Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1118 2013-03-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

Dėl KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. kovo 6 d. Nr. 1-1118

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-2068/A1-467/V-946 „Dėl Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Kompleksiškai teikiamos pagalbos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
1-1118 - KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠAS
1-1118 - DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (APRAŠO PRIEDAS)
Į pradžią