Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-760 2006-08-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL GAUNAMŲ DOVANŲ ĮVERTINIMO IR SAUGOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO

 

  2006 m. rugpjūčio 28 d. Nr.   40-760

Vilnius

 

 

T v i r t i n u Gaunamų dovanų įvertinimo ir saugojimo tvarką (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2006 m. rugpjūčio 28 d.

įsakymu  Nr. 40-760

 

GAUNAMŲ DOVANŲ ĮVERTINIMO IR SAUGOJIMO

TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Gaunamų dovanų įvertinimo ir saugojimo tvarkos (toliau – Tvarka) paskirtis – nustatyti pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gaunamų dovanų (toliau – dovana) įvertinimą, saugojimą ir eksponavimą Vilniaus miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

2.      Dovana – materialinė vertybė, gaunama pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens, dirbančio Savivaldybėje, pareigomis.

3.      Dovana, kurios vertė viršija 5 MGL, yra laikoma Savivaldybės nuosavybe. Tokios dovanos įvertinamos ir saugomos pagal šią Tvarką.

4.       Dovanos, kurios yra Savivaldybės nuosavybė, įrašomos Savivaldybės dovanų apskaitos registre ir saugomos Savivaldybėje.

5.      Dovanų apskaitos registrą vykdo ir dovanas saugo Savivaldybės administracijos Užsienio ryšių skyrius.

 

II. DOVANŲ VERTINIMO IR EKSPONAVIMO KOMISIJOS VEIKLA

 

6.      Registruotas dovanas įvertina Dovanų vertinimo ir eksponavimo komisija (toliau – Komisija), sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Komisija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu                       (Žin.,1999,   Nr.52-1672) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl turto vertinimo metodikos“ (Žin., 1996, Nr. 16-426).

7.      Kilus ginčui ar nesutarimams dėl dovanos vertės, dovanai vertinti gali būti kviečiami atitinkamo turto vertinimo specialistai.

8.      Registruotos ir įvertintos dovanos eksponuojamos Savivaldybėje. Dovanų ekspozicijos vietą parenka Komisija, įvertinusi technines Savivaldybės administracinių patalpų galimybes bei specifiką.

9.         Komisija vykdo dovanų, kurios bus eksponuojamos, atranką ir užtikrina tinkamą jų eksponavimą.

10.    Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir bendrųjų reikalų departamento Aprūpinimo ir transporto skyrius, vadovaudamasis Komisijos sprendimu, organizuoja visą reikiamą techninę įrangą, skirtą tinkamam dovanų eksponavimui užtikrinti.

11.     Komisijos sprendimas įforminamas protokolu.

12.        Komisija renkasi Komisijos pirmininko šaukimu, tačiau  ne rečiau kaip vieną kartą per pusę metų.

13.        Komisijos posėdžiui vadovauja pirmininkas arba kitas Komisijos įgaliotas asmuo, kuriuo gali būti tik Komisijos narys.

14.        Kad sprendimas būtų priimtas, posėdyje turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė visų Komisijos narių.

15.        Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos posėdžiui  vadovaujančio asmens balsas.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16.    Savivaldybėje saugomos dovanos gali būti nurašomos tik tais atvejais, kai dėl kokių nors priežasčių sunaikintos arba nepataisomai sugadintos dėl stichinės nelaimės, gaisro ar kitų priežasčių.

17.    Dovanų nepataisomo sugadinimo faktas nustatomas Materialinių vertybių nurašymo komisijos sprendimu.

18.    Kiti dovanų apskaitos ir saugojimo klausimai sprendžiami vadovaujantis bendraisiais materialinių vertybių apskaitą ir saugojimą reglamentuojančiais teisės aktais.

________________________________________

 

Į pradžią