Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1662 2010-07-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2010 m. liepos 14 d. Nr. 1-1662

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 punktu Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Pagalbos į namus teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Laikyti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 18 d. sprendimą Nr. 1-941 „Dėl Pagalbos į namus teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

Meras

Vilius Navickas

______________

 


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. liepos 14 d.

sprendimu Nr. 1-1662

 

PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Pagalbos į namus teikimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja pagalbos į namus poreikio nustatymo, skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo Vilniaus mieste tvarką, asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimą, mokėjimą už pagalbą į namus, paslaugų sąrašą bei skundų nagrinėjimą.

2.    Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (Žin., 2006, Nr. 17-589; 2008, Nr. 71-2702; 2010, Nr. 53-2598) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

3.    Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

4.    Pagalbos į namus sudėtį ir maksimalią teikimo trukmę reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; 2009, Nr. 83-3450), pagalbos į namus sudėtis ir teikimo trukmė konkrečiam asmeniui (šeimai) nustatoma individualiai, įvertinus pagalbos į namus poreikį.

5.    Pagalbos į namus paslaugų sąrašas pateiktas šio tvarkos aprašo 1 priede. Paslaugų specifikacijas ir vidutinę teikimo trukmę tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

6.    Vilniaus mieste pagalbos į namus teikimą organizuoja ir koordinuoja biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinės paramos centras (toliau – centras).

 

II. TEISĖ Į PAGALBĄ Į NAMUS

 

7.    Teisę pagalbą į namus gauti turi:

7.1.  Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenamąją vietą deklaravę Vilniaus mieste;

7.2.       užsieniečiai, taip pat asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir gyvenamąją vietą deklaravę Vilniaus mieste.

8.        Pagalbos į namus gavėjai yra:

8.1.       suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

8.2.       senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

8.3.       vaikai su negalia ir jų šeimos;

8.4.       kiti asmenys ir šeimos, laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo.

 

III. KREIPIMASIS DĖL PAGALBOS Į NAMUS

 

9.         Dėl pagalbos į namus asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į centrą, užpildyti prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą SP-8 (toliau – prašymas-paraiška), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2006, Nr. 79-3126, Nr. 111-4236; 2008, Nr. 2-71; 2009, Nr. 18-737), ir pateikti šiuos dokumentus:

9.1.         asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);

9.2.         pažymas apie asmens (šeimos) pajamas, nurodytas 39.1-39.5, 39.10-39.14 ir 39.17 punktuose;

9.3.         sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kurioje yra gydytojų išvada, kad asmeniui būtina kito asmens pagalba.

10.      Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl pagalbos į namus skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

 

IV. PAGALBOS Į NAMUS POREIKIO NUSTATYMAS

 

11.      Asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikis nustatomas vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-67  (Žin., 2007, Nr. 32-1162).

12.      Asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikį ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos gavimo dienos nustato centro direktoriaus paskirti socialiniai darbuotojai. Objektyviam ir kompleksiniam poreikio įvertinimui centro direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma Pagalbos į namus poreikio vertinimo komisija (toliau – centro komisija). Pasiūlymą sudaryti komisiją teikia Pagalbos į namus skyriaus vedėjas.

13.      Vertinant asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikį, užpildoma Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-67 patvirtinta Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo forma (Žin., 2007, Nr. 32-1162) ir centro direktoriaus įsakymu patvirtinta Asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikio vertinimo anketa.

14.      Centro komisija arba centro direktoriaus paskirti socialiniai darbuotojai asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikį pagalbos į namus teikimo laikotarpiu peržiūri, pasikeitus aplinkybėms ar asmens sveikatos būklei.  

15.      Asmens pagalbos į namus poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis.

16.      Šeimos pagalbos į namus poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių, suaugusių vaikų gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra.

17.      Sveikatos priežiūros, policijos ir kitų institucijų darbuotojai bei kiti asmenys centro prašymu teikia išvadas, būtinas asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikiui nustatyti.

18.      Jei, vertinant poreikį, reikalinga papildoma informacija, centras gali pareikalauti iš asmens (šeimos) papildomų dokumentų.

19.      Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos centro prašymu turi nemokamai teikti informaciją, susijusią su asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikio nustatymu.

 
V. PAGALBOS Į NAMUS SKYRIMAS 

 

20.      Nustačius asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikį, išvados teikiamos centro direktoriaus įgaliotam asmeniui, kuris priima sprendimą dėl pagalbos į namus skyrimo.

21.      Centro direktoriaus įgaliotas asmuo sprendimą dėl pagalbos į namus skyrimo priima per 14 kalendorinių dienų nuo išvadų dėl asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikio nustatymo gavimo, užpildydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 patvirtintą sprendimo formą SP-9 (Žin., 2005, Nr. 81-2986).

22.      Suaugusiems asmenims su negalia, gyvenantiems kartu su šeimos nariais, senyvo amžiaus asmenims, turintiems suaugusius vaikus Vilniaus mieste, gali būti skiriamos tik Pagalbos į namus paslaugų sąraše (priedas) 8–14 eilutėse išvardytos paslaugos.

23.      Suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, vaikams su negalia ir jų šeimoms bei kitiems asmenims ir šeimoms, laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekusiems savarankiškumo, gali būti skiriamos Pagalbos į namus paslaugų sąraše (priedas) 1–7 eilutėse išvardytos paslaugos, kurioms yra nustatytas poreikis.

24.      Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, centro direktoriaus įgaliotas asmuo gali priimti sprendimą dėl pagalbos į namus skyrimo, nenustačius pagalbos į namus poreikio. Tokiu atveju poreikis turi būti nustatytas suteikus (arba jau teikiant) pagalbą į namus per 7 darbo dienas.

25.      Sprendimo dėl pagalbos į namus skyrimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui, originalas – įsegamas į asmens bylą.

26.      Per 15 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, išskyrus 29 p. nustatytu atveju, pagalbą į namus gaunantis asmuo ir centro direktoriaus įgaliotas asmuo pasirašo pagalbos į namus teikimo ir mokėjimo už ją sutartį (toliau – sutartis), kurios formą tvirtina centro direktorius.

27.      Jeigu pagalbos į namus gavėjas dėl objektyvių priežasčių (ligos, negalios) pats pasirašyti sutarties negali, ją pasirašo pagalbos į namus gavėjui atstovaujantis asmuo, pateikęs teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą, arba asmuo, sutinkantis mokėti už pagalbos į namus gavėjui teikiamas paslaugas.  

28.      Jeigu pagalbos į namus gavėjas dėl objektyvių priežasčių (ligos, negalios) pats pasirašyti sutarties negali ir nėra jam teisėtai atstovaujančio ar už paslaugas mokėti sutinkančio asmens, centro komisija ir socialinis darbuotojas, pagalbos į namus gavėjo gyvenamojoje vietoje organizuojantis pagalbą į namus, savo parašais patvirtina, jog pagalbos į namus gavėjui išaiškintas ir jam suprantamas sutarties turinys.

29.      Jeigu laikinai nėra galimybės teikti pagalbos į namus, asmuo (šeima) įrašomas į laukiančiųjų gauti pagalbą į namus eilę pagal sprendimo skirti pagalbą į namus datą (kai yra tos pačios datos sprendimų – pagal asmens prašymo-paraiškos datą). Šiuo atveju sutartis pasirašoma atsiradus galimybei teikti pagalbą į namus.

 

VI. FINANSINIŲ GALIMYBIŲ VERTINIMAS

 

30.      Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės mokėti už pagalbą į namus negali turėti įtakos asmens (šeimos) galimybėms gauti pagalbą į namus, kurios poreikis asmeniui (šeimai) nustatytas.

31.      Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės vertinamos tuo pačiu metu, kuriuo nustatomas asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikis, jas vertina centro direktoriaus paskirti socialiniai darbuotojai.

32.      Išskirtiniais atvejais, kai pagalba į namus asmeniui (šeimai) skiriama siekiant išvengti grėsmės asmens (šeimos) fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, finansinės galimybės gali būti vertinamos po to, kai nustatytas asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikis.

33.      Asmens (šeimos narių), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančio socialinę pašalpą, finansinės galimybės nevertinamos.

34.      Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą pagalbos į namus kainą.

35.      Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), gaunantis pagalbą į namus, ar sutartį pasirašęs bei jam teisėtai atstovaujantis asmuo privalo pranešti centrui apie asmens (šeimos) pajamų pasikeitimus, įvykusius per pagalbos į namus gavimo laikotarpį.

36.      Jeigu pagalbos į namus gavėjas dėl objektyvių priežasčių (ligos, negalios) pats pranešti apie pajamų pasikeitimus negali ir nėra jam teisėtai atstovaujančio ar už pagalbą į namus mokėti sutinkančio asmens, šią informaciją surenka centras.

37.      Gavus informaciją apie asmens (šeimos) pajamų pokyčius per pagalbos į namus gavimo laiką, finansinės galimybės vertinamos iš naujo ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo minėtos informacijos gavimo.

38.      Mokėjimo už pagalbą į namus šaltiniai – asmens (šeimos) pajamos arba asmens suaugusių vaikų, kitų suinteresuotų asmenų piniginės lėšos, kurios naudojamos sutartyje numatyto asmens (šeimos) mokėjimo dydžio teikiamos pagalbos į namus išlaidoms apmokėti.

39.      Nustatant asmens finansines galimybes mokėti už pagalbą į namus, įskaitomos šios asmens gaunamos  pajamos:

39.1.  su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos, įskaitant išeitines išmokas ir kompensacijas;

39.2.   individualios įmonės savininko ar tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario pajamos, gautos iš šios įmonės ar bendrijos apmokestinto pelno;

39.3.   individualios veiklos pajamos;

39.4.   autorinis atlyginimas;

39.5.   išmokos žemės ūkio veiklai ar pajamos iš žemės ūkio veiklos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 hektaro, nurodytos pajamos įskaitomos tik esant žemės ūkio veiklos apskaitos dokumentams;

39.6.   pensijos, pensijų išmokos ir vietoj pensijų mokamos kompensacijos, rentos;

39.7.   valstybinės šalpos išmokos, mokamos pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą;

39.8.   ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos, statutiniams valstybės tarnautojams mokamos išmokos ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) atveju;

39.9.   nedarbo socialinio draudimo išmokos, mokamos pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymą;

39.10.    palūkanos;

39.11.    dividendai;

39.12.    vaiko išlaikymo periodinės išmokos, mokamos pagal Civilinį kodeksą;

39.13.    vaiko išlaikymo lėšos, mokamos pagal Vaikų išlaikymo fondo įstatymą;

39.14.    turto nuomos pajamos;

39.15.    netekto darbingumo periodinės kompensacijos, mokamos pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą arba Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimo profesine liga laikinąjį įstatymą;

39.16.    žalos atlyginimo periodinės išmokos, mokamos pagal Civilinį kodeksą;

39.17.    stipendija, išskyrus socialinę stipendiją;

39.18.    išmoka vaikui, mokama pagal Išmokų vaikams įstatymą.

40.    Šio tvarkos aprašo 39 punkte nurodytos pajamos imamos po apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu ir išskaičius valstybinio socialinio draudimo įmokas.

41.    Pajamas, numatytas šio tvarkos aprašo 39.1–39.5 ir 39.10–39.14, 39.17 punktuose, nurodo pats asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) prašyme-paraiškoje.

42.    Gavus informaciją, kad asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) pateikė neteisingus duomenis, centras turi pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių pateiktų duomenų teisingumą.

43.    Duomenis apie šio tvarkos aprašo 39.6, 39.8, 39.9, 39.15, 39.16 punktuose nurodytas pajamas centras gauna iš atitinkamas išmokas mokančių institucijų ar įstaigų pagal asmens duomenų teikimo sutartis.

44.    Duomenis apie šio tvarkos aprašo 39.7 ir 39.18 punktuose nurodytas pajamas nurodo centras.

45.    Nustatant asmens pajamas, įskaitomos vidutinės 3 paskutinių iki kreipimosi dėl pagalbos į namus skyrimo mėnesių pajamos, nurodytos šio tvarkos aprašo 39.1–39.18 punktuose.

46.    Nustatant šeimos pajamas, kai pagalba į namus teikiama šeimai, į šeimos pajamas įskaitomos visų šeimos narių vidutinės 3 paskutinių iki kreipimosi dėl pagalbos į namus skyrimo mėnesių pajamos, nurodytos šio tvarkos aprašo 39.1–39.6 punktuose.

47.    Nustatant vienam šeimos nariui tenkančias pajamas, kai pagalba į namus teikiama šeimoje gyvenančiam asmeniui, vidutinių šio asmens 3 paskutinių iki kreipimosi dėl pagalbos į namus skyrimo mėnesių pajamų, nurodytų šio tvarkos aprašo 39.1-39.18 punktuose ir visų šeimos narių vidutinių 3 mėnesių pajamų, nurodytų šio tvarkos aprašo 39.1-39.6 punktuose, suma dalijama iš visų šeimos narių skaičiaus.

48.    Jeigu asmens (šeimos) pajamos tą mėnesį, nuo kurio pradėta gauti pagalba į namus, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais, pasikeitė, asmens (šeimos) pajamos per mėnesį apskaičiuojamos pagal to mėnesio pajamas.

49.    Apskaičiuotas darbo užmokestis, užmokestis už prastovas ne dėl darbuotojo kaltės ir užmokestis už kasmetines atostogas, pensijos, pensijų išmokos, šalpos išmokos, nedarbo, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos, taip pat kitos kas mėnesį gaunamos  pajamos įskaitomos į pajamas tų mėnesių, už kuriuos jos paskirtos.

50.    Vaiko išlaikymo periodinės išmokos, mokamos pagal Civilinį kodeksą, įskaitomos į pajamas tų mėnesių, per kuriuos jos išmokėtos.

51.    Pajamos iš žemės ūkio veiklos nustatomos tik tada, kai yra šios veiklos apskaitos dokumentai.

 

VII. MOKĖJIMAS UŽ PAGALBĄ Į NAMUS

 

52.      Mokėjimo už pagalbą į namus dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas ir gali būti nustatytas tik pinigine išraiška.

53.    Asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbą į namus dydis negali būti didesnis už asmeniui (šeimai) teikiamos pagalbos į namus kainą.

54.    Asmenys, pradėję gauti pagalbą į namus iki 2006 m. liepos 1 d., už ją moka pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. 111 „Dėl Apmokėjimo už socialines paslaugas principų ir tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 12-278), išskyrus tuos atvejus, kai jiems nustatytas mokėjimo už pagalbą į namus dydis yra didesnis už nustatytąjį pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 patvirtintą Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą (Žin., 2006, Nr. 68-2510):

                   54.1. už pagalbos į namus paslaugas nemoka:

                   54.1.1. šeima, auginanti neįgalų vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė slauga, jeigu pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio;

                   54.1.2. vienišas pensininkas ar neįgalusis, jeigu jo pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio;

                   54.1.3. pensininkų ir neįgaliųjų šeimos, neturinčios vaikų, taip pat nedirbančių neįgaliųjų šeimos, auginančios nepilnamečius vaikus, jeigu pajamų dydis vienam vienam šeimos nariui neviršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžių;

                   54.1.4. pensininkų ir neįgaliųjų šeimos, kurių vaikai gyvena atskirai ir dėl objektyvių priežasčių neturi pragyvenimo šaltinio ir negali prižiūrėti tėvų, jeigu jų pajamų dydis neviršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžių vienam šeimos nariui;

                   54.2. už teikiamas paslaugas iš dalies moka visi kiti paslaugų gavėjai, kurių pajamos vienam šeimos nariui yra:

                   54.2.1. nuo 2 iki 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – moka 20 procentų vidutinės paslaugos kainos per mėnesį;

                   54.2.2. nuo 2,5 iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžių – moka 50 procentų vidutinės paslaugos kainos per mėnesį;

                   54.2.3. nuo 3 iki 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – moka 80 procentų vidutinės paslaugos kainos per mėnesį;

                   54.3. už teikiamas paslaugas visiškai moka visi kiti paslaugų gavėjai, kurių pajamos viršija 3,5 remiamų pajamų dydžio vienam šeimos nariui.

55.    Asmenys, pradėję gauti pagalbą į namus po 2006 m. liepos 1 d., už pagalbą į namus moka pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 patvirtintą Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą (Žin., 2006, Nr. 68-2510):

                  55.1. mokėjimo už pagalbą į namus dydis asmeniui neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų;

                  55.2. tais atvejais, kai pagalba į namus teikiama šeimai, mokėjimo dydis neturi viršyti 20 procentų šeimos pajamų;

                  55.3. asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, pagalba į namus teikiama nemokamai;

                   55.4. atskaičiavus nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbą į namus dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

56.    Pagalbos į namus kaina apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 patvirtinta Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika (Žin., 2006, Nr.110-4163).

57.    Pagalbos į namus valandos kainą kiekvienais metais iki kovo 1 d., suderinęs su departamento direktoriumi, tvirtina centro direktorius, kaina galioja iki kito pagalbos į namus valandos kainos patvirtinimo.

58.    Mokestis už per mėnesį suteiktą pagalbą į namus asmeniui (šeimai) (M) apskaičiuojamas sudedant suteiktų paslaugų įkainius (Į), padaugintus iš suteiktų paslaugų skaičiaus (S),  pagal formulę:

                   M = SUM (Į x S),

                   kur:

                   Į = (P x Kval) x Kkoef;

                   P – paslaugos teikimo trukmė valandomis;

                   Kval – pagalbos į namus valandos kaina litais;

                   Kkoef – pagalbos į namus valandos kainos kompensavimo koeficientas, kurio dydis yra 0,25 maitinimo organizavimo ir sveikatos priežiūros organizavimo paslaugoms, 0,5 – pagalbos buityje ir namų ruošoje, ūkio darbų ir kitoms paslaugoms.

59.    Mokestis už praėjusį mėnesį gautą pagalbą į namus turi būti sumokėtas iki kito mėnesio penktos dienos. Mokestis mokamas centrui pagal pateiktą pagalbos į namus teikimo kvitą.

60.    Krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, socialinė priežiūra 7 pirmąsias kalendorines dienas teikiama nemokamai, sprendimą centro socialinio darbuotojo teikimu priima centro direktoriaus įgaliotas asmuo.

 

VIII. ATLEIDIMAS NUO MOKESČIO UŽ PAGALBĄ Į NAMUS

 

61.    Pagalbos į namus gavėjas gali būti atleidžiamas nuo mokesčio už pagalbą į namus, įvykus nelaimei (gaisrui, vagystei, laidotuvėms ir pan.) ir pateikus papildomas išlaidas ar patirtus nuostolius liudijančius dokumentus.

62.    Pagalbos į namus gavėjas arba jį teisėtai atstovaujantis asmuo, kreipdamasis dėl atleidimo nuo mokėjimo už pagalbą į namus, pateikia motyvuotą prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

63.    Prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio už pagalbą į namus svarsto centro direktoriaus įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į socialinio darbuotojo, organizuojančio pagalbą į namus jos gavėjo gyvenamojoje vietoje, rekomendaciją. Atleisti nuo mokesčio galima iki trijų mėnesių laikotarpio.

64.    Paslaugų gavėjas arba teisėtai jį atstovaujantis asmuo turi teisę kartotinai kreiptis dėl atleidimo nuo mokesčio už pagalbą į namus.

65.    Sprendimas dėl atleidimo nuo mokesčio už pagalbą į namus centro direktoriaus įgalioto asmens sprendimu gali būti panaikintas šiais atvejais:

65.1.   paaiškėjus, jog asmuo (šeima) pateikė melagingą informaciją dėl pagalbos į namus gavimo;

65.2.   jei asmuo (šeima) nesilaiko sutarties sąlygų;

65.3.   pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių asmuo (šeima) buvo atleistas nuo mokesčio už pagalbą į namus.

 

IX. PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

66.     Pagalbos į namus teikimas sustabdomos:

66.1.   paaiškėjus, kad asmuo (šeima), jo globėjas, rūpintojas, besikreipiantis dėl pagalbos į namus, pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikio vertinimui, norėdamas gauti pagalbą į namus. Šiuo atveju pagalba į namus sustabdoma tol, kol, atsižvelgiant į naujai paaiškėjusias aplinkybes, kartotinai nustatomas poreikis pagalbai į namus;

66.2.   įtarus, kad pagalbą į namus gaunantis asmuo (šeima) gali sirgti užkrečiama liga, iki tol, kol gaunama medikų išvada raštu, kad asmuo nekelia pavojaus pagalbos į namus teikėjui užsikrėsti. Kilus tokiam įtarimui, centras nedelsdamas organizuoja asmeniui (šeimai) medikų pagalbą;

66.3.   asmeniui (šeimai), nesilaikančiam sutarties sąlygų.

67.    Pagalbos į namus teikimas asmeniui (šeimai) atnaujinamas, išnykus  aplinkybėms, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti pagalbos į namus teikimą ir/ar kartotinai nustačius poreikį pagalbai į namus.

68.    Pagalbos į namus teikimas nutraukiamas:

68.1.   raštu atsisakius teikiamų paslaugų;

68.2.   pasikeitus asmens (šeimos) socialiniam statusui (pasveikus, įsidarbinus ir kt.);

68.3.   išvykus nuolat gyventi į kitą vietovę;

68.4.   pradėjus teikti asmeniui socialinę globą.

69.    Sprendimą dėl pagalbos į namus sustabdymo, nutraukimo ar atnaujinimo priima centro direktoriaus įgaliotas asmuo, centro komisijos arba socialinio darbuotojo, organizuojančio pagalbą į namus jos gavėjo gyvenamojoje vietoje, teikimu; pagalbos į namus gavėjas apie tai informuojamas raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

X. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

                   70. Centro direktoriaus paskirtų socialinių darbuotojų išvadas dėl asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikio skirti pagalbą į namus nustatymo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Administracijos direktorius).

                   71. Apskundus išvadas dėl asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikio skirti pagalbą namuose nustatymo, Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri kartotinai nustato asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikį.

                   72. Centrą dėl netinkamo pagalbos į namus teikimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Administracijos direktoriui.

                   73. Nustatęs pagalbos į namus teikimo pažeidimus, Administracijos direktorius pareikalauja, kad per nustatytą terminą trūkumai būtų pašalinti. Jeigu trūkumai nepašalinami, Administracijos direktorius turi teisę inicijuoti, kad būtų sustabdytas ar nutrauktas pagalbos į namus teikimas.

                   74. Ginčai dėl Administracijos direktoriaus priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 

                   75. Lėšos, gautos už pagalbą į namus, apskaitomos ir naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

______________


                                                                                                            Pagalbos į namus

teikimo tvarkos aprašo

priedas

  

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ SĄRAŠAS    

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos sudėtis

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGOS, teikiamOS suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, vaikams su negalia ir jų šeimoms bei kitiems asmenims ir šeimoms, laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekusiems SAVARANKIŠKUMO

1.

Informavimas

 

2.

Konsultavimas

 

3.

 

 

Maitinimo organizavimas

 

3.1. Maisto produktų pirkimas 

3.2. Maisto ruošimas

3.3. Karšto maisto atnešimas

4.

 

Pagalba buityje

ir namų ruošoje

4.1. Indų plovimas

4.2. Skalbimas

4.3. Lovos klojimas ir patalynės keitimas

4.4. Higienos priemonių ir vandens paruošimas

4.5. Buto tvarkymas

 5.

Sveikatos priežiūros organizavimas

5.1. Medikamentų pirkimas

5.2. Gydytojo kvietimo organizavimas

5.3. Lankymasis sveikatos priežiūros įstaigoje

 6.

Ūkio darbai

 

 

6.1. Buitinių prietaisų remonto, avalynės ir drabužių taisymo organizavimas

6.2. Kuro įsigijimo organizavimas

6.3. Krosnies iškūrenimas

6.4. Vandens atnešimas

6.5. Sniego nukasimas

7.

Kitos paslaugos

 

7.1. Mokesčių mokėjimas

7.2. Dokumentų ir korespondencijos tvarkymas

7.3. Asmens naudojimo ir pramoninių prekių pirkimas  

7.4. Asmens palydėjimas  

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGOS, teikiamOS Suaugusiems asmenims su negalia, gyvenantiems kartu su šeimos nariais, senyvo amžiaus asmenims, turintiems suaugusius vaikus Vilniaus mieste    

8.

Informavimas

 

9.

Konsultavimas

 

10.

 

 

Maitinimo organizavimas

 

10.1. Maisto produktų pirkimas

10.2. Pagaminto maisto pašildymas

10.3. Karšto maisto atnešimas

11.

 

Pagalba buityje

ir namų ruošoje

11.1. Indų plovimas

11.2. Lovos klojimas

11.3. Higienos priemonių ir vandens paruošimas

11.4. Šiukšlių išnešimas

11.5. Fekalinio kibiro išnešimas

12.

Sveikatos priežiūros organizavimas

12.1. Medikamentų pirkimas

12.2. Gydytojo kvietimo organizavimas

12.3. Lankymasis sveikatos priežiūros įstaigoje

 

13.

Ūkio darbai

13.1. Krosnies iškūrenimas

13.2. Vandens atnešimas

 

 

13.3. Sniego nukasimas

14.

Kitos paslaugos

14.1. Mokesčių mokėjimas

 

 

14.2. Dokumentų ir korespondencijos tvarkymas

______________

 

 

 

Į pradžią