Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1664 2010-07-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARNYBINĖS ETIKOS NORMŲ SISTEMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARNYBINĖS ETIKOS NORMŲ SISTEMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARNYBINĖS ETIKOS NORMŲ SISTEMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARNYBINĖS ETIKOS NORMŲ SISTEMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO

 

2010 m. liepos 14 d. Nr. 1-1664

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
41 punktu, 2009 m. gruodžio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos bendradarbiavimo susitarimu, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos teikiamomis rekomendacijomis, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarnybinės etikos normų sistemos įgyvendinimo programą;

1.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarnybinės etikos normų sistemos įgyvendinimo programos priemonių planą.

2. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui supažindinti miesto visuomenę per žiniasklaidos priemones ir internete su Vilniaus miesto savivaldybės tarnybinės etikos normų įgyvendinimo sistema ir nuolat informuoti apie jos įgyvendinimą.

3. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijai atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarnybinės etikos normų sistemos įgyvendinimo programos ir Vilniaus miesto savivaldybės tarnybinės etikos normų sistemos įgyvendinimo programos priemonių plano įgyvendinimą ir kontrolę Savivaldybės tarybos narių atžvilgiu.

 

Meras

Vilius Navickas

______________

 


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. liepos 14 d.

sprendimu Nr. 1-1664

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARNYBINĖS ETIKOS NORMŲ SISTEMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

 

SITUACIJOS ANALIZĖ

 

Valstybės tarnautojų  elgesį darbe reguliuoja nemažai nustatytų tarnybinės etikos normų ir standartų, tačiau kaip pasiekti, kad darbuotojai žinotų, kokio elgesio iš jų reikalaujama, ir kaip juos skatinti taip elgtis. Svarbiausia, kad orientavimas link nustatytų tarnybinės etikos normų taptų kasdiene praktika institucijoje.

Vilniaus miesto savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinį elgesį reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 patvirtintos Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklės. Be to, yra parengtas pavyzdinių iniciatyvų paketas (Elgesio rekomendacijos), kuriame politikai ir valstybės tarnautojai, Savivaldybės įmonių ir įstaigų darbuotojai gali rasti patarimų, kaip elgtis, kad išvengtų interesų konflikto. Taip pat periodiškai vykdomi įvadiniai mokymai asmenims, naujai priimtiems dirbti į Savivaldybės administraciją, kurių metu supažindinama su Savivaldybės struktūra, informacijos valdymo sistema „@vilys“, etiško elgesio standartais. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 40-471 patvirtinta Statytojo sąžiningumo deklaracija. Minimos priemonės iš dalies prisideda prie tinkamo tarnybinio elgesio reguliavimo, tačiau pastebėtina, kad jos yra pavienės, todėl reikalinga nuosekliai reglamentuota tarnybinio elgesio normų sistema.

Atkreiptinas dėmesys į keletą aspektų:

1. Gaunama skundų (raštu, žodžiu, telefonu) ir informacijos iš interesantų, taip pat tarnybinių tyrimų metu išaiškėja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pažeidimai, todėl būtina netinkamo tarnybinio elgesio prevencija.

2. Pastebėtina, kad tuo pačiu klausimu, pvz., kaip pildyti privačių interesų deklaracijas kreipiasi ne vienas, o dešimt ir daugiau Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, todėl būtinas sisteminis dažniausiai pasitaikančių problemų ar kylančių klausimų apibendrinimas.

3. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų Privačių interesų deklaracijos saugomos asmens bylose, struktūrinių padalinių vadovų Privačių interesų deklaracijų duomenis kaupia Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, todėl gana sudėtinga teikti rekomendacijas dėl nusišalinimo nuo tam tikrų klausimų sprendimo.

4. Dabar pastebimas Savivaldybės išteklių naudojimo (užsakomieji straipsniai, tarnybinių automobilių, kompiuterių, organizacinės technikos, vykimas į tarnybines komandiruotes) politikos chaotiškumas, kadangi dažniausiai kovojama su pasekmėmis, o ne priežastimis, pvz., skandalas dėl tarnybinių automobilių naudojimo po darbo valandų, tik po kurio imtasi keisti galiojančią tvarką ir t.t.

5. Pastebimas gana vangus struktūrinių padalinių vadovų dalyvavimas vykdant interesų konflikto prevenciją. Pasitaiko atvejų, kai valstybės tarnautojui skiriami nagrinėti klausimai, dėl kurių jis ar jo artimi asmenys turi asmeninį suinteresuotumą ir pan.

6. „Sąžiningumo deklaracijos“ – svarbus veiksnys tarnybinės etikos valdymo sistemoje. Jas pasirašęs asmuo įsipareigoja laikytis institucijos etikos/elgesio kodekso.

7. Interesų konflikto prevencijos priemonės, nustatytos aukštesnės teisinės galios teisės aktuose, reglamentuoja bendrus principus, todėl Savivaldybės tarnautojams dažnai trūksta aiškumo jas taikant konkrečiose situacijose.

8. Siekiant užtikrinti kuo platesnį tarnybinės etikos normų taikymą, būtinas kuo didesnis viešumas žiniasklaidoje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

9. Siekiant rinkti informaciją ir stebėti tarnybinės etikos taikymo pokyčius siūlytina pasitelkti sociologinius, visuomenės patirties ir nuomonės tyrimo metodus.

10. Atsakomybės neišvengiamumas turi būti neatsiejama netinkamo tarnybinio elgesio pasekmė.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės tarnybinės etikos normų sistemos įgyvendinimo programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis 2009 m. gruodžio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos bendradarbiavimo susitarimu, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos teikiamomis rekomendacijomis ir skirta tarnybinės etikos normų sistemos įgyvendinimui Vilniaus miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) užtikrinti.

2. Programai įgyvendinti sudaromas Vilniaus miesto savivaldybės tarnybinės etikos normų sistemos įgyvendinimo programos priemonių planas (toliau – Planas), nustatantis Tarnybinės etikos normų sistemos įgyvendinimo priemones, jų įvykdymo tikslus, terminus ir vykdytojus.

3. Programa taikoma Savivaldybės politikams – Tarybos nariams ir asmenims, dirbantiems Savivaldybėje.

4. Programos įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę atlieka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisija – Savivaldybės tarybos narių atžvilgiu ir Savivaldybės administracijos Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyris – asmenų, dirbančių Savivaldybėje, atžvilgiu.

5. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovai dalyvauja kuriant Savivaldybės tarnybinės etikos sistemos priemones bei atlieka stebėseną ir vertinimą pagal Programos Plane nurodytus kriterijus.

6. Programos Plano įgyvendinimo terminas – 2 metai.

 

II. TARNYBINĖS ETIKOS NORMŲ SISTEMOS TIKSLAI

 

7. Tarnybinės etikos normų sistemos tikslai yra šie:

7.1. užkirsti kelią atsirasti palankioms sąlygoms tarnybinės etikos normų pažeidimams Savivaldybėje;

7.2. siekti, kad tarnybinės etikos normos ir standartai asmenims, kuriems yra taikomi, būtų aiškūs, t.y., kokio elgesio institucija iš jų reikalauja, ir skatinti juos taip elgtis;

7.3. užtikrinti aktyvesnį struktūrinių padalinių vadovų dalyvavimą įgyvendinant tarnybinės etikos normų reikalavimus;

7.4. užtikrinti nuolatinę interesų konflikto prevenciją;

7.5. užtikrinti tinkamą šios Programos Plano įgyvendinimo administravimą.

 

III. PROGRAMOS UŽDAVINIAI

 

8. Programos uždaviniai yra:

8.1. sukurti tarnybinės etikos normų sistemą;

8.2. nustatyti tarnybinės etikos normų detalizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės sistemos kūrimo Savivaldybėje bendradarbiavimo formas ir principus;

8.3. surinkti informaciją apie netinkamą elgesį institucijoje;

8.4. nustatyti elgesio variantus gavus dovaną ar dovanos pasiūlymą;

8.5. sudaryti prielaidas, kad asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, negalėtų pasinaudoti tarnybine padėtimi ar ištekliais asmeninei naudai gauti;

8.6. įvadinių ar tęstinių mokymų metu informuoti apie teisės aktais nustatytus tarnybinės etikos standartus;

8.7. pasitelkiant sociologinius tyrimo metodus, rinkti informaciją apie tarnybinės etikos pažeidimus.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Plano priemonės peržiūrimos kartą per metus.

10. Savivaldybės taryba kasmet išklauso Savivaldybės tarybos Etikos komisijos ataskaitą apie Programos Plane nurodytų priemonių vykdymą, išsamiai išnagrinėja išvadas ir prireikus atitinkamai koreguoja Planą. Savivaldybės administracijos Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyris Programos skyriaus „Bendrosios nuostatos“ 4 punkte nustatytose ribose teikia informaciją Savivaldybės tarybos Etikos komisijai.

11. Ši Programa skelbiama Savivaldybės interneto tinklalapyje ir vietinėse visuomenės informavimo priemonėse.

______________


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. liepos 14 d.

sprendimu Nr. 1-1664

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARNYBINĖS ETIKOS NORMŲ SISTEMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Tikslas

Įvykdymo terminai ir kriterijai

Vykdytojai

1

2

3

4

5

 

I. TARNYBINĖS ETIKOS NORMŲ NUSTATYMO PRIEMONĖS

 

1.

Interesų konflikto prevencijos (stebėsenos) priemonės

Sukurti priemonių, padedančių išvengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, sistemą

1. Iki 2010 m. rugsėjo mėn. pabaigos parengti Interesų konflikto prevencijos tvarkos aprašą

2. Nuolatinis švietimas interesų konflikto prevencijos srityje bei konsultacijos

3. Atlikti vertinimą pagal:

1) užfiksuotų interesų konfliktų skaičių;

2) elektroninėje bazėje esančių Privačių interesų deklaracijų duomenų apimtį;

3) gautos informacijos iš struktūrinių padalinių vadovų dažnumą

 

Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyris

 

Tarybos Etikos komisija

 

2.

Nepotizmo prevencija, t.y., nusišalinimo nuo sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo dėl institucijoje dirbančių artimųjų asmenų atvejų stebėsena, identifikavimas ir kontrolė

 

 

Papildys Interesų konflikto prevencijos (stebėsenos) priemones

1. Vykdyti nuolat nuo 2010 m. liepos mėn. pradžios

2. Atlikti vertinimą pagal:

1) paaiškėjusių konfliktų atvejų skaičių;

2) gautos informacijos iš struktūrinių padalinių vadovų dažnumą

Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyris

 

Tarybos Etikos komisija

 

1

2

3

4

5

3.

Ryšių su įmonėmis ir organizacijomis prevencijos (stebėsenos) priemonės

Papildys Interesų konflikto prevencijos (stebėsenos) priemones

1. Iki 2010 m. rugsėjo mėn. pabaigos nustatyti teisinį reguliavimą

2. Atlikti vertinimą pagal kylančių interesų konfliktų atvejų dažnumą

Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyris

 

Tarybos Etikos komisija

4.

Dovanų, gaunamų Savivaldybėje, prevencijos (stebėsenos) priemonės

 

Papildys Interesų konflikto prevencijos (stebėsenos) priemones. Nustatyti, kaip reikia elgtis gavus dovaną ar dovanos pasiūlymą

1. Parengti iki 2010 m. gruodžio mėn. pabaigos Interesų konflikto prevencijos tvarkos aprašą

2. Nuolatinio pobūdžio švietimas dovanų politikos srityje

3. Atlikti vertinimą pagal:

1) paklausimų dėl gautos dovanos ar dovanos pasiūlymo priėmimo;

2) pagal pateiktų rekomendacijų skaičių

Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyris

 

 

 

5.

Apribojimų asmeniui pabaigus valstybinę tarnybą Savivaldybėje prevencijos (stebėsenos) priemonės

 

Siekti, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo negalėtų pasinaudoti savo tarnybine padėtimi, siekdamas susikurti gerai apmokamą darbo vietą pasibaigus tarnybos santykiams. Papildys Interesų konflikto prevencijos (stebėsenos) priemones

1. Iki 2010 m. spalio mėn. pabaigos parengti Interesų konflikto prevencijos tvarkos aprašą 2. Atlikti vertinimą pagal:

1) pateiktų rekomendacijų skaičių;

2) gautos informacijos iš asmenų, dirbančių Savivaldybėje, dažnumą

Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyris

 

 

6.

Parengti Savivaldybės išteklių naudojimo prevencijos (stebėsenos) priemones, kurios apimtų užsakomųjų straipsnių, tarnybinių automobilių, organizacinės technikos naudojimo, vykimo į tarnybines komandiruotes ypatumus ir t.t.

Apsisaugoti, kad politikai ir asmenys, dirbantys Savivaldybėje, nesinaudotų institucijos ištekliais ne tarnybinei veiklai

1. Iki 2010 m. spalio mėn. pabaigos parengti Savivaldybės išteklių naudojimo tvarkos aprašą

2. Atlikti vertinimą pagal:

1) viešinamos informacijos Savivaldybės tinklalapyje kiekį;

2) atsiliepimų (pastabų), gautų iš Vilniaus miesto gyventojų kiekį

Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyris

 

Tarybos Etikos komisija

 

1

2

3

4

5

 

II. ELGESIO KREIPIMO LINK NUSTATYTŲ TARNYBINĖS ETIKOS NORMŲ PRIEMONĖS

 

7.

Įvadiniai ir tęstiniai mokymai asmenims, dirbantiems Savivaldybėje ir politikams, etinių dilemų (situacijos, kuriose rizikuojama paminti vertybes ir normas pasirenkant vieną iš kelių elgesio variantų) sesijos

Informuoti apie teisės aktais nustatytus tarnybinės etikos standartus, apsisaugoti nuo netyčinių tarnybinės etikos normų pažeidimų, etiško elgesio skatinimas

1. Kas pusę metų rengti kursus asmenims, naujai pradėjusiems dirbti Savivaldybėje, supažindinant su pagrindinėmis darbo tvarkos taisyklių, tarnybinio elgesio ir interesų konflikto prevencijos nuostatomis

2. Kiekvienų metų pradžioje (sausio mėn.) kasmetinių vertinimų metu aptarti tarnybinės etikos normas

3. Programą tobulinti atsižvelgiant į klausytojų apklausos rezultatus ir besikeičiančias tarnybinės etikos normų pažeidimų tendencijas

4. Atlikti vertinimą pagal:

1) dalyvavusių asmenų skaičių;

2) daugiau kaip pusės dalyvavusių asmenų palankius atsileipimus apie mokymų naudingumą

Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyris

 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Prevencijos skyrius

 

Tarybos Etikos komisija

 

 

8.

Sąžiningumo deklaracijos

Asmenims, dirbantiems Savivaldybėje, ir politikams padės suprasti, kad jiems taikomi tarnybinės etikos reikalavimai

 

1. Iki 2010 m. IV ketvirčio parengti Sąžiningumo deklaracijos projektą

2. Atlikti vertinimą pagal pasirašytų deklaracijų skaičių

Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyris

 

 

9.

Tarnybinės etikos normų įgyvendinimo sistemos ir jos priemonių plano paskelbimas žiniasklaidoje ir kitomis visuomenės informavimo priemonėmis

Supažindinti politikus, asmenis, dirbančius Savivaldybėje, ir Savivaldybės interesantus su tarnybinės etikos normų įgyvendinimo sistema bei atsižvelgti į jų pasiūlymus dėl sistemos tobulinimo ar keitimo

1. Paskelbti iš karto po Tarybos sprendimo įsigaliojimo dienos

2. Atlikti vertinimą pagal:

1) gautų atsiliepimų skaičių;

2) gautų pasiūlymų dėl tobulinimo ar keitimo skaičių

 

Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyris

 

Tarybos sekretoriato

Rinkodaros ir Viešųjų ryšių skyrius

 

Tarybos Etikos komisija

 

1

2

3

4

5

 

III. STEBĖSENA

 

10.

Netinkamo tarnybinio elgesio pranešimų sistemos sukūrimas, kuri suteiktų galimybę pranešti apie netinkamą elgesį, taip pat užtikrintų pranešėjo bei asmens, apie kurį buvo pranešta, apsaugą

 

Surinkti informaciją apie netinkamą elgesį institucijos viduje ir skandalų prevencija

1. Iki 2010 m. lapkričio mėn. parengti netinkamo tarnybinio elgesio pranešimų sistemos teisinius pagrindus

2. Atlikti vertinimą pagal:

1) gautų pranešimų skaičių;

2) pasitvirtinusių atvejų skaičių

Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyris

 

Tarybos Etikos komisija

 

11.

Sisteminis informacijos apie tarnybinės etikos normų problemas kaupimas

 

Kaupti patirtį, tobulinti esamas priemones

1. Nuolat

2. Kasmet atlikti priemonių vertinimą ir teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo, keitimo ar papildymo

 

Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyris

 

Tarybos Etikos komisija

 

12.

Išankstinio perspėjimo sistemos, kuri būtų paremta privačių interesų deklaracijų duomenų analize, įdiegimas

Palengvintų interesų konflikto prevencijos įgyvendinimą, nes pagal privačių interesų deklaracijų duomenis pusiau automatiniu būdu leistų nustatyti interesų konfliktų grėsmes

 

1. Iki 2010 m. liepos mėn. pradžios gauti priėjimą prie Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos duomenų bazės

2. Asmenims, dirbantiems Savivaldybėje, ir politikams proceso gale pateikti sąrašą sričių (subjektų), nuo kurių jam rekomenduojama nusišalinti

3. Atlikti vertinimą pagal pateiktų rekomendacijų skaičių

 

Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyris

 

Tarybos Etikos komisija

 

 

13.

Tarnybinės etikos „klimato“ tyrimai pasitelkiant sociologinius tyrimo metodus

Siekiant surinkti informaciją apie tarnybinės etikos pažeidimus pasitelkiami apklausos duomenys

2 kartus per parengtos Tarnybinės etikos normų įgyvendinimo sistemos 2 metų įgyvendinimo laikotarpį atlikti apklausas

 

Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyris

 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Prevencijos skyrius

 

Sociologinius tyrimus atliekančios įstaigos

1

2

3

4

5

 

IV. SANKCIJOS

 

14.

Atsakomybės stebėsenos priemonės

 

Užtikrinti atsakomybės neišvengiamumą

1. Nuolat, bet ne rečiau kaip kartą per pusę metų viešai paskelbti apie asmenis, kurie pažeidė tarnybinės etikos normas

2. Atlikti vertinimą pagal tipinių atvejų pasikartojimo dažnumą

 

Personalo skyriaus Etikos ir nusižengimų tyrimų poskyris

 

Tarybos Etikos komisija

 

______________

 

Į pradžią