akcijos metu patirtų traumų ar kitų nelaimingų atsitikimų;

2.2. užtikrinti akcijos dalyvių ir žiūrovų saugumą, paskirti už tai atsakingus asmenis;

2.3. užtikrinti, kad akcijos metu nebūtų sugadintos šaligatvio, grindinio ar kelio dangos, vejos, o žalos atveju atlyginti nuostolius;

2.4. nevažiuoti automobiliais į aikštę, ant šaligatvių ir vejos, išskyrus akcijos transportą paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų metu;

2.5. sudaryti su saugos tarnyba sutartį dėl viešosios tvarkos ir turto apsaugos užtikrinimo akcijos metu;

2.6. maisto gaminimo ir dalijimo vietose patiesti nedegius paklotus iš tvirtų dangų ir užtikrinti, kad jie būtų išvalomi, o riebalai ir kitos atliekos nebūtų pilamos į nuotekų tinklus;

2.7. sumokėti 960 (devynių šimtų šešiasdešimties) Eur vietinę rinkliavą už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą;

2.8. mokamų automobilių stovėjimo vietų panaudojimo ir aptvėrimo galimybę akcijos vietoje ir jos prieigose suderinti su Savivaldybės įmone „Susisiekimo paslaugos“;

2.9. netrukdyti kitiems su Vilniaus miesto savivaldybės administracija suderintiems renginiams ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. P a v e d u  Administracinės veiklos skyriui prašyti Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą užtikrinti viešąją tvarką akcijos metu.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, 1110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti Administracijos direktorių

Rita Balčiūnienė

 

Į pradžią