Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1589 2010-06-09
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO REGLAMENTO IR VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS
KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO REGLAMENTO IR
VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

2010 m. birželio 9 d. Nr. 1-1589

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499  patvirtintu „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu“ ir siekdama įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano 2 programos „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“ tikslą „Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu priskirtas dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant  darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

2015 m. gruodžio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-266 redakcija

 

1. Sudaryti  šią Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisiją:

Violeta Podolskaitė – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė (komisijos pirmininkas);

Eugenijus Valeika – Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyriaus vedėjas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Vygintas Jakas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento direktorius;

Vidas Urbonavičius – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Paslaugų ir miesto ūkio komiteto pirmininkas;

2016 m. liepos 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-534 redakcija

 

Aušra Maldeikienė – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotoja;

2016 m. liepos 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-534 redakcija

 

Aušrelė Kvedarienė – Vilniaus teritorinės darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriaus vedėja;

Ina Marcinkevičienė – Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyriaus Aktyviosios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo poskyrio vedėja;

Vaclav Gulbinovič  – Verkių seniūnas;

Gediminas Bernadišius – UAB ,,Grinda“ direktoriaus pavaduotojas;

Romena KevėnienėVilniaus miesto socialinės paramos centro Personalo ir teisės skyriaus vedėja;

Marija Kaminskienė – biudžetinės įstaigos ,,Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ vyresnioji specialistė;

Aistis Ramanauskas – Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovas, Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritas stalas“ atstovas;                

Joana Petroševičienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus Verslo organizavimo ir leidimų poskyrio vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė).

2011 m. spalio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-252 redakcija

2012 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-960 redakcija

2013 m. lapkričio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1545 redakcija

2014 m. gruodžio 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2133 redakcija

2015 m. gruodžio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-266 redakcija

 

2.      Patvirtinti:

2.1. Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo reglamentą (pridedama);

2.2. Neteko galios.

2015 m. kovo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2239 redakcija

 

3.  Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 9 d. įsakymą Nr. 30-417 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo“;

3.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. 30-1975 „Dėl Administracijos direktoriaus 2009-03-09 įsakymo Nr. 30-417 „Dėl viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo“;

3.3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. 30-711 „Dėl Administracijos direktoriaus 2009-03-09 įsakymo Nr. 30-417 „Dėl viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo“ papildymo“;

3.4 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 30-2258 „Dėl Viešųjų darbų sąrašo tvirtinimo“.

 

 

Meras                                                                                                                              Vilius Navickas

______________


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės  tarybos

2010 m. birželio 9 d.

sprendimu Nr. 1-1589

 

VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO  IR DARBDAVIŲ ATRANKOS

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROJI DALIS

 

             1. Šis Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos (toliau – komisija) darbo tvarką.

             2. Komisijos paskirtis –  organizuoti  viešuosius darbus ir atrinkti darbdavius.

             3. Į komisijos sudėtį lygiateisiais pagrindais įtraukiami Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė),  Vilniaus teritorinės darbo biržos (toliau – Darbo birža) ir socialinių partnerių (toliau – Darbdaviai) atstovai.

            2015 m. gruodžio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-266 redakcija

 

             4. Komisija:

4.1. savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos  Konstitucija,  Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės strateginiu planu,  kitais  teisės aktais ir šiuo reglamentu;

4.2. bendradarbiauja su  Savivaldybės  tarybos komitetais, Savivaldybės  administracijos struktūriniais  daliniais, Darbo birža ir kitomis institucijomis;

4.3. savo sprendimus priima laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų;

4.4.  yra atskaitinga  Savivaldybės tarybai.

5. Šiame reglamente vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499  patvirtintame Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše.

6. Komisija sudaroma, jos pirmininkas skiriamas ir komisijos reglamentas tvirtinamas  Savivaldybės tarybos sprendimu, komisijos narius gali atšaukti Savivaldybės taryba. Nariai netenka įgaliojimų, jei nutraukia tarnybinius santykius su Savivaldybe ar institucija iš kurios jie buvo deleguoti.

 

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

             7. Komisijos uždavinys yra spręsti viešųjų darbų, kaip laikino pobūdžio visuomenei naudingų darbų, organizavimo klausimus, kurie turi padėti palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą.

8. Komisija vykdo šias funkcijas:

8.1. apsvarsto ir pasiūlo Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės tarybai tvirtinti  viešųjų darbų sąrašą;

8.2. vietos spaudoje skelbia informaciją apie paraiškų priėmimą darbdaviams, pageidaujantiems organizuoti viešuosius darbus;

8.3. patikrina, ar darbdavio paraiškoje siūlomi darbai atitinka Savivaldybės tarybos patvirtintą viešųjų darbų sąrašą;

8.4. įvertina, ar pateiktos paraiškos atitinka Viešųjų darbų atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus;

8.5. išnagrinėjusi pateiktas paraiškas ir atsižvelgdama į viešiesiems  darbams organizuoti  numatytas lėšų sumas, atrenka darbdavius, kuriuos siūlo Savivaldybės tarybai tvirtinti.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS

 

9. Komisija turi teisę gauti iš Savivaldybės administracijos dalinių, seniūnijų, bendrovių ar kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų visą reikalingą medžiagą, dokumentus ir informaciją komisijos uždaviniams spręsti ir funkcijoms vykdyti. Už nurodytos medžiagos, dokumentų ir informacijos pateikimą laiku asmeniškai atsakingi atitinkamų bendrovių ir kitų įmonių, įstaigų bei organizacijų administracijų vadovai.

10. Komisijos nariai turi teisę:

10.1. susipažinti su būtina darbui informacija;

10.2. teikti pasiūlymus komisijos veiklos klausimais.

11. Komisijos nariai privalo:

11.1. dalyvauti posėdžiuose ir nepraleisti posėdžių be pateisinamos priežasties (apie nedalyvavimą pranešti komisijos pirmininkui iš anksto);

11.2. nepiktnaudžiauti savo kaip komisijos nario teisėmis;

11.3. be komisijos pirmininko leidimo ar Savivaldybės vadovų leidimo neplatinti gaunamos informacijos apie komisijos veiklą (išskyrus informaciją apie priimtus sprendimus).

 

IV.  KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

             12. Komisijos posėdžius šaukia ir jos veiklai vadovauja pirmininkas. Pirmininko nesant, komisijai vadovauja pirmininko pavaduotojas.

             13. Komisijos posėdžiai vyksta komisijos pirmininko pavedimu arba 1/3 komisijos narių pageidavimu sutartu laiku. Prireikus gali būti šaukiami neeiliniai komisijos posėdžiai.

             14. Savivaldybės administracijos Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus Verslo organizavimo ir leidimų poskyris sudaro darbotvarkę ir teikia ją pasirašyti komisijos pirmininkui prieš 3 darbo dienas iki komisijos posėdžio.

            2015 m. gruodžio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-266 redakcija

 

             15. Posėdžio darbotvarkė ir joje numatomų svarstyti klausimų medžiaga elektroniniu paštu turi būti pateikta komisijos nariams prieš 3 darbo dienas iki komisijos posėdžio.

             16. Komisija sprendimus priima posėdyje, kuris yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ komisijos narių. Sprendimai priimami komisijos  narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.  Komisijos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, turi teisę savo nuomonę ir sprendimą pateikti raštu.

             17. Komisijos sprendimai įforminami protokolais. Protokole nurodoma data, posėdžio eilės numeris, posėdžio dalyviai, balsavimo rezultatai (pažymima, kas balsavo „už“, „prieš“ ar susilaikė). Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas ir komisijos sekretorius.

             18. Komisijos sekretorius protokoluoja komisijos posėdžius ir organizuoja posėdžių protokolų  parengimą bei jų pasirašymą.

             19. Komisija gali pasitelkti ir kitus asmenis, kurie patariamojo balso teise gali dalyvauti komisijos posėdžiuose.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

             20. Komisijos nariai už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

             21. Komisija likviduojama ir pertvarkoma Savivaldybės tarybos sprendimu.

______________

 


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės  tarybos

2010 m. birželio 9 d.

sprendimu Nr. 1-1589

 

VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠAS

 

            Neteko galios.

            2015 m. kovo 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2239 redakcija

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-252 - 2011-10-12
DĖL TARYBOS 2010-06-09 SPRENDIMO NR. 1-1589 ,,DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO REGLAMENTO IR VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-960 - 2012-12-19
DĖL TARYBOS 2010-06-09 SPRENDIMO NR. 1-1589 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO REGLAMENTO IR VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1545 - 2013-11-20
DĖL TARYBOS 2010-06-09 SPRENDIMO NR. 1-1589 ,,DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO REGLAMENTO IR VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-2133 - 2014-12-03
DĖL TARYBOS 2010-06-09 SPRENDIMO NR. 1-1589 ,,DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO REGLAMENTO IR VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-2239 - 2015-03-04
DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO IR 2015 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-266 - 2015-12-02
DĖL TARYBOS 2010-06-09 SPRENDIMO NR. 1-1589 ,,DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO REGLAMENTO IR VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-534 - 2016-07-05
DĖL TARYBOS 2010-06-09 SPRENDIMO NR. 1-1589 ,,DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO REGLAMENTO IR VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią