Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-251 2016-05-24
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-20 ĮSAKYMO NR. 40-79<br> „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO IR INTERESANTŲ APTARNAVIMO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-20 ĮSAKYMO NR. 40-79

„DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO IR INTERESANTŲ APTARNAVIMO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

  2016 m. gegužės 24 d. Nr.   40-251

Vilnius

 

 

 K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 40-79 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento tvirtinimo“ patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentą:

            1. Išdėstau 10.18 punktą taip:

            „10.18. pridedami dokumentai – dokumente pateiktus faktus ar argumentus pagrindžiantys papildomi pridedami dokumentai ar dokumentų kopijos, išrašai, nuorašai ar kita);“.

            2. Išdėstau 15 punktą taip:

            „15. Savivaldybėje nagrinėjami tik tokie rašytiniai prašymai ir pareiškimai, kurie įskaitomai parašyti valstybine (lietuvių) kalba, yra pareiškėjo pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta (jeigu pareiškėjas – fizinis asmuo) arba pavadinimas ir buveinės adresas (jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo) arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti. Asmenų prašymai ir pareiškimai gali būti parašyti ir nevalstybine kalba, jeigu turi įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą arba jeigu vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais tokius prašymus arba pareiškimus pateikia užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija.“

            3. Išdėstau 17 ir 18 punktus taip:

            „17.  Prašymus, skundus, pareiškimus ar pasiūlymus asmenys  gali pateikti žodžiu, raštu (atvykę, paštu, faksu, per Savivaldybės elektroninę paslaugų valdymo sistemąoficialiais Savivaldybės elektroniniais pašto adresais arba per nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. pristatymo sistema).

            18. Priimami tik tokie žodiniai prašymai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant interesanto, kitų asmenų ar institucijos interesų. Prireikus interesantui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.“

            4. Išdėstau 23 punktą taip:

            „23. Asmenų prašymai ir skundai, pateikti elektroniniu būdu ir pasirašyti elektroniniu parašu (arba per Savivaldybėje naudojamą pareiškėjo identifikavimo sistemą), nagrinėjami taip pat, kaip rašytiniai prašymai ir skundai. Atsakymai į šiuos prašymus ar skundus pateikiami interesantui tik elektroniniu būdu, jeigu asmuo arba Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai nenustato kitaip. Prašymai ir skundai, pateikti Savivaldybės oficialiais elektroniniais pašto adresais, turi būti sudaryti taip, kad būtų galima suprasti prašymo turinį, taip pat turi būti nurodytas pareiškėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas ir adresas arba kiti kontaktiniai duomenys.“

            5. Išdėstau 25 punktą taip:

            „25. Atsakymas elektroniniu būdu turi būti parengtas ir pasirašytas Savivaldybės vadovo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158, nustatyta tvarka. Atsakymas į elektroniniu būdu gautą dokumentą gali būti siunčiamas ir be elektroninio parašo (tokiu atveju siunčiama nuskaityta atsakymo popierinė versija, o originalas lieka Savivaldybėje su prierašu „Originalas paštu nebus siunčiamas“).“

            6. Išdėstau 30 punktą taip:

            „30. Negalią turintys interesantai, negalintys atvykti į Savivaldybę, prašymus, pareiškimus ar skundus gali įteikti per seniūnijas.“

            7. Išdėstau 33 punktą taip:

            „33. Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas gautas paštu arba elektroniniu būdu, asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo institucijoje asmens nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus.“

            8. Išdėstau 36 punktą taip:

            „36. Prašymas, su kuriuo tas pats interesantas per vienus metus kreipiasi į instituciją tuo pačiu klausimu, kurį institucija jau išnagrinėjo ir pateikė atsakymą, arba jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu sprendimą yra priėmęs teismas, pakartotinai nenagrinėjamas, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu.“

            9. Išdėstau 44 punktą taip:

            „44. Pareiškėjas, nesutinkantis su priimtu Savivaldybės struktūrinio padalinio sprendimu dėl jo prašymo ar skundo, savo pasirinkimu turi teisę paduoti skundą Savivaldybės merui arba Savivaldybės administracijos direktoriui arba Savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

            10. Išdėstau 46 punktą taip:

            „46. Jeigu per nustatytą prašymo ar skundo nagrinėjimo terminą sprendimas nėra priimamas, pareiškėjas turi teisę tai apskųsti Savivaldybės merui arba Savivaldybės administracijos direktoriui arba Savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

            11. Išdėstau 56 ir 56.1 punktus taip:

            „56. Interesantai prašymus užsirašyti į priėmimą pas Savivaldybės vadovybę (Savivaldybės merą, Savivaldybės mero pavaduotojus, Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų pirmininkus, Savivaldybės administracijos direktorių) Interesantų aptarnavimo skyriui pateikia raštu laikydamiesi šių reikalavimų:

            56.1. prašymas užsirašyti į priėmimą registruojamas, jei įskaitomai parašytas valstybine (lietuvių) kalba, yra pareiškėjo pasirašytas, nurodytas jo vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta (jeigu pareiškėjas – fizinis asmuo) arba pavadinimas ir buveinės adresas (jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo) arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti. Prašymas gali būti parašytas ir nevalstybine kalba, jeigu turi įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą arba jeigu vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais tokius prašymus arba pareiškimus pateikia užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija;“.

            12. Išdėstau 57 punktą taip:

            „57. Interesantas apie priėmimo pas Savivaldybės vadovybę (Savivaldybės merą, Savivaldybės mero pavaduotojus, Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų pirmininkus, Savivaldybės administracijos direktorių) galimybę ir priėmimo laiką gali pasiteirauti ir telefonu.“

            13. Išdėstau 80.1.2 punktą taip:

            „80.1.2. Savivaldybės teisės aktais tvirtinami kiti dokumentai, nustatantys įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo normas (nuostatai, taisyklės, reglamentai, tvarkų aprašai, atostogų grafikai ir pan.);“.

            14. Išdėstau 92 punktą taip:

            „92. Savivaldybėje gautus paštu, kurjerių paštu, elektroniniu paštu, per E. pristatymo sistemą, faksu, taip pat piliečių ir kitų asmenų atneštus dokumentus (raštus, prašymus, pareiškimus, skundus) (toliau – gauti dokumentai) priima Interesantų aptarnavimo skyriaus darbuotojai pagal darbo vietoms priskirtas funkcijas.“

            15. Išdėstau 94 punktą taip:

            „94. Už oficialiais elektroninio pašto adresais, per E. pristatymo sistemą gautų ir nuskaitytų dokumentų į IVS „@vilys“ registravimą ir perdavimą nagrinėti pagal kompetenciją yra atsakingas Interesantų aptarnavimo skyrius. Už iš Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje, Valstybės kontrolės, Vyriausybės, ministerijų, savivaldybių, valdžios įstaigų ir kitų juridinių asmenų (toliau – juridiniai asmenys) (išskyrus teismus, antstolių, notarų, advokatų kontoras) oficialiais elektroninio pašto adresais, per E. pristatymo sistemą gautų  Savivaldybės vadovybei skirtų ir nuskaitytų dokumentų IVS „@vilys“ registravimą ir perdavimą nagrinėti pagal kompetenciją yra atsakingas Dokumentų valdymo skyrius.“

            16. Išdėstau 97.12 punktą taip:

            „97.12. Savivaldybės oficialiais elektroninio pašto adresais ir per E. pristatymo sistemą gauti dokumentai automatiškai nuskaitomi (perkeliami į IVS „@vilys“) ir perduodami registruoti Interesantų aptarnavimo skyriaus darbuotojams pagal darbo vietoms priskirtas funkcijas, iš juridinių asmenų (išskyrus teismus, antstolių, notarų ir advokatų kontoras) gauti Savivaldybės vadovybei skirti dokumentai perduodami registruoti Dokumentų valdymo skyriui;“.

            17. Išdėstau VI skyriaus antraštę taip:

„VI.  DOKUMENTŲ, GAUTŲ PER SAVIVALDYBĖS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ VALDYMO SISTEMĄ, MIESTO PROBLEMŲ SISTEMĄ, OFICIALIAIS ELEKTRONINIAIS PAŠTO ADRESAIS IR PER E. PRISTATYMO SISTEMĄ, VALDYMO TVARKA“

            18. Išdėstau 101.2 punktą taip:

            „101.2. asmenys, norintys gauti paslaugas elektroniniu būdu, turi prisijungti (identifikuoti save) prie Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt (neįskaitomi atvejai, kai asmenys pateikia prašymus (pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu) Savivaldybės oficialiais elektroniniais pašto adresais ir per E. pristatymo sistemą);“.

            19. Išdėstau 103 ir 103.1 punktus taip:

            „103. Oficialiais elektroniniais pašto adresais ir per E. pristatymo sistemą gautų dokumentų valdymo tvarka:

            103.1 oficialiais elektroniniais pašto adresais ir per E. pristatymo sistemą gauti dokumentai yra automatiškai nuskaitomi ir perkeliami į IVS „@vilys“;“.

            20. Išdėstau 103.4 punktą taip:

            „103.4. automatiškai nuskaitytas elektroniniu paštu ir per E. pristatymo sistemą gautas dokumentas vykdomas (vizuojamas, perduodamas nagrinėti, atsakymas į jį rengiamas ir pasirašomas tik per IVS „@vilys“) tik elektroniniu būdu (nėra spausdinamas), jeigu kitaip nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai ar nepageidauja interesantai;“.

            21. Išdėstau 103.6 punktą taip:

            „103.6. atsakymai į automatiškai nuskaitytus elektroniniu paštu ir per E. pristatymo sistemą gautus dokumentus rengiami  Reglamento VIII skyriaus „Savivaldybės siunčiamųjų dokumentų registravimas ir išsiuntimas“ nustatyta tvarka.“

            22. Išdėstau 131 punktą taip:

„131. Atsakymai į elektroniniu paštu ir per E. pristatymo sistemą gautus dokumentus siunčiami tik elektroninio ryšio priemonėmis (jeigu kiti Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai nenustato kito teisinio reguliavimo).“

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Į pradžią