Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1898 2014-06-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO VANDENS TELKINIŲ SLĖNIŲ APSAUGOS IR PRITAIKYMO REKREACIJAI SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJAI

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO VANDENS TELKINIŲ SLĖNIŲ APSAUGOS IR PRITAIKYMO REKREACIJAI SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJAI

 

2014 m. birželio 18 d. Nr. 1-1898

Vilnius

 

  Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu iki 2015 metų, patvirtintu  Vilniaus  miesto  savivaldybės  tarybos  2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519, Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginiu planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d.  sprendimu  Nr. 1-1778, 2011 m. rugsėjo 7 d.  paraiškos sutartimi Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-02-004 ,,Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialiojo plano parengimas“ ir atsižvelgdama į Vilniaus regiono plėtros tarybos 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. 10.9-94 „Dėl Vilniaus regiono projektų sąrašų VP1-4.2-VRM-04-R priemonei „Teritorijų planavimas“ 2011–2013 metų laikotarpiui patvirtinimo ir siūlymo projektus finansuoti iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

 Pritarti Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialiojo plano koncepcijai (pridedama).

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

Į pradžią