Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-276 2013-07-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMŲ PATEKTI Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĮ PASTATĄ IR POŽEMINĮ GARAŽĄ ADMINISTRAVIMO IR AUTOMOBILIŲ LAIKYMO POŽEMINIAME GARAŽE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ PATEKTI Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĮ PASTATĄ IR POŽEMINĮ GARAŽĄ ADMINISTRAVIMO IR AUTOMOBILIŲ LAIKYMO POŽEMINIAME GARAŽE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

  2013 m. liepos 17 d. Nr. 40-276

Vilnius

 

 1. Tvirtinu Leidimų patekti į Vilniaus miesto savivaldybės administracinį pastatą ir požeminį garažą administravimo ir automobilių laikymo požeminiame garaže tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Jonui Urbanavičiui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

3. Laikau netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. 40-1808 „Dėl Leidimų patekti į Vilniaus miesto savivaldybės administracinį pastatą ir Savivaldybės administracinio pastato požeminį garažą administravimo ir automobilių laikymo požeminiame garaže tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m.  liepos17  d.

įsakymu Nr. 40-276

 

 

LEIDIMŲ PATEKTI Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĮ PASTATĄ IR POŽEMINĮ GARAŽĄ ADMINISTRAVIMO IR AUTOMOBILIŲ LAIKYMO POŽEMINIAME GARAŽE

TVARKOS APRAŠAS

 

1. Leidimų patekti į Vilniaus miesto savivaldybės administracinį pastatą ir požeminį garažą administravimo ir automobilių laikymo požeminiame garaže tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja personalinių, laikinų, vienkartinių leidimų patekti į Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracinį pastatą ir į Savivaldybės administracinio pastato požeminį garažą (toliau – požeminis garažas), taip pat grupinių leidimų, leidimų filmuoti ir/ar fotografuoti Savivaldybės administraciniame pastate išdavimo, keitimo, panaikinimo, laikino veikimo sustabdymo (blokavimo), blokuotų leidimų atnaujinimo, leidimų grąžinimo ir automobilių laikymo Savivaldybės administracinio pastato požeminiame garaže tvarką.

2. Leidimus patekti į Savivaldybės administracinį pastatą išduoda ir panaikina Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrius (toliau – Interesantų aptarnavimo skyrius), į požeminį garažą – Aprūpinimo ir transporto skyrius.

3. Savivaldybės administraciniame pastate naudojami personaliniai, laikini, vienkartiniai ir grupiniai bei garažo  leidimai patekti į Savivaldybės administracinio pastato ir garažo patalpas bei leidimai filmuoti ir fotografuoti Savivaldybės administraciniame pastate (toliau – leidimai):

3.1. personaliniai leidimai patekti į Savivaldybės administracinį pastatą su arba be teisės įvažiuoti į požeminį garažą su leidimo turėtojo nuotrauka išduodami:

3.1.1. Savivaldybės merui, mero pavaduotojams, Savivaldybės tarybos nariams ir nustatyta tvarka paskirtiems jų visuomeniniams padėjėjams, Savivaldybės tarybos, mero sudarytų komisijų, darbo grupių nariams – kadencijos ar darbo laikotarpiui esant atitinkamam Vyriausiosios rinkimų komisijos, Savivaldybės tarybos sprendimui ar Savivaldybės mero potvarkiui;

3.1.2. personaliniai leidimai patekti į Savivaldybės administracinį pastatą ir požeminį garažą išduodami ir buvusiems miesto merams;

3.1.3. nuolatiniam darbui ar terminuotai priimtiems Savivaldybės tarybos sekretoriato, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojams – darbo laikotarpiui esant atitinkamam Savivaldybės mero potvarkiui ar Administracijos direktoriaus įsakymui;

3.1.4. Savivaldybės administraciniame pastate veikiančių Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojams – darbo laikotarpiui gavus jų prašymą ir esant atitinkamam Savivaldybės įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo įsakymui;

3.1.5. Vilniaus mieste išrinktiems Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Sąjungos Parlamento nariams – Administracijos direktoriaus ar pavaduotojo sprendimu kadencijos ar darbo laikotarpiui, gavus jų ir/ar atitinkamos institucijos prašymą;

3.1.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje, valstybės, savivaldos institucijų darbuotojams – Administracijos direktoriaus ar pavaduotojo sprendimu kadencijos ar darbo laikotarpiui, gavus jų ir/ar atitinkamos institucijos prašymą;

3.1.7. ne Savivaldybės administraciniame pastate veikiančių Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, jų pavaduotojams, vyriausiesiems finansininkams ir vyriausiesiems specialistams – darbo laikotarpiui, gavus jų ir/ar Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus ir tarpininkaujant jas kuruojančiam Savivaldybės administracijos departamento vadovui;

3.1.8. Savivaldybėje akredituotiems viešosios informacijos rengėjams ar platintojams – Administracijos direktoriaus ar pavaduotojo sprendimu šešių mėnesių laikotarpiui, gavus Tarybos sekretoriato Viešųjų ryšių skyriaus (toliau – Viešųjų ryšių skyrius) teikimą ir nustatytos formos viešosios informacijos rengėjo ar platintojo prašymą;

3.1.9. Savivaldybės administracinį pastatą administruojančios, eksploatuojančių ir aptarnaujančių įmonių ir tarnybų darbuotojams – sutarties galiojimo laikui Aprūpinimo ir transporto skyriaus teikimu;

3.1.10. miesto įmonių, įstaigų ir organizacijų, politinių ir visuomeninių organizacijų vadovams – Administracijos direktoriaus ar pavaduotojo sprendimu vieneriems metams, gavus įmonių, įstaigų, organizacijų prašymą ir vieno iš Savivaldybės vadovų ar tarpininkaujant Savivaldybės administracijos departamentų vadovams;

3.1.11. kitų miesto įmonių, įstaigų, organizacijų, kartu su Savivaldybe rengiančių bendrus projektus, pasirašiusių arba pasirašančių investicines, bendradarbiavimo, jungtinės veiklos, paramos ar kitokias sutartis, vadovams ir/ar darbuotojams – Administracijos direktoriaus ar pavaduotojo sprendimu vieneriems metams arba projekto rengimo ir/ar galiojimo laikui, gavus įmonės, įstaigos, organizacijos prašymą ir tarpininkaujant projektą kuruojančiam Savivaldybės administracijos departamento vadovui;

3.1.12. išduoti personaliniai leidimai, išvardyti 3.1.6, 3.1.7, 3.1.10 ir 3.1.11 punktuose, praėjus metams nuo išdavimo dienos yra blokuojami, o jų galiojimas gali būti pratęstas Interesantų aptarnavimo skyriaus vedėjo sprendimu;

3.2. laikini leidimai patekti į Savivaldybės administracinį pastatą su arba be teisės įvažiuoti į požeminį garažą be leidimo turėtojo nuotraukos išduodami:

3.2.1. visiems šios tvarkos apraše išvardytiems asmenims, turintiems teisę gauti personalinį leidimą,  iki kol jiems personaliniai leidimai bus pagaminti, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienoms;

3.2.2. laikiniems Savivaldybės ir Savivaldybės pastate esančių įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojams bei praktiką atliekantiems studentams – jų laikino darbo ar praktikos laikotarpiui;

3.2.3. Savivaldybės ir Savivaldybės pastate esančių Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojams, dėl nenumatytų aplinkybių neturintiems išduoto personalinio leidimo arba jį praradus, – vienai darbo dienai;

3.3. vienkartiniai leidimai patekti į Savivaldybės administracinį pastatą be teisės įvažiuoti į požeminį garažą išduodami skirtingų lygių, suteikiančių teisę patekti į atitinkamus Savivaldybės administracinio pastato aukštus, be leidimo turėtojo nuotraukos:

3.3.1. Savivaldybės interesantams ir svečiams patekti pas Savivaldybės administraciniame pastate dirbančius Savivaldybės darbuotojus, Savivaldybės administraciniame pastate veikiančias įmones, įstaigas ir organizacijas, patekti į pastate organizuojamus renginius išduodami tik užsakius jiems leidimus per leidimų užsakymo sistemą „E. darbuotojas;

2014 m. spalio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-279 redakcija

 

3.3.2. Savivaldybės svečiams, kuriems nustatyta tvarka leidimus užsakė Savivaldybės arba Savivaldybės administraciniame pastate veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai per leidimų užsakymo sistemą „E. darbuotojas“, taip pat leidimai interesantams į priėmimus pas Savivaldybės darbuotojus, priimančius interesantus nustatytu laiku (pagal grafiką), išduodami Interesantų aptarnavimo skyriaus Leidimų ir informacijos poskyryje ne anksčiau kaip prieš 10 minučių iki leidimo užsakyme nurodyto laiko, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2014 m. spalio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-279 redakcija

 

3.3.3. išeidami svečiai vienkartinius leidimus privalo grąžinti įmesdami juos į specialų vienkartinių leidimų surinktuvą pirmame aukšte;

3.4. už leidimų grąžinimą laiku atsako jų turėtojai. Negrąžinus nustatyta tvarka leidimo, naujas leidimas jį negrąžinusiam asmeniui neišduodamas;

3.5. grupiniai leidimai be teisės įvažiuoti į požeminį garažą, svečių grupėms patekti į Savivaldybės administraciniame pastate vykstančius renginius (spaudos konferencijas, susitikimus, pasitarimus, posėdžius, komisijas ir pan.) išduodami Interesantų aptarnavimo skyriaus Leidimų ir informacijos poskyryje esant užsakymui per leidimų užsakymo sistemą „E.darbuotojas“  ir pateikus asmenų sąrašą ne vėliau kaip 1 valandą iki renginio pradžios;

3.6. vienkartinis grupinis leidimas išduodamas renginio organizatoriui (leidimo kopija – pastato apsaugos darbuotojams). Svečiai įleidžiami pateikus pastato apsaugos darbuotojams asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3.7. svečių grupes pasitinka, po pastatą lydi ir per pirmo aukšto praėjimo postą išlydi renginio organizatorius;

3.8. leidimai filmuoti arba fotografuoti (toliau – leidimai filmuoti) Savivaldybės administraciniame pastate (išskyrus I ir II aukšto patalpas, į kurias patekti nereikia leidimo) ir/ar požeminiame garaže su arba be teisės įvažiuoti į požeminį garažą išduodami esant Viešųjų ryšių skyriaus užsakymui per leidimų užsakymo sistemą „E.darbuotojas“ (pažymima, kur ir kada galima filmuoti);

3.9. į Savivaldybės pastatą įnešti filmavimo ir fotografavimo aparatūrą galima tik turint nustatyta tvarka išduotą vienkartinį leidimą filmuoti;

3.10. už filmavimo (fotografavimo) eigą Savivaldybės administraciniame pastate yra atsakingas leidimą užsakęs Viešųjų ryšių skyriaus darbuotojas. Leidimą filmavimui užsakęs Viešųjų ryšių skyriaus darbuotojas turi pasitikti filmavimo (fotografavimo) grupę, būti filmuojant (fotografuojant) ir išlydėti ją per pirmo aukšto praėjimo postą;

3.11. žiniasklaidos atstovams išduoti personaliniai, laikini ir vienkartiniai leidimai patekti į Savivaldybės administracinį pastatą nesuteikia teisės filmuoti ir/ar fotografuoti Savivaldybės administracinio pastato patalpose ar požeminiame garaže;

3.12. už leidimų naudojimą ir jų grąžinimą laiku atsako leidimų turėtojai. Pažeidus  naudojimosi leidimais tvarką, leidimai gali būti blokuojami;

3.13. praradus leidimą, būtina nedelsiant pranešti apie tai Interesantų aptarnavimo skyriui žodžiu ir raštu pateikti prašymą išduoti naują leidimą;

3.14. asmenims, pažeidusiems šį tvarkos aprašą ar piktnaudžiaujantiems jiems suteiktomis teisėmis, leidimai gali būti blokuojami;

3.15. leidimai laikyti automobilius Savivaldybės administracinio pastato požeminiame garaže (garažo leidimai) išduodami:

3.15.1. Savivaldybės mero, mero pavaduotojų, Tarybos sekretoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų tarnybiniams ir/ar asmeniniams automobiliams laikyti rezervuotose požeminio garažo vietose – gavus nustatytos formos prašymą arba esant Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymui dėl tarnybinio automobilio skyrimo arba kompensacijos mokėjimo už nuosavo automobilio naudojimą tarnybos reikalams kadencijos ar darbo laikotarpiui;

3.15.2. Savivaldybės tarybos narių ir mero patarėjų tarnybiniams ir/ar asmeniniams automobiliams laikyti – gavus nustatytos formos prašymą arba esant Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymui dėl tarnybinio automobilio skyrimo arba kompensacijos mokėjimo už nuosavo automobilio naudojimą tarnybos reikalams kadencijos ar darbo laikotarpiui;

3.15.3. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybiniam ir/ar asmeniniam automobiliui laikyti – gavus nustatytos formos prašymą arba esant Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymui dėl tarnybinio automobilio skyrimo arba kompensacijos mokėjimo už nuosavo automobilio naudojimą tarnybos reikalams darbo laikotarpiui;

3.15.4. Savivaldybės administracijos darbuotojų tarnybiniams ir/ar asmeniniams automobiliams laikyti – Aprūpinimo ir transporto skyriaus vedėjo sprendimu, gavus nustatytos formos prašymą arba esant Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymui dėl tarnybinio automobilio skyrimo arba kompensacijos mokėjimo už nuosavo automobilio naudojimą tarnybos reikalams ir tarpininkaujant tiesioginiam vadovui darbo laikotarpiui;

3.15.5. Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų automobiliams laikyti – Aprūpinimo ir transporto skyriaus vedėjo sprendimu, gavus nustatytos formos prašymą ir tarpininkaujant kuruojančio Savivaldybės administracijos departamento vadovui, darbo laikotarpiui;

3.16. automobilių laikymo ir rezervavimo vietas garaže nustato ir išduoda leidimus Aprūpinimo ir transporto skyrius;

 3.17. visiems garaže laikomiems automobiliams Aprūpinimo ir transporto skyrius išduoda automobilio identifikacines garažo korteles (toliau – garažo kortelės), kuriose užrašoma automobilio markė ir valstybinis numeris:

3.17.1. pastačius automobilį požeminiame garaže, garažo kortelę būtina padėti ant automobilio priekinio skydelio matomoje vietoje (kad būtų matyti per priekinį automobilio stiklą);

3.17.2. pakeitus automobilį, sena garažo kortelė gražinama Aprūpinimo ir transporto skyriui, o vietoj jos išduodama nauja;  

3.18. požeminis garažas atidarytas:

3.18.1. darbo dienomis 6.30–20.00 val., penktadieniais ir prieš šventes – viena valanda trumpiau;

3.18.2. poilsio ir švenčių dienomis, taip pat 3.17.1 punkte nenurodytomis valandomis, požeminis garažas užrakinamas;

3.19. darbo dienomis 20.00–6.30 val. bei poilsio ir švenčių dienomis laikyti nuosavus automobilius požeminiame garaže draudžiama.

4. Interesantų aptarnavimo skyriaus Leidimų ir informacijos poskyriui personalinius leidimus grąžina:

4.1. Savivaldybės tarybos nariai ir jų visuomeniniai padėjėjai, Savivaldybės tarybos ir Administracijos sudarytų komisijų, darbo grupių nariai, Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Sąjungos Parlamento nariai – pasibaigus ar nutrūkus jų kadencijai ar darbinei veiklai;

4.2. Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojai – pasibaigus jų darbo santykiams;

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje, valstybės, savivaldos institucijų darbuotojai, gavę leidimus šios tvarkos aprašo nustatyta tvarka, – pasibaigus ar nutrūkus jų kadencijai, darbinei veiklai ir leidimo galiojimo terminui;

4.4. kiti leidimų turėtojai – pasibaigus leidimo galiojimo terminui ar nustatyta tvarka panaikinus leidimo galiojimą.

5. Leidimo turėtojui, pažeidusiam leidimo naudojimo tvarką, gali būti taikomos:

5.1. Savivaldybės darbo tvarkos taisyklėse nustatytos poveikio priemonės, jei leidimo naudojimo tvarką pažeidžia Savivaldybės darbuotojas;

5.2. apie pažeidimą informuojamas leidimą užsakęs Savivaldybės darbuotojas ir/ar prašymą pateikusios įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas, jei leidimo naudojimo tvarką pažeidžia Savivaldybės interesantas arba svečias. Šiuo atveju pažeidėjui leidimas gali būti užblokuotas;

   5.3. leidimų turėtojų, nesilaikančių šiame tvarkos apraše nustatytos automobilių laikymo požeminiame garaže tvarkos, garažo leidimai Aprūpinimo ir transporto skyriaus vedėjo sprendimu blokuojami;

   5.4. leidimų turėtojams, piktybiškai nesilaikantiems šiame tvarkos apraše nustatytos automobilių laikymo požeminiame garaže tvarkos, gali būti blokuojami garažo leidimai arba surašyti Kelių eismo taisyklių pažeidimų protokolai.

6. Leidimų turėtojui  d r a u d ž i a m a:

6.1. perduoti leidimą naudotis ar jį aktyvinti kitiems asmenims;

6.2. sudaryti galimybę kitiems asmenims, neturintiems šio tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduoto leidimo, patekti į Savivaldybės administracinį pastatą, įvažiuoti į požeminį garažą arba išeiti iš pastato;

6.3. aptarnauti (priimti) darbo vietose interesantus, neturinčius nustatyta tvarka išduoto leidimo patekti į Savivaldybės administracinį pastatą;

6.4. pasinaudojus personaliniu ar garažo leidimu leisti statyti požeminiame garaže kitus automobilius;

6.5. požeminiame garaže pastatyti automobilį nepalikus matomoje vietoje garažo kortelės su nurodytu automobilio valstybiniu numeriu ir marke;

6.6. požeminiame garaže palikti automobilį su kito automobilio garažo kortele arba su garažo kortelėje klaidingai nurodytu automobilio numeriu arba automobilio marke.

7. Savivaldybės tarybos posėdžių, masinių renginių metu, taip pat siekiant racionaliau panaudoti automobilių statymo vietas, Aprūpinimo ir transporto skyriaus vedėjo nurodymu gali būti apribojamas ir/ar keičiamas automobilių laikymo aikštelių naudojimas.

8. Asmenims, kuriems suteikta teisė naudotis požeminiu garažu, išduodamos trijų lygių garažo kortelės:

8.1. p i r m o j o lygio garažo kortelės su raudonos spalvos raide „P“ išduodamos Savivaldybės mero, mero pavaduotojų, Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojų, Tarybos sekretoriaus, Tarybos narių ir Savivaldybės administracijos departamentų direktorių, skyrių, neįeinančių į departamento sudėtį, vedėjams ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo automobiliams laikyti* ir suteikia teisę laikyti vieną automobilį (išskyrus 3.15.1 punkte paminėtus asmenis) požeminio garažo automobilių statymo aikštelėse:

8.1.1. A4, esančioje po Savivaldybės administraciniu pastatu, kairėje pusėje nuo įvažos;

8.1.2. B3, esančioje po Europos aikšte, tiesiai ir dešinėje pusėje nuo įvažos;

 

*Pastaba. Savivaldybės tarybos posėdžių dienomis požeminio garažo A4 aikštelėje statyti automobilius gali tik Tarybos nariai, Administracijos direktorius ir jo pavaduotojai. Kiti asmenys tarnybinius ir nuosavus automobilius privalo palikti kitose aikštelėse. 

 

8.2. a n t r o j o lygio garažo kortelės su mėlynos spalvos raide „P“ suteikia teisę laikyti vieną automobilį požeminio garažo automobilių statymo aikštelėje B3, esančioje po Europos aikšte, tiesiai ir dešinėje pusėje nuo įvažos. Antrojo lygio garažo kortelės išduodamos Savivaldybės administracijos departamento direktorių pavaduotojų, skyrių vedėjų, jų pavaduotojų ir seniūnų automobiliams laikyti;

8.3. t r e č i o j o lygio garažo kortelės su žalios spalvos raide „P“ suteikia teisę laikyti vieną automobilį požeminio garažo automobilių statymo aikštelėje C3, esančioje dešinėje pusėje nuo įvažos. Trečiojo lygio garažo kortelės išduodamos Savivaldybės administracijos darbuotojų, Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų, Savivaldybės svečių ir pastatą aptarnaujančių įmonių automobiliams laikyti.

9. Automobiliai požeminiame garaže statomi tik su švariais valstybiniais numeriais ir griežtai pagal garažo kortelėse nurodytus lygius.

10. Vairuotojai, įvažiuodami į požeminį garažą ar išvažiuodami iš jo, statydami automobilį požeminiame garaže, turi laikytis Kelių eismo taisyklių reikalavimų ir vadovautis tarpusavio pagarbos ir supratimo principais: neužstatyti pravažiavimų, praėjimo kelių įeiti į požeminiame garaže esančias patalpas, važiuoti tik nurodytomis važiavimo kryptimis, nestatyti automobilių kitiems automobiliams rezervuotose vietose, laikytis kitų automobilių statymą žyminčių ženklų ar nustatytų laikinų apribojimų.

11. Asmenys  turi  teisę  skųsti  priimtus  sprendimus Administracijos direktoriui per tris mėnesius nuo jų priėmimo.

 

________________________

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-279 - 2014-10-24
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-07-17 ĮSAKYMO NR. 40-276 „DĖL LEIDIMŲ PATEKTI Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĮ PASTATĄ IR POŽEMINĮ GARAŽĄ ADMINISTRAVIMO IR AUTOMOBILIŲ LAIKYMO POŽEMINIAME GARAŽE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią