Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-989 2012-12-19
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VOKĖS SLĖNIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJAI

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VOKĖS SLĖNIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJAI

 

2012 m. gruodžio 19 d. Nr. 1-989

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų  planavimo  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 56 „Dėl Savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. 1-991 „Dėl pritarimo Vokės slėnio kraštovaizdžio draustinio steigimo procesui“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Vokės slėnio kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koncepcijai (pridedama).

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

Į pradžią