Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1856 2014-05-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO DVIRAČIŲ TAKŲ SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO DVIRAČIŲ TAKŲ SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

2014 m. gegužės 28 d. Nr. 1-1856

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617), Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1778 „Dėl Vilniaus miesto 2010–2020 metų  strateginio plano ir  Vilniaus miesto 2010–2020 metų  strateginio plano valdymo ir stebėsenos sistemos tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 1-1021 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto dviračių transporto infrastruktūros plėtros iki 2020 metų programai“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. 1-627 „Dėl pritarimo projekto „Vilniaus miesto dviračių takų specialiojo plano parengimas“ įgyvendinimui“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1572 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto dviračių takų specialiojo plano koncepcijai“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto dviračių takų specialųjį planą ir jo sprendinius (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. patvirtintas specialusis planas yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamoji dalis.

2.2. planavimo organizatorius patvirtintą specialųjį planą nustatyta tvarka turi įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre per 15 darbo dienų;

2.3. už šio sprendimo 2.2 punkto vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
1-1856 - DĖL VILNIAUS MIESTO DVIRAČIŲ TAKŲ SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią