Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1319 2013-07-10
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO

 

2013 m. liepos 10 d. Nr. 1-1319

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 4 punktu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 patvirtinta Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodika ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 ,,Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.:

1.1. daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros maksimalius tarifus (Tmax.) už bendrojo (naudingojo) ploto kvadratinį metrą per mėnesį (be PVM) pagal šilumos punktų ir šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų tipus, kai daugiabučio namo vidutinis plotas – 2001–3000 kv. m ir kai sistemos ir jos dalys po jų įrengimo ar renovacijos eksploatuojamos 10–20 metų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 patvirtinto Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo 3 priedo 18 lentelėje nustatytu pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros privalomųjų darbų bendruoju sąrašu:

 

Eil. nr.

Šildymo ir karšto vandens sistemos dalių ir grupių pavadinimas

Tarifas per mėnesį (Eur)

 

1.

Šilumos punktai

 

1.1.

Priklausomo jungimo šildymo sistema ir karšto vandens ruošimo automatizuotas šilumos mazgas

0,02

1.2.

Nepriklausomo jungimo  šildymo sistema ir karšto vandens ruošimo automatizuotas šilumos mazgas

0,03

1.3.

Priklausomo jungimo elevatorinis mazgas ir karšto vandens ruošimo įrenginiai su vamzdeliniais šilumokaičiais

0,027

1.4.

Priklausomo jungimo šildymo sistemos automatizuotas šilumos mazgas, kai karštas vanduo ruošiamas butuose

0,016

1.5.

Nepriklausomo jungimo šildymo sistemos automatizuotas šilumos mazgas, kai karštas vanduo ruošiamas butuose

0,018

1.6.

Priklausomo jungimo šildymo sistemos automatizuotas šilumos mazgas

0,010

1.7.

Nepriklausomo jungimo šildymo sistemos automatizuotas šilumos mazgas

0,013

1.8.

Karšto vandens ruošimo automatizuotas šilumos mazgas

0,018

1.9.

Priklausomo jungimo elevatorinis mazgas ir karšto vandens įvadas iš grupinių šilumokaitinių

0,013

 

 

 

2.

Šildymo sistemos

 

2.1.

Vienvamzdės ar dvivamzdės šildymo sistemos

0,020

2.2.

Kolektorinės šildymo sistemos su apskaitos spintomis laiptinėse

0,019

2.3.

Vienvamzdės arba dvivamzdės šildymo sistemos su šilumos dalikliais

0,021

2.4.

Kolektorinės šildymo sistemos su apskaitos spintomis laiptinėse, kai karštas vanduo ruošiamas butuose

0,022

2.5

Kolektorinės šildymo sistemos su apskaitos spintomis butuose

0,028

 

 

 

3.

Karšto vandens tiekimo sistemos

 

3.1.

Karšto vandens tiekimo sistemos su vandens cirkuliacija (virtuvės ir vonios stovai bendri)

0,010

3.2.

Karšto vandens tiekimo sistemos su vandens cirkuliacija (virtuvės ir vonios stovai atskiri)

0,013

3.3.

Karšto vandens tiekimo sistemos be vandens cirkuliacijos stovuose

0,006

3.4.

Karšto vandens tiekimo kolektorinės sistemos su apskaitos spintomis laiptinėse

0,009

3.5.

Karšto vandens tiekimo kolektorinės sistemos su apskaitos spintomis butuose

0,025

2014 m. rugsėjo 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1983 redakcija

 

1.2. maksimalių tarifų  diferencijavimą  pagal pastato plotą (Tmax.dif. = (Tmax x k1):

           

Pastatų bendrasis plotas (kv. m)

Koeficiento k1 reikšmė

Ne daugiau kaip 1000

1,2

1001–2000

1,1

2001–3000

1

3001–4000

0,9

4001–5000

0,8

5001–6000

0,7

6001–7000

0,6

Daugiau kaip 7000

0,5

 

1.3. maksimalių tarifų diferencijavimą pagal pastato vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatavimo laiką (Tmax.dif. = Tmax x k2):

 

Sistemos ar jos dalių eksploatavimo laikas po įrengimo arba atnaujinimo

Koeficiento  k2 reikšmė

Ne ilgiau kaip 10 metų

0,9

10–20 metų

1

20–30 (karšto vandens sistemai – 25 metai)

1,1

Daugiau kaip 30 metų (karšto vandens sistemai – daugiau kaip 25 metai)

1,2

 

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 13 d. sprendimą Nr.1-1344 ,,Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1983 - 2014-09-10
DĖL TARYBOS 2013-07-10 SPRENDIMO NR. 1-1319 ,,DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Į pradžią