Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-551 2012-05-02
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS ANTAKALNIO VIDURINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto  savivaldybės tarybos

2012 m. gegužės 2 d.

sprendimu Nr. 1-551

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

               1. Biudžetinės įstaigos Vilniaus  Antakalnio  progimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus  Antakalnio  progimnazijos (toliau – Progimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Progimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

              2. Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Vilniaus Antakalnio  progimnazija, trumpasis pavadinimas – Antakalnio progimnazija. Progimnazija įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas –                      .

 3.  Progimnazijos istorija: Vilniaus Antakalnio progimnazija įsteigta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 2 d.  sprendimu Nr. 1-551 „Dėl Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos reorganizavimo“,  reorganizavus Vilniaus Antakalnio  vidurinę mokyklą, padalijant ją į Vilniaus Antakalnio  gimnaziją ir Vilniaus Antakalnio progimnaziją.

              4. Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

              5. Progimnazijos priklausomybė – Savivaldybės mokykla.

        6. Progimnazijos savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė.

              7. Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu. Ji:

              7.1. tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus;

              7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą;

              7.3. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;

              7.4. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;

              7.5. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

              7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

              7.7. sprendžia kitus įstatymuose ir biudžetinės įstaigos Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Progimnazijos veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius.

9. Progimnazijos buveinė – Antakalnio g. 29, LT-              Vilnius.

             10. Švietimo įstaigos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

       11. Švietimo įstaigos tipas – progimnazijos tipo progimnazija.

       12. Progimnazijos pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla.

       13. Mokymo kalba – lietuvių.

             14. Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.

             15. Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

       16. Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.

       17. Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:

      17.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

             17.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

             17.2.1. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.

       17.2.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

             17.2.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

             17.2.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

      17.2.5. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

      17.2.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

             18. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

      18.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

             18.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

             18.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

             19. Progimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokinių mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

             20. Progimnazijos veiklos uždaviniai:

             20.1. teikti mokiniams kokybišką pradinį išsilavinimą, vykdyti pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį;

 20.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

             20.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;

             20.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką.

             21. Įgyvendindama jai  pavestus uždavinius Progimnazija:

             21.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į Progimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat į mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

             21.2. vykdo pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas, papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

            21.3. vykdo  adaptuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

             21.4. išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

 21.5. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

             21.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, atlieka mokinių sveikatos priežiūrą, vykdo profesinį orientavimą;

             21.7. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;  

             21.8. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, stovyklas, ekskursijas, pailgintos dienos grupes  ir kita) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

             21.9. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

             21.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

             21.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo aprūpinimo standartais;

       21.12. sudaro sąlygas mokinių maitinimui;

              21.13. viešai skelbia informaciją apie Progimnazijos veiklą teisės aktų  nustatyta tvarka;

              21.14. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

 
                              III. PROGIMNAZIJOS TEISĖS

 

               22. Progimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, vykdydama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

  22.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

               22.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

  22.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

  22.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

               22.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

  22.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

IV. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

               23. Progimnazijos veikla organizuojama pagal:

               23.1. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusios Progimnazijos taryba ir Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

               23.2. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos metinę veiklos programą, kuriai yra pritarusi Progimnazijos taryba;

               23.3. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusios Progimnazijos taryba ir Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

               24. Progimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.

               25. Direktorius:

               25.1. suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Progimnazijos vidaus struktūrą, Progimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

               25.2. nustato Progimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir Progimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis; 

                25.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Progimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

                25.4. priima mokinius Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

                25.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

                25.6. suderinęs su Progimnazijos taryba, tvirtina Progimnazijos darbo tvarkos taisykles; 

       25.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymu ir darbu susijusiais aspektais; 
               25.8. vadovauja Progimnazijos strateginio plano, metinės veiklos programos rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Progimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Progimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
        25.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;  
                25.10. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;
        25.11. Progimnazijos vardu sudaro sutartis Progimnazijos funkcijoms vykdyti;               

                25.12. organizuoja Progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

                25.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Progimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

                25.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

                25.15. inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

                25.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

                25.17. atstovauja Progimnazijai kitose institucijose;

                25.18. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamos statistinės ataskaitos ir ataskaitų rinkiniai būtų teisingi;
               25.19. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Progimnazijos vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
               25.20. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, Progimnazijos skyrių vedėjams;
                25.21. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
                26. Progimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Progimnazijoje, už demokratinį Progimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų Progimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Progimnazijos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą. 

               27. Progimnazijoje sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės planuoja ugdymo turinį: aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų galimos pasiūlos; atrenka, integruoja ir derina dalykų mokymo turinį; susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka vadovėlius ir mokymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą; susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų. Metodinės grupės konsultuojasi tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo bendrosiose klasėse, pedagoginių klausimų sprendimo būdų ir darbo metodikos; dalyvauja nustatant mokinių pasiekimus; dalijasi gerąja patirtimi; aptaria mokinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus, kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su Progimnazijos veiklos tikslais; keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitų mokyklų metodinėmis grupėmis, teikia Metodinei tarybai siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.

              28. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja Progimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja ugdymo skyrių vedėjai. Progimnazijos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai. Metodinei tarybai vadovauja ir jos veiklą koordinuoja progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

              29. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Progimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

               

 

V. PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

                 30. Progimnazijos taryba yra aukščiausioji Progimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Progimnazijos interesams.

                31. Progimnazijos taryba sudaroma iš Progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Progimnazijos tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato Progimnazijos direktorius.  

                32. Į Progimnazijos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Progimnazijos tėvų komitetas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – 5–8 klasių mokinių taryba, 1–3 bendruomenės atstovus – Progimnazijos direktorius.

                33. Progimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Progimnazijos direktorius Progimnazijos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

                34. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje. Progimnazijos direktorius negali būti Progimnazijos tarybos pirmininku.

                35. Progimnazijos taryba:

                35.1. teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

                 35.2. pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metinei Progimnazijos veiklos programai, Progimnazijos nuostatams, Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus;

                 35.3. teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo, Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo sąlygų sudarymo;

                 35.4. priima sprendimą dėl Progimnazijos ugdymo plano pakeitimų;

                 35.5. svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

                 35.6. išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;

                 35.7. teikia Vilniaus miesto savivaldybės tarybai siūlymus dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

                 35.8. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;

                 35.9. teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

                 35.10. svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

                 36. Progimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

                 37. Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Progimnazijos bendruomenei.

                 38. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vedėjai, visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

                 39. Mokytojų tarybai vadovauja Progimnazijos direktorius.

40. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Progimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. 

41. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Progimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

42. Progimnazijoje nuolat veikia Progimnazijos mokinių savivaldos institucijos – mokinių senatas ir seniūnų taryba. Jų veikla nustatoma direktoriaus įsakymu patvirtintais Senato nuostatais. Mokinių savivaldos institucijos inicijuoja ir padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijų veiklos organizavimo, deleguoja narius į Progimnazijos tarybą.

                  43. Progimnazijoje veikia klasių mokinių tėvų komitetai. Jie renkami klasių tėvų susirinkime kiekvienų mokslo metų pradžioje, rugsėjo mėnesį, iš trijų asmenų. Klasių mokinių tėvų komitetai aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymus Progimnazijos tarybai ir direktoriui.

                 44. Klasių tėvų komitetų pirmininkai sudaro Progimnazijos tėvų komitetą, kuris renka Progimnazijos tėvų komiteto pirmininką balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem trečdaliams komiteto narių. Progimnazijos tėvų komitetas padeda spręsti svarbiausius šeimos ir Progimnazijos bendradarbiavimo klausimus.

               45. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Progimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

               46. Visuotinis Progimnazijos mokinių tėvų susirinkimas gali būti šaukiamas Progimnazijos direktoriaus iniciatyva arba vieno penktadalio tėvų reikalavimu ypač svarbiais Progimnazijos veiklos organizavimo klausimais.

            

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

                 47. Darbuotojai į darbą Progimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

                 48. Progimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

                  49. Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. PROGIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

                  50. Progimnazija valdo patikėjimo teise (pagal panaudos sutartis) perduotą Vilniaus miesto savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

                  51. Progimnazijos lėšos:

                  51.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui skirtos lėšos  ir Vilniaus miesto savivaldybės  biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

                  51.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

                  51.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

                  51.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

                  52. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

                  53. Progimnazija  buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

                  54. Progimnazijos finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 

55. Pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami Progimnazijos interneto svetainėje, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.

56. Pranešimai apie Progimnazijos likvidavimą, reorganizavimą ar vidaus struktūros pertvarką ar pertvarkymą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje „Vilniaus diena“) ir (arba) pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir (arba) registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                  57. Progimnazijos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jo įgaliotas asmuo.

                  58. Progimnazijos Nuostatai keičiami ir papildomi, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Progimnazijos direktoriaus ir Progimnazijos tarybos iniciatyva.

                  59. Progimnazija registruojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

                  60. Progimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Į pradžią