Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-291 2015-08-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-20 ĮSAKYMO NR. 40-79<br> „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO IR INTERESANTŲ APTARNAVIMO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-20 ĮSAKYMO NR. 40-79

„DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO IR INTERESANTŲ APTARNAVIMO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

  2015 m. rugpjūčio 20 d. Nr.   40-291

Vilnius

 

 

 K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 40-79 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento tvirtinimo“ patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentą:

              1. Išdėstau 94 punktą taip:

„94.   Už oficialiais elektroninio pašto adresais gautų ir nuskaitytų dokumentų į IVS „@vilys“ registravimą ir perdavimą nagrinėti pagal kompetenciją yra atsakingas Interesantų aptarnavimo skyrius. Už iš Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje, Valstybės kontrolės, Vyriausybės, ministerijų, savivaldybių, valdžios įstaigų ir kitų juridinių asmenų (toliau – juridiniai asmenys) (išskyrus teismus, antstolių, notarų, advokatų kontoras) oficialiais elektroninio pašto adresais gautų, Savivaldybės vadovybei skirtų, ir nuskaitytų dokumentų IVS „@vilys“ registravimą ir perdavimą nagrinėti pagal kompetenciją yra atsakingas Dokumentų valdymo skyrius.“

            2. Išdėstau 97.4 ir 97.5 punktus taip:

„97.4. Savivaldybės tarybos narių paklausimus Savivaldybės vadovybei (Savivaldybės merui, mero pavaduotojams, Savivaldybės administracijos direktoriui ir jo pavaduotojams bei Savivaldybės tarybos sekretoriui) registruoja Dokumentų valdymo skyrius;

97.5. Savivaldybės vadovybės pasirašytus atsakymus į gautus dokumentus, adresuotus juridiniams asmenims (išskyrus teismus, antstolių, notarų ir advokatų kontoras), registruoja Dokumentų valdymo skyrius. Atsakymus, išskyrus Savivaldybės vadovybės pasirašytus, adresuotus juridiniams asmenims (išskyrus teismus, antstolių, notarų ir advokatų kontoras), į gautus dokumentus registruoja Interesantų aptarnavimo skyriaus specialistai pagal darbo vietai priskirtas funkcijas arba kitų Savivaldybės struktūrinių padalinių darbuotojai, kuriems yra suteikta dokumentų registratoriaus teisė.“

3. Išdėstau 97.7 punktą taip:

„97.7. gauti dokumentai nuskaitomi, išskyrus gautus iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Policijos departamento,  ir registruojami IVS „@vilys“  dokumentų registruose pagal dokumento rūšį“.

4. Išdėstau 97.12 punktą taip:

„97.12. Savivaldybės oficialiais elektroninio pašto adresais gauti dokumentai automatiškai nuskaitomi (perkeliami į IVS „@vilys“) ir perduodami registruoti Interesantų aptarnavimo skyriaus darbuotojams pagal darbo vietoms priskirtas funkcijas, iš juridinių asmenų (išskyrus teismus, antstolių, notarų ir advokatų kontoras) gauti Savivaldybės vadovybei skirti dokumentai perduodami registruoti Dokumentų valdymo skyriui.“

5. Išdėstau 103.2 ir 103.3 punktus taip:

„103.2. elektroninių laiškų administratorius, gavęs automatiškai nuskaitytus elektroninius laiškus, registruoja juos IVS „@vilys“ arba perduoda registruoti Interesantų aptarnavimo skyriaus darbuotojams pagal darbo vietoms priskirtas funkcijas, iš juridinių asmenų (išskyrus teismus, antstolių, notarų ir advokatų kontoras) gautus Savivaldybės vadovybei skirtus elektroninius laiškus elektroninių laiškų administratorius perduoda registruoti Dokumentų valdymo skyriui arba šio Reglamento nustatyta tvarka atsisako registruoti (jei gautas laiškas neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šio Reglamento nustatytų reikalavimų);

103.3. Interesantų aptarnavimo skyriaus darbuotojai, vykdantys dokumentų registratorių funkcijas, užregistravę automatiškai nuskaitytus elektroniniu paštu gautus dokumentus ir, kai asmuo pageidauja, atsako elektroniniu paštu, kad elektroninis laiškas gautas, užregistruotas ir perduotas nagrinėti pagal kompetenciją. Elektroniniu paštu iš juridinių asmenų (išskyrus teismus, antstolių, notarų ir advokatų kontoras) gautus Savivaldybės vadovybei skirtus automatiškai nuskaitytus dokumentus registruoja Dokumentų valdymo skyrius ir, kai asmuo pageidauja, atsako elektroniniu paštu, kad elektroninis laiškas gautas, užregistruotas ir perduotas nagrinėti pagal kompetenciją“.

6. Išdėstau 128 punktą taip:

„128.   Parengtas siunčiamasis dokumentas, kuriam suteiktas laikinas registracijos numeris, perduodamas registruoti Interesantų aptarnavimo skyriaus dokumento registratoriui pagal darbo vietai priskirtas funkcijas. Parengtas Savivaldybės vadovybės pasirašytas siunčiamasis dokumentas, adresuotas juridiniam asmeniui (išskyrus teismus, antstolių, notarų ir advokatų kontoras), kuriam suteiktas laikinas registracijos numeris, perduodamas registruoti Dokumentų valdymo skyriui. Visi Savivaldybės vadovybės pasirašyti siunčiamieji dokumentai (išskyrus adresuotus Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, Specialiajai tyrimų tarnybai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Policijos departamentui) nuskaitomi į IVS „@vilys“.

7. Išdėstau 132 punktą taip:

„132. Kai siunčiamo atsakymo į gautą dokumentą projektas lieka Interesantų aptarnavimo skyriuje arba Dokumentų valdymo skyriuje, dokumento rengėjas, perduodamas registruoti atsakymą, privalo pateikti dokumento registratoriui rašto, į kurį yra atsakoma, originalą (šis punktas netaikomas dokumentams, pateiktiems per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą arba dokumentams, gautiems elektroniniu paštu ir automatiškai nuskaitytiems IVS @vilys“).“

8. Išdėstau 137 ir 138 punktus taip:

„137. Užregistruoti Savivaldybės siunčiamųjų dokumentų originalai paliekami išsiųsti siunčiamojo dokumento registracijos vietoje, o rengėjų vizuoti siunčiamųjų dokumentų nuorašai su įrašytu registracijos numeriu patvirtinami dokumentų registratoriaus žalios spalvos apvaliu spaudu su išsiuntimo data ir sudedami į dokumentų bylas pagal dokumentacijos planą Interesantų aptarnavimo skyriuje arba Dokumentų valdymo skyriuje  (susirašinėjimo dokumentai) arba perduodami rengėjui (administracinių paslaugų dokumentai).

138. Gautų susirašinėjimo dokumentų originalus Interesantų aptarnavimo skyrius ir Dokumentų valdymo skyrius  nustatyta tvarka perduoda į Archyvą“.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Į pradžią