Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-524 2016-07-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2015-06-17 SPRENDIMO NR. 1-60 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2015-06-17 SPRENDIMO NR. 1-60 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYMO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 5 d. Nr. 1-524

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
10 punktu ir 30 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-60 patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrą:

            1.1. panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamentą
ir Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrių;

            1.2. įsteigti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamentą su keturiais skyriais: Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos, Iždo, Mokesčių bei Strateginio planavimo ir biudžeto, Turto departamentą su trim skyriais: Įmonių valdymo, Nekilnojamojo turto bei Licencijavimo ir leidimų, Švietimo, kultūros ir sporto departamente Bendrojo ugdymo ir Ikimokyklinio ugdymo skyrius.

            2. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros naują redakciją (pridedama).

3. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui:

3.1. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka atlikti darbo organizavimo pakeitimus, pertvarkyti Administracijos departamentų ir jų skyrių bei skyrių, neįeinančių į departamentų sudėtį, vidaus struktūrą, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinto darbo užmokesčio fondo ir nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus;

3.2. kontroliuoti, kaip įgyvendinamas šis sprendimas.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2016 m. lapkričio 15 d.

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-531 - 2016-11-11
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO, JO SKYRIŲ IR POSKYRIŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
Į pradžią