Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 41-69 2007-01-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS DANGUOLEI FOKIENEI SKYRIMO

 

  2007 m. sausio 26 d. Nr.   41-69

Vilnius

 

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 234 straipsniu ir 237 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

       s k i r i u  Vilniaus „Volungės“ pradinės mokyklos direktorei Danguolei Fokienei drausminę nuobaudą – papeikimą už tai, kad jos 
vadovaujamoje mokykloje sistemingai nesilaikoma darbo sutarčių įforminimo tvarkos – nei vienoje 2006 metų antrąjį pusmetį sudarytoje darbo 
sutartyje nenurodytas konkretus darbo užmokestis, kurį gaus darbuotojas, nėra įrašų apie darbo sutarties nutraukimą ar pratęsimą; D. Fokienės
įsakymu Nr. V-158 patvirtintos mokyklos psichologo ir logopedo pareiginės instrukcijos nėra pritaikytos konkrečiai mokyklai; neskiriamas reikiamas
dėmesys ugdymo procesui individualizuoti ir diferencijuoti, mokinių, turinčių mokymosi sunkumų ir specialiųjų poreikių, ugdymui; mokykloje 
nesudaryta Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo komanda, nors mokykloje yra socialinės adaptacijos problemų turinčių mokinių; trūksta 
mokyklos direktorės nuoseklaus bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais, kompetencijos planuojant klasės vadovo veiklą ir organizuojant
tėvų susirinkimus. Tokiais savo veiksmais D. Fokienė pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2002 m. gegužės
24 d. įsakymu Nr. 285 patvirtinto Vilniaus „Volungės“ pradinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo 12, 13 ir 24 punktų, Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 patvirtintų Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių 6.3 ir
7.1 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 „Dėl darbo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“ 3 punkto,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 61 straipsnio 4 dalies 4 ir 5 punktų, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 3 dalies ir 228
straipsnio reikalavimus.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

 

Į pradžią