Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1592 2013-12-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PARAMOS SKYRIMO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ SENAMIESTYJE IR JO APSAUGOS ZONOSE, FASADŲ ELEMENTŲ GALIMAI AVARINEI BŪKLEI LIKVIDUOTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PARAMOS SKYRIMO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ SENAMIESTYJE IR JO APSAUGOS ZONOSE, FASADŲ ELEMENTŲ GALIMAI AVARINEI BŪKLEI LIKVIDUOTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2013 m. gruodžio 11 d. Nr. 1-1592

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 ir 42 punktais, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Paramos skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose, fasadų elementų galimai avarinei būklei likviduoti tvarkos aprašą.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 11 d.

sprendimu Nr. 1-1592

 

 

PARAMOS SKYRIMO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ SENAMIESTYJE IR JO APSAUGOS ZONOSE, FASADŲ ELEMENTŲ GALIMAI AVARINEI BŪKLEI LIKVIDUOTI TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Vilniaus miesto savivaldybė, skatindama viešąjį sektorių ir privačius asmenis bei organizacijas bendromis jėgomis tvarkyti daugiabučius namus, esančius Vilniaus senamiestyje ir jo apsaugos zonose, skiria finansinę paramą daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų elementų – balkonų, karnizų, parapetų ir architektūrinių detalių galimai avarinei būklei likviduoti.

2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-424 redakcija

 

2.    Paramos skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose, fasadų elementų galimai avarinei būklei likviduoti tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų elementų galimos avarinės būklės likvidavimo darbams skiriamų lėšų dydį ir tvarką.

2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-424 redakcija

 

3.    Lėšos šiems darbams skiriamos iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos Vilniaus senamiesčio atgaivinimo programos (toliau – programa). Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (toliau – agentūra) rengia programą, organizuoja jos vykdymą, administruoja jai skirtas lėšas.

4.    Parama teikiama prašymus pateikusiems daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams, kurie yra sudarę sutartis su agentūra dėl dalyvavimo programoje.

5.    Parama teikiama daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų elementų – balkonų, karnizų, parapetų ir architektūrinių detalių galimos avarinės būklės likvidavimo darbams, fasadų elementų ekspertizei ir tvarkymo darbų projektui parengti.

2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-424 redakcija

 

II. SĄVOKOS

 

6.         Šiame apraše vartojamos sąvokos:

6.1.     parama – Savivaldybės biudžeto lėšos, numatytos Savivaldybės investicijų programos veiklos plano 10 programos „Senamiesčio atgaivinimas“ dalyje „Bendruomenės ugdymas“;

6.2.     balkonų tvarkymo darbai pastolių įrengimas ir išardymas, susidėvėjusių balkonų konstrukcijų pakeitimas ir (ar) remontas, atkūrimas (pagal buvusį pavyzdį), turėklų, architektūrinių detalių remontas arba atkūrimas (pagal buvusį pavyzdį), nuosvyrų sutvarkymas ir (ar) apskardinimas, balkonų paviršiaus parengimas ir dažymas;

2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-424 redakcija

 

6.3.     karnizų, parapetų tvarkymo darbai – pastolių įrengimas ir išardymas, karnizų, parapetų, architektūrinių detalių sutvirtinimas ir/ar atkūrimas (pagal buvusį pavyzdį); karnizų, parapetų, architektūrinių detalių tinko remontas; karnizų, parapetų apskardinimas; susidėvėjusių lietvamzdžių su fasoniniais elementais remontas, atkūrimas (pagal buvusį pavyzdį);

6.4.         bendrojo naudojimo objektų valdytojas – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba kitas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgaliotas asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas, arba pagal Civilinio kodekso 4.84 straipsnį paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

 

III. PARAMOS DYDIS

 

7.           Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonose esančių daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų elementų galimos avarinės būklės likvidavimo darbams atlikti teikiama 40 proc. Savivaldybės parama.

                        2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-424 redakcija

 

8.           Vilniaus mieste esančių daugiabučių gyvenamųjų namų, įtrauktų į Nekilnojamojo kultūros paveldo registrą, fasadų elementų galimos avarinės būklės likvidavimo darbams atlikti teikiama 50 proc. Savivaldybės parama.

                        2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-424 redakcija

 

9.           Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonose esančių galimos avarinės būklės daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų elementų ekspertizei atlikti ir tvarkymo darbų projektui parengti teikiama 40 proc. Savivaldybės parama. Parama teikiama įgyvendinus projektą.

                  2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-424 redakcija

 

IV. PRAŠYMŲ SKIRTI FINANSINĘ PARAMĄ PATEIKIMAS

 

Pakeistas pavadinimas:

2015 m. balandžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2358 redakcija

 

10.       Nustatytos formos prašymus skirti finansinę paramą (1 priedas) daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai teikia agentūrai. Prašymai nagrinėjami rengiant kitų metų programą.

2015 m. balandžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2358 redakcija

 

11.       Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

11.1.  daugiabučio gyvenamojo namo fasadų elementų (balkonų, karnizų, parapetų, architektūrinių detalių) esamos padėties nuotraukos;

11.2.  daugiabučio gyvenamojo namo einamųjų metų kasmetinės apžiūros aktas ir/ar ekspertizė;

11.3.  nustatyta tvarka suderintas numatomų atlikti tvarkymo darbų projektas;

2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-424 redakcija

 

11.4.  Neteko galios.

2015 m. balandžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2358 redakcija

 

11.5.  numatomų atlikti fasado elementų tvarkymo darbų sąmata.

2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-424 redakcija

 

12.   Agentūros darbuotojas, atsakingas už prašymų priėmimą, įsitikina pateiktų duomenų tikrumu ir grąžina dokumentų originalus juos pateikusiam asmeniui. Kopijos patvirtinamos, įrašoma data ir registracijos numeris.

13.   Prašymus nagrinėja ir teisę gauti paramą nustato Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros sudaryta darbo grupė iš agentūros ir Savivaldybės darbuotojų (toliau – darbo grupė), kuri priima sprendimą siūlyti įtraukti daugiabutį gyvenamąjį namą į kitų metų programą.

14.   Prašymas nesvarstomas, jei pateikiami neteisingai įforminti ar ne visi aprašo 11 punkte nurodyti dokumentai.

15.   Daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų elementų galimos avarinės būklės likvidavimui reikalingą lėšų poreikį agentūra įtraukia į rengiamos programos projektą.

2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-424 redakcija

 

16.   Vilniaus miesto savivaldybės tarybai patvirtinus Vilniaus miesto savivaldybės investicijų programą ir atsižvelgiant į Vilniaus senamiesčio atgaivinimo programos daliai „Bendruomenės ugdymas“ skirtus asignavimus, darbo grupė sprendimui priimti dėl prašymų tenkinimo ir daugiabučių gyvenamųjų namų įtraukimo į einamųjų metų programą vadovaujasi šiais atrankos kriterijais:

16.1.  eksperto pateiktos išvados, kad daugiabučio gyvenamojo namo fasado elementai (balkonai, karnizai, parapetai, architektūrinės detalės) yra avarinės būklės;

16.2.  daugiabutis gyvenamasis namas yra šalia intensyvaus eismo vietos;

16.3.   kultūros paveldo statinio paveldosauginė vertė: architektūros unikalumas ir išlikęs pastato, jo dalies ar elemento autentiškumas ir suo juo susijusios saugomos vertybinės savybės.

17.   Apie priimtą sprendimą agentūra informuoja (el. paštu, tel.) prašymus pateikusius bendrojo naudojimo objektų valdytojus.

18.   Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų fasadų elementų tvarkymo sudaroma sutartis (2 priedas).

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19.                   Aprašas galioja penkerius metus nuo paskelbimo.

 

 

 

 

 

 

 

Paramos skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose,  fasadų elementų galimai avarinei būklei likviduoti tvarkos aprašas

1 priedas

 

_______________________________________________________________________

(Prašymą teikiančio bendrojo naudojimo objektų valdytojo pavadinimas, adresas)

 

Viešajai įstaigai Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai

 

PRAŠYMAS

SKIRTI PARAMĄ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ SENAMIESTYJE IR JO APSAUGOS ZONOSE, FASADŲ ELEMENTŲ GALIMAI

AVARINEI BŪKLEI LIKVIDUOTI

 _____________

(data)

 

Prašau suteikti finansinę paramą daugiabučio gyvenamojo namo balkono, karnizo, parapeto,

(reikiamą pabraukti)

architektūrinės detalės galimai avarinei būklei likviduoti. Patvirtinu, kad darbai, paslaugos, kuriems prašoma paramos, nebuvo finansuojami iš kitų šaltinių ir bendrojo naudojimo objektų valdytojas nekofinansavo kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų, kuriems finansavimas skirtas iš valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto, kitos finansinės paramos

2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-424 redakcija

 

Duomenys apie pastatą:

adresas________________________________________________________________

pastatymo metai                                                                       

unikalus Nr.                                                                  

kultūros paveldo pastato kodas Kultūros vertybių registre                              

pastato bendrojo naudojimo objektų valdytojas                                              

___________________________________________________________________________

 

Darbai, kuriems atlikti prašoma parama_______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Darbų, kuriems atlikti prašoma parama, vertė eurais                                        

___________________________________________________________________________

(skaičiais ir žodžiais)

2015 m. balandžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2358 redakcija

 

PRIDEDAMA:

1.                       Daugiabučio gyvenamojo namo dalių (balkonų, karnizų, parapetų, architektūrinių detalių) esamos padėties nuotraukos, ……..lapai (-ų).

2.                       Daugiabučio gyvenamojo namo einamųjų metų kasmetinės apžiūros aktas ir/ar ekspertizė, ..........lapai (-ų).

3.                       Nustatyta tvarka suderintas numatomų atlikti tvarkymo darbų projektas,.......lapai (-ų).

2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-424 redakcija

 

4.                       Neteko galios.

2015 m. balandžio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2358 redakcija

 

5.                       Tvarkymo darbų sąmata, ……..lapai (-ų).

2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-424 redakcija

 

6.                       Neteko galios.

2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-424 redakcija

 

 

_____________________________                          _______________________________

                           (Parašas)                                                                                                               (Valdytojo vardas, pavardė)                

 

 

 

Paramos skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose,  fasadų elementų galimai avarinei būklei likviduoti tvarkos aprašas

2 priedas

 

2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-424 redakcija

 

 

PASTATO                                         FASADŲ ELEMENTŲ

(objekto pavadinimas ir adresas)

GALIMOS AVARINĖS BŪKLĖS LIKVIDAVIMUI PARAMOS SKYRIMO

S U T A R T I S NR. _____

___________

(data)

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m.  balandžio 19 d. sprendimu Nr.  1-424 „Dėl Paramos skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose, fasadų elementų galimai avarinei būklei likviduoti tvarkos aprašo tvirtinimo“, viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (į. k. 124191166, Stiklių g. 4, Vilnius) (toliau – Agentūra), atstovaujama direktoriaus                                                                        
ir daugiabučio namo bendro naudojimo objektų valdytojas                                                                                       , atstovaujamas                                                  , sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

 

I. Sutartyje vartojamos sąvokos

 

1.       Bendro naudojimo objektų valdytojas – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba kitas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgaliotas asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas, arba pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnį paskirtas bendro naudojimo objektų administratorius.

2.       Statinio statybos techninė priežiūra – bendrojo naudojimo objektų valdytojo organizuojama Sutarties 7 punkte numatytų darbų priežiūra (nuo statinio dalies remonto pradžios iki atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinio dalis tvarkoma pagal nustatyta tvarka sudarytą ir suderintą projektą, rangos sutarties, įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

3.       Savivaldybės biudžeto lėšų dalis – lėšos, numatytos Savivaldybės investicijų programos veiklos plano 10 programos „Senamiesčio atgaivinimas“ dalyje „Bendruomenės ugdymas“, kurių atitinkama dalis nustatyta vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  patvirtintu Paramos skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose, fasadų elementų galimai avarinei būklei likviduoti tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

4.       Bendro naudojimo objektų valdytojo lėšų dalis – bendrojo naudojimo objektų valdytojo ir (ar) daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų lėšų dalis, skirta Sutarties 12 punkte numatytiems darbams apmokėti.

5.       Sutarties objekto kaina – bendro naudojimo objektų valdytojo pateiktos tvarkymo darbų sąmatos suvestiniuose sąmatiniuose skaičiavimuose nurodyta kaina, fasadų elementų ekspertizės ir tvarkymo darbų projekto parengimo kaina.

6.       Kitos sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Apraše vartojamas sąvokas.

 

II. Sutarties objektas

 

7.    Sutarties objektas – daugiabučio gyvenamojo namo, esančio____________________

______________________________________________________________________ 

                                                                                        (sutarties objekto adresas)

balkono, karnizo, parapeto, architektūrinės detalės tvarkymas (reikiamą pabraukti).

 

III. Sutarties objekto kaina

 

8.    Sutarties objekto kaina                                                                                        

                                                                                                                                   Eur.

(suma žodžiais)

                       

9.    Bendro naudojimo objektų valdytojo lėšų dalis                                                                                                                                                                                     Eur.

                                                                                                      (suma žodžiais)

10.    Savivaldybės biudžeto lėšų dalis                                                                                  

                                                                                                                                   Eur.

                                                                                                      (suma žodžiais)

 

IV. Statinio bendro naudojimo objektų valdytojo funkcijos

 

11. Bendro naudojimo objektų valdytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės priimtais teisės aktais, savo įstatais ir šia sutartimi, atlieka tokias funkcijas:

11.1 vadovaudamasis viešo konkurso dokumentais su konkurso laimėtoju sudaro rangos sutartį;

11.2. vykdo atsiskaitymus su rangovu, vadovaudamasis šia ir sudaryta rangos sutartimis, viešo konkurso dokumentais;

11.3. vykdo statinio statybos techninę priežiūrą ir priima atliktus darbus;

11.4. organizuoja ir užtikrina atliktų darbų trūkumų, atsiradusių norminių teisės aktų ar rangos sutartyje numatytos garantijos galiojimo laikotarpiu, pašalinimą;

11.5. kitas šioje sutartyje numatytas ar iš jos prasmės numanomas funkcijas.

 

V. Darbų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarka

 

12. Bendro naudojimo objektų valdytojas apmoka daugiabučio gyvenamojo namo balkono, karnizo, parapeto ir architektūrinės detalės tvarkymo darbus , fasadų elementų ekspertizės ir tvarkymo darbų projekto parengimą.

13. Bendro naudojimo objektų valdytojui apmokėjus Sutarties 12 punkte numatytus darbus, Savivaldybės biudžeto lėšų dalis, numatyta Sutarties 10 punkte, skiriama vadovaujantis Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka ir dydžiais.

14. Savivaldybės biudžeto lėšų dalis, nurodyta Sutarties 10 punkte, išmokama pagal bendrojo naudojimo objektų valdytojo pateiktus patvirtintus atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktus ir sąskaitas.

 

VI. Šalių teisės ir pareigos

 

15. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas įsipareigoja:

15.1. vykdyti funkcijas, numatytas Sutarties IV dalyje ir statinio statybos techninę priežiūrą iki atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktų pasirašymo, užtikrinti, kad darbai būtų atliekami kokybiškai, laiku, pagal statybos normų ir taisyklių reikalavimus, pirkimo dokumentų ir rangos sutarties sąlygas;

15.2. organizuoti atliktų darbų pridavimą priėmimo komisijai ar (ir) kitai kompetentingai institucijai (įstaigai);

15.3. atsiradus defektų garantiniu laikotarpiu, užtikrinti jų pašalinimą per darbus vykdžiusį rangovą ar kitą garantiją suteikusį asmenį.

16. Agentūra įsipareigoja:

16.1. teikti konsultacijas, siūlymus į Nekilnojamojo kultūros paveldo registrą įrašytų pastatų savininkams ir bendro naudojimo objektų valdytojui pastato tvarkybos klausimais;

16.2. dalyvauti tvarkymo darbų priežiūroje;

16.3. gavusi Sutarties 3 punkte nurodytas lėšas, pervesti jas bendro naudojimo objektų valdytojui tik jam įvykdžius Sutarties 15.2 punkto reikalavimus.

 

VII. Šalių atsakomybė

 

17. Jei bendro naudojimo objektų valdytojas Sutarties 26 punkte numatytu laiku neužtikrina sutarties 7 punkte numatytų darbų pabaigos, moka Agentūrai 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neįvykdytų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Bendro naudojimo objektų valdytojo sumokėtus delspinigius Agentūra įskaito į Savivaldybės nepanaudotų ir grąžintinų lėšų dalį.

 

VIII. Force majeure

 

18. Šalys iš dalies ar visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą, jeigu toks nevykdymas atsirado dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo šalių valios, kurios traktuojamos kaip force majeure (nenugalimos jėgos).

19. Šalis, kuri dėl Sutarties 18 punkte nurodytų aplinkybių negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo raštu per penkias darbo dienas apie tai informuoti kitą Sutarties šalį.

20. Jeigu šios aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip du mėnesius, šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų pakeitimo ar visiško jos nutraukimo.

21. Nustatant force majeure aplinkybes ir sprendžiant su tuo susijusius klausimus, Sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

 

IX. Kitos sąlygos

 

22. Visi ginčai, susiję su šia sutartimi, sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

23. Sutartis gali būti papildoma, pakeičiama ar nutraukiama tik rašytiniu visų šalių susitarimu, išskyrus šioje Sutartyje numatytas išimtis.

24. Visi šios Sutarties priedai, papildymai, pakeitimai ir papildomi susitarimai yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti Agentūros ir  bendro naudojimo objektų valdytojo, jeigu juose nenumatyta kitaip.

 

X. Sutarties galiojimo laikas

 

25. Sutartis įsigalioja abiem šalims ją pasirašius.

26. Sutarties 7 punkte numatyti darbai turi būti įvykdyti iki 20    m.                      d., jei šalys nesusitaria kitaip sudarydamos atskirą rašytinį susitarimą.

27. Sutarties galiojimo pabaiga – sutartinių įsipareigojimų įvykdymas.

28. Sutarties 7 punkte numatytų darbų pradžios ir pabaigos datos nurodomos bendro naudojimo objektų valdytojo ir rangovo sudarytoje rangos sutartyje.

29. Ši sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

30. Prie Sutarties pridedami šie priedai: kasmetinės apžiūros aktas, tvarkymo darbų projektas, sąmata, fasadų elementų ekspertizė, esamos padėties nuotraukos.

 

XI. Sutarties šalių adresai ir kiti rekvizitai

 

Agentūra                                                                    Bendro naudojimo objektų valdytojas

 

Agentūros vardu

 

 

Bendro naudojimo objektų valdytojo vardu

 

_____________________________A. V.               ___________________________A. V.

                     (parašas)                                                                                                                          (parašas)

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-2358 - 2015-04-15
DĖL TARYBOS 2013-12-11 SPRENDIMO NR. 1-1592 „DĖL PARAMOS SKYRIMO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ SENAMIESTYJE IR JO APSAUGOS ZONOSE, FASADŲ ELEMENTŲ GALIMAI AVARINEI BŪKLEI LIKVIDUOTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-424 - 2016-04-19
DĖL TARYBOS 2013-12-11 SPRENDIMO NR. 1-1592 „DĖL PARAMOS SKYRIMO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ SENAMIESTYJE IR JO APSAUGOS ZONOSE, FASADŲ ELEMENTŲ GALIMAI AVARINEI BŪKLEI LIKVIDUOTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią