Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2553 2006-12-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS SAUGOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGINĖMIS PRIEMONĖMIS IR JŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 29 d. Nr. 30-2553

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos 2003 m. liepos 1 d. įstatymu Nr. IX-1672 ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1998 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 77 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatų patvirtinimo“,

t v i r t i n u Civilinės saugos tarnybos darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis ir jų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2006 m. gruodžio 29 d.

įsakymu Nr. 30-2553

 

 

Civilinės saugos tarnybos darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis ir jų naudojimo tvarkos aprašAS

 

1.              Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir bendrųjų reikalų departamento Civilinės saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) vyresnieji inžinieriai ir valstybės rezervo sandėlių sandėlininkai (toliau – darbuotojai) aprūpinami asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis (toliau – priemonės), nurodytomis priede.

2.              Priemonės yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuosavybė. Priemonėms įsigyti naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos.

3.     Tarnybos darbuotojams priemonės skiriamos nemokamai.

4.     Naujai priimtiems darbuotojams priemonės išduodamos per 2 (du) mėnesius nuo jų darbo Tarnyboje pradžios.

5.  Darbuotojai darbo metu gali naudotis kitomis Tarnyboje esančiomis asmeninėmis priemonėmis.

6.  Darbo metu priemonės naudojamos:

6.1. sukomplektuotos pagal atliekamų darbų pobūdį;

6.2. vadovaujantis gamintojų rekomendacijomis;

6.3. švarios ir tvarkingos, Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890, nustatyta tvarka.

7.  Draudžiama dėvėti priemones ar atskiras jų dalis:

7.1. ne darbo metu;

7.2. neblaiviems;

7.3. naudojant kitiems tikslams, nesusijusiems su Tarnybos pareigų atlikimu.

8.     Tarnybos darbuotojai privalo būti susipažinę su priemonės dėvėjimo nuostatų reikalavimais ir jų laikytis, taip pat saugoti priemones ir laikytis nustatytų priežiūros reikalavimų.

9.     Už sugadintą ar pamestą priemonę Tarnybos darbuotojas atlygina apmokant likutinę priemonės vertę.

10. Jeigu Tarnybos darbuotojo darbo santykiai nutrūksta anksčiau negu baigiasi priemonės dėvėjimo terminas, jis privalo grąžinti priemones. Be to, išskaičiuojami priemonės kaštai, atsižvelgiant į nustatytą jos susidėvėjimo laiką.

11. Nešvarią ir netvarkingą priemonę Tarnybos darbuotojas turi valyti ir tvarkyti savo lėšomis.

12. Tarnybos darbuotojai, pažeidę šiuos nuostatus, traukiami atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Civilinės saugos tarnybos darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis ir jų naudojimo tvarkos aprašo priedas

 

 

Eil. nr.

Asmeninės apsauginės priemonės pavadinimas

Dėvėjimo trukmė

  1.  

Šalmas

Pagal Materialinių vertybių inventorizacijos komisijos sprendimą

  1.  

Pirštinės, apsaugančios nuo mechaninio poveikio

  1.  

Batai, apsaugantys nuo paslydimo

  1.  

Šilti batai

  1.  

Vasariniai darbo drabužiai

  1.  

Šilti darbo drabužiai

  1.  

Įranga, apsaugoti nuo kritimo

 

 

Į pradžią