Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-526 2012-04-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO<br> TARYBOS IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO
TARYBOS IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 11 d. Nr. 1-526

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
8 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
6 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymą ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų tvirtinimo“, Vilniaus  miesto  savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą tokios sudėties:

prof. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė – dailėtyrininkė (Vilniaus dailės akademija, Kultūros, filosofijos ir meno institutas);

Augis Gučas __ nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertas, architektas
(Lietuvos restauratorių sąjunga, ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas);

Alvydas Mituzas – landšafto architektūros specialistas (Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga);

Audronis Katilius __ nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertas, architektas (Lietuvos restauratorių sąjunga, ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas);

Gražina Kirdeikienė __ nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertė, architektė (Lietuvos restauratorių sąjunga);

Irena Kliobavičiūtė __ nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertė, architektė (Lietuvos restauratorių sąjunga, ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas);

Giedrė Eleonora Miknevičienė __ nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertė, architektė (Lietuvos restauratorių sąjunga, ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas);

Aušrelė Racevičienė __ nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertė, istorikė (Lietuvos restauratorių sąjunga);

Alina Samukienė __ nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertė, architektė (Lietuvos restauratorių sąjunga, ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas);

dr. Linas Girlevičius __ nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertas, archeologas (uždaroji akcinė bendrovė Archeologijos projektų centras „ANTIQUA“)

Robertas Zilinskas __ nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertas, architektas (Lietuvos restauratorių sąjunga).

2. Patvirtinti Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatus (pridedama).   

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. 1-659 „Dėl Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos ir jos nuostatų tvirtinimo“;

3.2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 6 d. sprendimą Nr. 1-57 „Dėl Tarybos 2005-01-19 sprendimo Nr. 1-659 „Dėl Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. balandžio 11 d.                                        

sprendimu Nr. 1-526

 

VILNIAUS MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO

VERTINIMO TARYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

           

1. Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau __ taryba) veikia prie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Kultūros vertybių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1053, Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Tarybos nuostatus ir sudėtį tvirtina bei prireikus keičia Vilniaus miesto savivaldybės taryba (toliau – ir Savivaldybės taryba). Keičiant tarybos narį kitu, Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje paskelbiamas kvietimas Lietuvoje registruotoms kultūros paveldo apsaugos srities profesionalus vienijančioms asociacijoms (toliau – juridinis asmuo) per 30 dienų nuo kvietimo paskelbimo pateikti šių nuostatų 8 punkte nustatytus reikalavimus atitinkančius ne daugiau kaip tris kandidatus į tarybos narius, nurodant kandidatų kontaktinius duomenis ir gyvenimo bei profesinės veiklos kultūros paveldo apsaugos srityje aprašymą. Tarybos narius iš juridinių asmenų pasiūlytų kandidatų atrenka Savivaldybės taryba. Per 30 dienų nuo kvietimo pateikimo juridiniams asmenims nepateikus kandidatų, pateikus nepakankamą skaičių arba pateikus nustatytų reikalavimų neatitinkančius kandidatus, tarybos narius Savivaldybės taryba išrenka savo nuožiūra.

2019 m. sausio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1901 redakcija

 

4. Tarybos personalinė sudėtis tvirtinama 4 metų laikotarpiui. Tarybos nariai keičiami anksčiau, nei nustatyta, kai raštu atsisako dalyvauti tarybos darbe, be pateisinamos priežasties nedalyvauja trečdalyje tarybos posėdžių per metus, neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų arba kai praranda šių nuostatų 8 punkte nurodytą kvalifikacinį atestatą. Tarybos narys gali nedalyvauti tarybos posėdyje tik dėl šių pateisinamų priežasčių: dėl tarybos nario ar jo artimųjų, kuriems reikalinga slauga, ligos, tarybos nario artimųjų mirties, tarybos nario komandiruotės ir dėl kitų svarbių priežasčių, kurias pripažinti pateisinamomis turi teisę tarybos pirmininkas, pavaduotojas ar tarybos narys, vadovavęs tarybos posėdžiui, kuriame nedalyvavo tarybos narys, gavę rašytinį tarybos nario, nedalyvavusio tarybos posėdyje, paaiškinimą ir jį pagrindžiančius dokumentus. Nauji nariai skiriami iki tarybos kadencijos pabaigos. Tarybos nariu asmuo gali būti ne daugiau kaip tris kadencijas iš eilės. Tarybos narys pirmininku ar pavaduotoju gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

2019 m. sausio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1901 redakcija

 

5. Tarybos veikla finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės programų, skirtų kultūros paveldo apsaugai.

 

II. TARYBOS FUNKCIJOS

 

6.1. nustato nekilnojamųjų kultūros vertybių vietinį reikšmingumo lygmenį;

6.2. nustato vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes, taip pat nustato, ar vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo objektas ar vietovė neprarado vertingųjų savybių;

6.3. apibrėžia vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų ir vietovių ribas;

6.4. sprendžia vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų ir vietovių teisinės apsaugos reikalingumą, tikslina vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apskaitos dokumentus.

2017 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1092 redakcija

 

 

III. TARYBOS TEISĖS

 

7. Taryba turi teisę:

7.1. nuspręsti, kad vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamosioms kultūros vertybėms reikalinga teisinė apsauga, arba nustačius, kad vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo objektas ar vietovė prarado vertingąsias savybes, nuspręsti, kad teisinė apsauga nereikalinga;

2017 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1092 redakcija

 

7.2. gauti iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir jiems pavaldžių įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą funkcijoms vykdyti;

7.3. dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų posėdžiuose, pasitarimuose ir konferencijose svarstant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos klausimus ir teikti pasiūlymus;

7.4. teikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir jiems pavaldžioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos  pasiūlymus dėl kultūros paveldo objektų apsaugos tobulinimo;

7.5. kviesti į tarybos posėdžius kitų institucijų atstovus, ekspertus, mokslo ir studijų bei tyrimų institucijų atstovus, išklausyti jų nuomonę ir išvadas posėdžiuose nagrinėjamais klausimais;

7.6. teikti pasiūlymus dėl kultūros paveldo objektų teritorijų ir apsaugos zonų nustatymo, tikslinimo ir reglamentavimo;

7.7. teikia pasiūlymus dėl Vilniaus miesto savivaldybės kultūros paveldo apsaugos politikos įgyvendinimo ir programų rengimo;

7.8. rinkti informaciją, reikalingą tarybos funkcijoms vykdyti.

 

IV. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Tarybą sudaro 11 narių. Tarybos nariais gali būti Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoti archeologinio, povandeninio, mitologinio, etnokultūrinio, architektūrinio, urbanistinio, inžinerinio, istorinio, memorialinio, dailės, sakralinio ir želdynų (toliau – atitinkama sritis) pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytus reikalavimus nepriekaištingos reputacijos nekilnojamojo kultūros paveldo specialistai, turintys paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės kvalifikacinį atestatą, bei nepriekaištingos reputacijos atitinkamos srities mokslininkai.

2019 m. sausio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1901 redakcija

 

9. Tarybos nariai kadencijos laikotarpiui iš savo narių išsirenka pirmininką ir jo pavaduotoją. Tarybos posėdžiams vadovauja pirmininkas, jo nesant – pavaduotojas. Pirmininkas be atskiro įgaliojimo atstovauja tarybai pagal kompetenciją visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose ir teismuose.

2019 m. sausio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1901 redakcija

 

10. Tarybos darbą organizuoja tarybos pirmininkas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyrius (toliau – Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyrius).

11. Tarybos posėdžiai šaukiami Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus, tarybos pirmininko arba ne mažiau kaip dviejų tarybos narių iniciatyva.

12. Apie tarybos posėdžių laiką ir juose teikiamus svarstyti klausimus kiekvienam tarybos nariui ir kitiems posėdžio dalyviams pranešama ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki posėdžio.

13. Tarybos svarstomų klausimų medžiaga pateikiama sekretoriui. Sekretorius nėra tarybos narys ir balsuoti negali. Miesto plėtros departamento direktoriaus įsakymu sekretoriumi skiriamas Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus darbuotojas.

14. Tarybos sekretorius rengia medžiagą tarybos posėdžiams, juos protokoluoja, tvarko tarybos dokumentus, rengia dokumentų projektus ir praneša tarybos nariams apie posėdžius bei jų darbotvarkes.

15. Posėdyje svarstomus klausimus pristato tarybos nariai, Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus darbuotojai ar projektų vadovai.

16. Tarybos posėdis ir jame priimtos išvados yra teisėtos, jei posėdyje dalyvauja dauguma tarybos narių. Nesant galimybės sušaukti tarybos posėdį, gali būti surengta tarybos narių apklausa elektroniniu būdu. Tokiu atveju tarybos nario raštu pateikta nuomonė įtraukiama į posėdžio protokolą ir laikoma tarybos nario balsu.

2019 m. sausio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1901 redakcija

 

17. Tarybos posėdyje išvados priimamos atviru balsavimu, dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia tarybos pirmininko (pirmininkaujančiojo) balsas.

18. Tarybos išvados įforminamos:

18.1. aktu, kurio formą tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, kuriuos pasirašo tarybos pirmininkas;

 18.2. protokolu, kurį pasirašo tarybos posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Protokolas parašomas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo tarybos posėdžio.

19. Tarybos posėdžiai yra vieši. Į juos kviečiami ir gali pareikšti savo nuomonę Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Miesto plėtros visuomeninės komisijos, visuomeninių organizacijų, gyventojų bendruomenių atstovai bei kiti suinteresuoti asmenys.

20. Tarybos posėdžių dokumentai saugomi neterminuotai Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriuje.

21. Tarybos posėdyje išsiskyrus narių nuomonėms ir esant ne mažiau kaip trims       pritariantiesiems arba pateikus svarstyti nepakankamai parengtą medžiagą, gali būti inicijuotas kartotinis teikiamos medžiagos svarstymas.

22. Tarybos nariai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu.

2019 m. sausio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1901 redakcija

 

23. Tarybos veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

2019 m. sausio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1901 redakcija

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1092 - 2017-08-30
DĖL TARYBOS 2012-04-11 SPRENDIMO NR. 1-526 „DĖL VILNIAUS MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1901 - 2019-01-09
DĖL TARYBOS 2012-04-11 SPRENDIMO NR. 1-526 „DĖL VILNIAUS MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią