Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-900 2012-11-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFO 2013 METAMS NUSTATYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFO 2013 METAMS NUSTATYMO

 

2012 m. lapkričio 28 d. Nr. 1-900

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo 6 straipsniu ir 8 straipsnio 3 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2013 metams Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiai privačiai žemei šiuos mokesčio tarifus:

1.1. 0,3 procento žemės mokestinės vertės 1.2 ir 1.3 punktuose nepaminėtai žemei;

1.2. 0,4 procento žemės mokestinės vertės, komercinės bei pramonės ir sandėliavimo naudojimo būdo žemei;

1.3.  3 procentų žemės mokestinės vertės nenaudojamiems žemės sklypams.

2. Nustatyti 10 arų neapmokestinamąjį žemės sklypo dydį asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I ir II grupės invalidams), asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nepilnamečiams vaikams (iki jiems sukaks 18 metų, dieninių skyrių mokymo įstaigų moksleiviams ir studentams), jei šių žemės savininkų šeimose apmokestinamo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų.

3. Patvirtinti Nenaudojamų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

4. Pavesti:

4.1. Finansų departamento Mokesčių skyriui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apie priimtą sprendimą informuoti Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, o sąrašą sklypų, kuriems taikoma 5 punkte numatyta lengvata, pateikti iki ateinančių metų birželio 1 dienos.

4.2. Finansų departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šio sprendimo 4.1 punktas.

4.3. Miesto plėtros departamentui pateikti Finansų departamentui sklypų, kuriems taikoma 5 punkte numatyta lengvata, sąrašą iki ateinančių metų gegužės 1 dienos.

4.4. Miesto plėtros departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šio sprendimo 4.3 punktas.

5. Mažinti 70 procentų žemės mokestį mokėtojams, kurių sklypai patenka į teritorijų planavimo dokumentuose numatytas neurbanizuojamas teritorijas.

6. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. sprendimą Nr. 01A-41-88 ,,Dėl žemės mokėjimo nuo 2003 metų nustatymo“.

7. Nustatyti, kad šio sprendimo 2, 3, 5 ir 6 punktai įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. lapkričio 28 d.

sprendimu Nr. 1-900

 

 

NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

Neteko galios.

2018 m. gegužės 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1527 redakcija

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1227 - 2013-05-15
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFO 2014 METAMS NUSTATYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-2347 - 2015-04-15
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2016 METAMS NUSTATYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-481 - 2016-05-25
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2017 METAMS NUSTATYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1238 - 2017-11-22
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2018 METAMS NUSTATYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1527 - 2018-05-09
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2019 METAMS NUSTATYMO
Į pradžią