Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1602 2016-06-30
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO VILNIAUS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO VILNIAUS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

  2016 m. birželio 30 d. Nr.   30-1602

Vilnius

 

 

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 3 punktu:

1. T v i r t i n u Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-1602 - DĖL PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO VILNIAUS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią