Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2299 2016-10-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2016–2017 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2016–2017 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

 

 2016 m. spalio 5 d. Nr.  30-2299

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 61 ir 63 punktais ir atsižvelgdama į 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. 30-2246 „Dėl 2016–2017 metų šildymo sezono pradžios“:

1. N u s t a t a u, kad 2016–2017 metų šildymo sezonas Vilniaus sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose teikiamos ambulatorinės paslaugos, pradedamas 2016 m. spalio 6 d.

            2. N u r o d a u Vilniaus miesto gyvenamuosiuose, administraciniuose ir visuomeniniuose pastatuose, kurių šilumos vartotojai nenusprendė dėl savo pastatų šildymo pradžios, pradėti
2016–2017 metų šildymo sezoną nuo 2016 m. spalio 6 d.

            3. N u s t a t a u, kad:

            3.1. pastatų, kuriems šilumą tiekia uždaroji akcinė bendrovė ,,Vilniaus energija“, valdytojai (administratoriai, bendrijų pirmininkai ir jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgalioti asmenys) ar gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojai, įjungę šildymą, per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti šios bendrovės klientų aptarnavimo centrams pradėtų ir nepradėtų šildyti pastatų adresus ir šildymo įjungimo datas, o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui – pastatų, kuriuose neįjungtas šildymas, adresus, šildymo neįjungimo priežastis ir numatomą įjungti datą;

            3.2. šildomų gyvenamųjų ir kitos paskirties patalpų temperatūra turi atitikti Lietuvos Respublikos higienos normose nustatytą patalpų temperatūrą.

4. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio skyriaus l. e. p. vedėjui Kęstučiui Karosui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Arvydas Darulis

______________

 

 

Į pradžią