Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2280 2015-06-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS<br> VYKDYTOJŲ PASKYRIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS
VYKDYTOJŲ PASKYRIMO

 

             2015 m. birželio 16 d. Nr.   30-2280

Vilnius

 

 

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. D1-612 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 1-2011

1. S k i r i u butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau - bendrojo naudojimo objektų valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdytoju Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriaus Pastatų administravimo poskyrį

2016 m. sausio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-150 redakcija

2019 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2392/19 redakcija

 

2. P a v e d u  priežiūros ir kontrolės vykdytojui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriaus Pastatų administravimo poskyriui:

2016 m. sausio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-150 redakcija

 

2.1. iki vasario 1 dienos sudaryti einamųjų metų planinio kompleksinio bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimo grafiką ir jį viešai paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje;

2016 m. sausio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-150 redakcija

 

2.2.  pasibaigus kalendoriniams metams per 20 darbo dienų nuo metų pabaigos parengti ir pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui metinę veiklos ataskaitą ir ją viešai paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

2019 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2392/19 redakcija

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-150 - 2016-01-29
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-16 ĮSAKYMO NR. 30-2280 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS VYKDYTOJŲ PASKYRIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2392/19 - 2019-09-19
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-16 ĮSAKYMO NR. 30-2280 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS VYKDYTOJŲ PASKYRIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią