Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2381 2016-10-19
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SPORTO, POILSIO IR LAISVALAIKIO KOMPLEKSO SUKŪRIMO <br> NERIES UPĖS KRANTINĖJE OLIMPIEČIŲ GATVĖJE IDĖJOS KONKURSO ORGANIZAVIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPORTO, POILSIO IR LAISVALAIKIO KOMPLEKSO SUKŪRIMO

NERIES UPĖS KRANTINĖJE OLIMPIEČIŲ GATVĖJE IDĖJOS KONKURSO ORGANIZAVIMO

 

 2016 m. spalio 19 d. Nr.  30-2381

Vilnius

 

 

        Atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės Neries krantinės atnaujinimo projekto įgyvendinimo grupės ir priežiūros komiteto 2016 m. liepos 22 d. protokolą Nr. 28-439/16(1.2.13-T1) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vasaros lauko kavinių konkursų vykdymo komisijos 2016 m. liepos 11 d. posėdžio protokolą Nr. A27-119/16(2.17.2.88-FN10):

1.       T v i r t i n u Sporto,  poilsio  ir  laisvalaikio  komplekso sukūrimo Neries upės krantinėje  Olimpiečių gatvėje idėjos konkurso nuostatus (pridedama).

2.      S u d a r a u šią Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo Neries upės krantinėje

Olimpiečių gatvėje idėjos konkurso vykdymo komisiją:

           Martynas Marozas – architektas, Neries krantinės atnaujinimo projekto įgyvendinimo grupės vadovas (komisijos pirmininkas);

Vygintas Jakas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento direktorius (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Rūta Matonienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja;

Danutė Eidukonytė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja;

Gintaras Karanda – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjas;

Evaldas Martinka – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyriaus vedėjas;

Jovita Cibulskytė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento l. e. Kultūros skyriaus vedėjo pareigas;

Sonata Čapienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyrio vyriausioji specialistė;

Dovilė Veličkaitė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento
l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas;

Darius Daunoras – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėjas;

Andžej Dinikis – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas;

Darius Udrys – viešosios įstaigos ,,GO Vilnius“ direktorius;

2016 m. lapkričio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2567 redakcija

 

Joana Petroševičienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus Verslo organizavimo ir leidimų poskyrio vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė).

          3. Į p a r e i g o j u sudarytąją komisiją vykdyti Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje idėjos konkursą, vadovaujantis šio įsakymo
1 punktu patvirtintais nuostatais.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. spalio 19 d.

įsakymu Nr. 30-2381

 

SPORTO, POILSIO IR LAISVALAIKIO KOMPLEKSO SUKŪRIMO  NERIES UPĖS KRANTINĖJE OLIMPIEČIŲ GATVĖJE IDĖJOS KONKURSO NUOSTATAI

                                                                           

                                                                              I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje idėjos konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo pasiūlymų atrankos konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką bei sąlygas.

2. Konkurso organizatorė yra Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

3. Konkursą vykdo Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo Neries upės krantinėje

Olimpiečių gatvėje idėjos konkurso komisija (toliau – Komisija), sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Organizacinį darbą (rengia skelbimo projektą, organizuoja Komisijos posėdžius, vykdo susirašinėjimą, rengia informaciją ir kt.) atlieka Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius).

           4. Konkursas yra atviras Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Išskirtinės aplinkybės:

           4.1. Konkurso ir sutarties sąlygos gali būti koreguojamos atsižvelgiant į Nacionalinės žemės tarnybos pritarimą arba nepritarimą Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimui Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje.

           4.2. Konkurso dalyviai, teikdami konkursinius pasiūlymus, prisiima visą riziką dėl galimo konkurso sąlygų pasikeitimo ar konkurso atšaukimo.

 

II SKYRIUS

 KONKURSO TIKSLAS

 

         5. Konkurso tikslas – iš pateiktų konkursui idėjų išrinkti geriausią pasiūlymą įrengti sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksą Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje (toliau – sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksas), užimant ne didesnį kaip 2000 kv. m. plotą,  kuriame bus organizuojamos įvairios veiklos ir kuris bus pritaikytas kokybiškam, turiningam Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų ir  svečių poilsiui ir laisvalaikiui.

         6. Konkurso dalyviai (ar grupė) savo idėjų pasiūlymuose privalo:

         6.1. pateikti:

         6.1.1. išsamią sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso koncepciją, užtikrinančią įvairių veiklų sistemą pagal pridedamą teritorijos erdvinio apribojimo (išplanavimo) schemą (1 priedas);

         6.1.2. architektūrinius-konstrukcinius sprendinius,  esminius siūlymus dėl architektūrinių ir dizaino elementų stilistikos, dėl derėjimo prie aplinkos (estetinis vaizdas, forma, medžiagos), dėl teritorijos tvarkymo ir priežiūros;

         6.1.3. 2015 metų finansinės atskaitomybės dokumentus, įrodančius konkurso dalyvio finansinę padėtį, turimas lėšas, įsipareigojimus ir kita;

         6.1.4. planuojamų vykdyti veiklų, paslaugų aprašymus;

         6.1.5. kultūrinės,  visuomeninės veiklos siūlymus, renginių dažnumą kiekvienais metais (2017 –2022 m.);

         6.2. nurodyti:

         6.2.1. reikalingą teritorijos plotą sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksui sukurti, bet ne daugiau kaip 2000 kv. m.;

         6.2.2. planuojamas skirti investicijas sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksui įrengti ir planuojamus asignavimus kultūrinei veiklai kiekvienais metais (nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki
2022 m. spalio 1 d.);

           6.2.3. planuojamų sukurti naujų  darbo vietų skaičių ir jų išsaugojimo galimybes;

           6.2.4. planuojamus sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso įrengimo terminus.

           7. Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso idėjos konkurso laimėtojo pagal pasirašytą sutartį (5 priedas) veiklos laikotarpis nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. spalio 1 d. su galimybe vieną kartą pratęsti sutartį, terminą nustatant atsižvelgus į Savivaldybės galimybes ir poreikius. Konkurso laimėtojas privalo vykdyti visas savo idėjos pasiūlymuose ir sutartyje, pasirašytoje su Savivaldybės administracija, nurodytas sąlygas.

            8. Konkurso laimėtojas (ar grupė) įrengia sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso įrenginius  (konstrukcijas), juos eksploatuoja, remontuoja ir vykdo jų priežiūrą visą sutarties galiojimo laikotarpį. 

            9. Ūkinė, sportinė, kultūrinė ir laisvalaikio organizavimo (renginių organizavimo, reklamos, sporto konstrukcijų įrengimo, prekybos, maitinimo ir paslaugų teikimo ir kitos) veikla sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso teritorijoje Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje vykdoma tik turint visus būtinus, teisės aktų nustatyta tvarka išduotus ir galiojančius leidimus ir licencijas bei sumokėjus nustatyta tvarka ir sąlygomis nurodyto dydžio rinkliavas.

           10. Visos sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso planuojamos laikinos konstrukcijos įrengiamos ir suderinamos pagal nustatytą tvarką.

 

III SKYRIUS

 KONKURSO ORGANIZAVIMAS

           

11. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus šiuos nuostatus, Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius apie organizuojamą konkursą skelbia Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose žiniasklaidos priemonėse.

            12. Konkurso skelbime turi būti nurodyta:

            12.1. trumpa informacija apie organizuojamą konkursą;

12.2. informacija, kur galima susipažinti su  šiais nuostatais;

            12.3. idėjos ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminas;

            12.4. idėjos ir kitų dokumentų pateikimo vieta, adresas, už konkurso dokumentų priėmimą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir darbo laikas;

            12.5. Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, vieta ir laikas, (nurodant kabineto numerį, posėdžio datą ir laiką);

            12.6. kita informacija ir sąlygos, kurias pasiūlo Komisija.

 

IV SKYRIUS

 KONKURSO DALYVIŲ IDĖJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ

PATEIKIMAS BEI TVARKYMAS

 

13. Konkurso dalyviai skelbime ir šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia šiuose nuostatuose ir skelbime nurodytus dokumentus užklijuotame ir užantspauduotame voke su užrašytu konkurso dalyvio pavadinimu ir teikiamos konkursui idėjos pavadinimu.

14. Konkursiniame idėjos pasiūlyme esantys dokumentai (su priedais) turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu.

15. Konkursinį pasiūlymą turi sudaryti šie dokumentai:

            15.1. konkurse dalyvaujančio juridinio asmens (ar grupės) vadovo (-ų) ar jo (-ų) įgalioto (-ų) asmens (-ų) pasirašytas įsipareigojimas (2 priedas), laimėjus idėjos konkursą, pateikti sutarties vykdymo užtikrinimą (1800 eurų užstatas, pervestas į Savivaldybės sąskaitą arba banko garantija) ir pasirašyti su Savivaldybės administracija sutartį įrengti, užtikrinti  sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksą , užtikrinti jo eksploatavimą ir teritorijos priežiūrą;

           15.2. konkursinis pasiūlymas (3 priedas) su išsamia koncepcija dėl sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo, užtikrinant įvairių veiklų sistemą pagal pridedamą teritorijos erdvinio apribojimo (išplanavimo) schemą (1 priedas):

           15.2.1. pateikti architektūrinius-konstrukcinius sprendinius, esminius siūlymus dėl architektūrinių ir dizaino elementų stilistikos, dėl derėjimo prie aplinkos (estetinis vaizdas, forma, medžiagos), dėl teritorijos tvarkymo ir priežiūros;

         15.2.2. pateikti  2015 metų finansinės atskaitomybės dokumentus, įrodančius konkurso dalyvio finansinę padėtį, apyvartas, turimas skolas, įsipareigojimus bei šiam projektui įgyvendinti reikalingų lėšų pagrindimą nurodant sudėtį (ar savo, ar akcininkų, ar partnerių ar rėmėjų ar paskola); turimas lėšas, įsipareigojimus ir kita;

         15.2.3. pateikti planuojamų vykdyti veiklų, paslaugų aprašymus;

         15.2.4. pateikti  kultūrinės, visuomeninės veiklos siūlymus, renginių dažnumą kiekvienais metais (2017–2022 m.);

         15.2.5. nurodyti reikalingą teritorijos plotą sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksui sukurti;

         15.2.6. nurodyti planuojamas skirti investicijas sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksui įrengti ir planuojamus asignavimus kultūrinei veiklai kiekvienais metais (nuo 2017 m gegužės 1 d. iki
2022 m. spalio 1 d.);

         15.2.7. nurodyti  planuojamų sukurti naujų  darbo vietų skaičių ir jų išsaugojimo galimybes;

         15.2.8. nurodyti planuojamus sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso įrengimo terminus;

         15.3. informacija apie juridinį asmenį (registracijos ir faktinės buveinės adresas, vadovo ir kontaktinio asmens vardai, pavardės, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai), išsamus veiklos aprašymas, apibūdinantis patirtį ir kvalifikaciją šioje srityje;

          15.4. išrašas iš valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro.

          16. Nepateikus  bent vieno iš 15 punkte nurodytų dokumentų, konkursinis idėjos pasiūlymas nebus nagrinėjamas.

          17. Konkursui pateikti dokumentai konkurso dalyviui negrąžinami.

          18. Konkursui pateikti dokumentai registruojami dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“, o ant pateikto voko užrašomas konkurso dalyvio registracijos numeris ir tikslus dokumentų priėmimo laikas.

          19. Konkurso organizavimo metu gauta informacija yra konfidenciali. Už konkurso organizavimą atsakingi asmenys iki Komisijos posėdžio pradžios neturi teisės supažindinti kitų asmenų su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius.

          20. Konkursui pateikti dokumentai konkurso organizavimo laikotarpiu ir vienus metus jam pasibaigus yra saugomi Verslo licencijavimo ir leidimų skyriuje.

 

V SKYRIUS

 KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI

 

         21. Konkurso vertinimo kriterijai:

         21.1. vaizdiniai-erdviniai:

         21.1.1. sprendinių išskirtinumas ir originalumas, perteikiantis vietos identitetą, jų racionalumas ir įgyvendinimo galimybių realistiškumas;
         21.1.2.  architektūrinė ir dizaino kokybė;

         21.1.3.  planuojamas didžiausias užimti plotas (kv. m) sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksui įrengti;

        21.2. ekonominiai:

        21.2.1. finansiniai pajėgumai, kvalifikacija ir patirtis šioje srityje;

        21.2.2. planuojamos skirti investicijos sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksui įrengti ir planuojami asignavimai kultūrinei veiklai kiekvienais metais (nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. spalio 1 d.);

        21.2.3. planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičius ir jų išsaugojimo galimybės;

        21.3.  socialiniai:

        21.3.1. idėjos pasiūlymų atitiktis miesto poreikiams ir konkurso tikslui;

        21.3.2. planuojama kultūrinė visuomeninė veikla ir jos dažnumas (mėnesiais);

        21.3.3. siūlomas trumpiausias sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso įrengimo terminas.

             22. Kiekvienas 21 punkte nurodytas kriterijus bendrame vertinime turi vienodą  lyginamąją vertę ir vertinamas 1–10 balų. Geriausias vertinimas kiekvienam kriterijui – 10 balų, blogiausias – 1 balas.

VI SKYRIUS

 KONKURSO DALYVIŲ PATEIKTŲ IDĖJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ TIKRINIMAS, VERTINIMAS IR KONKURSO LAIMĖTOJO  NUSTATYMAS

 

            23. Pasibaigus  idėjų pasiūlymų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminui, Komisija tą pačią dieną atvirame Komisijos posėdyje (apie kurio datą ir laiką pranešama konkurso skelbimo tekste) atplėšia pateiktus vokus ir patikrina konkurso dalyvių pateiktus dokumentus.

24. Komisija, patikrinusi visus dokumentus, surašo konkurso dalyvių pateiktų dokumentų inventorizavimo protokolą, kuriame nurodo pateiktų dokumentų pavadinimus ir lapų skaičių. Užpildytą inventorizavimo protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę nariai.

            25. Komisija per 5 kalendorines dienas nuo konkurso dokumentų inventorizavimo protokolo pasirašymo dienos išnagrinėja ir įvertina pateiktus konkursui dokumentus.

            26.Vertinami tik tų konkurso dalyvių dokumentai, kurie atitinka 15 punkto reikalavimus. Galutiniam vertinimui atlikti kiekvienas konkurso dalyvis (ar grupė) savo idėjos pasiūlymą pristato Komisijos posėdyje ir kiekvienas Komisijos narys, vadovaudamasis 21 punkte nurodytais kriterijais, įvertina užpildydamas vertinimo formą (4 priedas).

           27. Geriausios idėjos pasiūlymas bus pripažintas tas, kuris sudėjus visų komisijos narių pagal kiekvieną vertinimo kriterijų balus ir padalijus iš atlikusių vertinimą Komisijos narių skaičiaus, surinks didžiausią balų skaičių, bet ne mažiau kaip 7 balus, o šiems balams esant vienodiems – tas konkurso dalyvis, kuris konkursinį pasiūlymą pateikė pirmas (pagal ant voko užrašyto konkurso dalyvio registravimo numerį ir tikslų dokumentų priėmimo laiką). Idėjų pasiūlymų vertinimo rezultatai nurodomi ir patvirtinamas konkurso laimėtojas Komisijos posėdžio protokole, kurį pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai.

28. Jeigu dalyvauti konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba atmesti (surinko mažiau nei 7 balus) kaip netinkami visi pateikti konkursiniai pasiūlymai, konkursas laikomas neįvykusiu ir skelbiamas naujas konkursas. Komisija gali priimti sprendimą nebeskelbti konkurso. 

            29. Jeigu paaiškėja, kad konkurso dalyvis per pastaruosius 3 metus nevykdė sutartinių įsipareigojimų, kurie buvo nustatyti ankstesnėse sutartyse, pasirašytose su Savivaldybe, Komisija gali nuspręsti konkurso dalyvio pasiūlymo nenagrinėti. Toks Komisijos sprendimas turi būti motyvuotas ir apie jį konkurso dalyvis informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

            30. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su vertinimo rezultatais, turi teisę pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui skundą per 5 darbo dienas nuo šių rezultatų  sužinojimo dienos.

            31. Konkurso laimėtojo, su kuriuo bus pasirašyta sutartis, pateikti dokumentai turi būti saugomi visą sutarties galiojimo laiką ir metus sutarčiai pasibaigus Verslo licencijavimo ir leidimų skyriuje.

            32. Konkurso rezultatai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos posėdžio protokolo pasirašymo ir užregistravimo. Patvirtinus konkurso rezultatus, Verslo licencijavimo ir leidimų  skyrius per 5 darbo dienas raštu informuoja visus idėjos konkurso dalyvius apie konkurso rezultatus, o  laimėtoją apie sutarties dėl sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo ir jo eksploatavimo  pasirašymo procedūrą bei tam būtinus pateikti dokumentus.

33. Konkurso laimėtoju gali tapti ir vienintelis konkurso dalyvis, jei jo idėjos pasiūlymas ir pateikti dokumentai atitinka visus reikalavimus ir surenka ne mažiau kaip 7 balus.

 

 

VII SKYRIUS

SUTARTIES SĄLYGOS IR SUTARTIES PASIRAŠYMAS SU KONKURSO LAIMĖTOJU

 

          34. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus geriausios idėjos konkurso rezultatus, sutartis (5 priedas) su konkurso laimėtoju dėl sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo ir jo eksploatavimo turi būti pasirašyta ne vėliau kaip per penkiolika kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos, konkurso laimėtojui pateikus Savivaldybės administracijos Finansų departamentui:

          34.1. mokėjimo pavedimą, patvirtinantį apie 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur pervedimą sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  AB DNB banke (kodas 40100), (konkurso dalyviui 1800 Eur užstatas (depozitas) grąžinamas sutarčiai pasibaigus po 45 kalendorinių dienų, išskyrus sutarties sąlygų nevykdymo atvejus) arba

         34.2. Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos garantiją (4 priedas), išduotą 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur dydžio sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija turi įsigalioti ne vėliau kaip sutarties pasirašymo dieną ir galioti 45 kalendorines dienas ilgiau negu sutartis.

        35. Pasirašius sutartį su konkurso laimėtoju, ją papildyti, keisti ar pratęsti galima tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

        36. Jeigu konkurso laimėtojas per 34 punkte nustatytą terminą su Savivaldybės administracija nepasirašo šios sutarties, vengia arba atsisako pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas arba po vokų atplėšimo atsiima savo konkursinį pasiūlymą,  Komisija turi teisę siūlyti pasirašyti šią sutartį kitam geriausiai įvertintam konkurso dalyviui (surinkusiam ne mažiau kaip 7 balus), pateikusiam idėjos pasiūlymą dėl sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo arba tokio nesant skelbti naują konkursą.

        37. Konkurso laimėtojas, su kuriuo yra pasirašyta sutartis (5 priedas), kiekvienais kalendoriniais metais iki lapkričio 15 dienos Komisijai pateikia išsamią sutarties vykdymo ataskaitą  ir Komisijos posėdyje pristato per metus atliktus darbus, vykdytas veiklas. Kiekvienas Komisijos narys pagal savo kompetencijos sritį (sporto, kultūros, finansinius klausimus, architektūrinius ir kitus) susipažinęs su konkurso laimėtojo sutarties sąlygų vykdymu, įvertina ir sprendžia tolesnes bendradarbiavimo su konkurso laimėtoju galimybes.

       38.  Savivaldybės administracija, prieš 5 dienas registruotu laišku įspėjusi Konkurso laimėtoją, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį:

      38.1. jeigu yra gauta skundų dėl netinkamo sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso eksploatavimo, kurių pagrįstumą patvirtina Savivaldybės administracijos darbuotojų atliktas patikrinimas ir Komisijos sprendimas;

      38.2. konkurso laimėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo bent vieno iš sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.

 

 

                                                _________________________________

 

 

 

Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje idėjos konkurso nuostatų

2 priedas

 

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas)

 

_______________________________________________________________________________

(adresas, telefonas, el. paštas)

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo

Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje

idėjos konkurso vykdymo komisijai

 

ĮSIPAREIGOJIMAS

201....m. ………..…… ...........d.

Vilnius

              Laimėję Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje idėjos konkursą, mes įsipareigojame:

1.       Pateikti sutarties vykdymo užtikrinimą (t. y. pervesti 1800 eurų užstatą į Vilniaus miesto

 savivaldybės administracijos sąskaitą arba pateikti tokio pat dydžio banko garantiją).

2.       Pasirašyti su Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Sporto,  poilsio ir  laisvalaikio

komplekso sukūrimo Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje sutartį, pagal kurią numatyta  įrengti sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksą Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje ir užtikrinti jo eksploatavimą bei teritorijos priežiūrą.

 

 

 

 

 

Pareigos                                               parašas                                                    Vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje idėjos konkurso nuostatų

3 priedas

 

(Idėjos pasiūlymų forma)

 

 PASIŪLYMAS DĖL SPORTO, POILSIO IR LAISVALAIKIO KOMPLEKSO SUKŪRIMO NERIES UPĖS KRANTINĖJE OLIMPIEČIŲ GATVĖJE

 

201…-

 

Juridinio asmens  (ar grupės narių)  pavadinimas (-ai), kodas  (-ai)

 

 

Adresas

 

 

Juridinio asmens vadovo ir atsakingo asmens vardai, pavardės

 

 

Telefono numeriai

 

 

Elektroninis pašto adresai

 

 

          Siūlome šią koncepciją dėl sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje pagal  konkurso nuostatų 1 priede pateiktą teritorijos erdvinio apribojimo (išplanavimo) schemą:

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

         Reikalingas  bendras teritorijos plotas (kv. m) sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksui sukurti,  preliminariai paskirstant,  kiek ploto bus reikalinga sporto veiklai, maitinimo paslaugoms,

poilsiui ir laisvalaikiui:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Architektūriniai-konstrukciniai sprendiniai, esminiai siūlymai dėl architektūrinių ir dizaino elementų stilistikos, dėl derėjimo prie aplinkos (estetinis vaizdas, forma, medžiagos), dėl teritorijos tvarkymo ir priežiūros (būtina aprašyti ir pateikti priedus):

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

              Finansinės atskaitomybės dokumentai už 2015 metus, įrodantys apyvartas, turimas skolas, įsipareigojimus ir  šiam projektui įgyvendinti reikalingų lėšų pagrindimą, nurodant sudėtį (ar savo, ar akcininkų, ar partnerių ar rėmėjų ar paskola) (būtina aprašyti ir pateikti priedus):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

             Planuojamos skirti investicijos sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksui įrengti ir planuojami asignavimai kultūrinei veiklai  kiekvienais metais (nuo 2017 m gegužės 1 d. iki 2022 m. spalio 1 d.):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

             Planuojamas sukurti naujų  darbo vietų skaičius ir jų išsaugojimo galimybės:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Planuojamų vykdyti veiklų, paslaugų aprašymai:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Kultūrinės, visuomeninės veiklos siūlymai, renginių dažnumas kiekvienais metais (2017–2022 m.):  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Planuojami sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso įrengimo terminai:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

___________________________________    ________________  __________________________

Juridinio asmens (ar grupės) vadovas                            

parašas

vardas ir pavardė

 

 

 

 

 

Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje idėjos konkurso nuostatų

4 priedas

 

(Idėjos pasiūlymo vertinimo forma)

 

____________________________________________________________________

          (Konkurse dalyvavusio juridinio asmens (ar grupės) pavadinimas)

 ­­­­­­­­­____________________________________________________________________

          (Komisijos nario, įvertinusio idėjos pasiūlymus pareigos, vardas, pavardė)

 

 

Vertinimo kriterijai 

Vertinimas  balais         (didžiausias – 10, mažiausias – 1)

  Vaizdiniai-erdviniai

 

1.Sprendinių išskirtinumas ir originalumas, perteikiantis vietos identitetą, jų racionalumas ir įgyvendinimo galimybių realistiškumas

 

2. Architektūrinė ir dizaino kokybė

 

3.Planuojamas užimti didžiausias plotas (kv. m) sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksui įrengti

 

Ekonominiai

 

4.Finansiniai pajėgumai, kvalifikacija ir patirtis šioje srityje

 

5.Planuojamos skirti investicijos sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksui įrengti ir planuojami asignavimai kultūrinei veiklai kiekvienais metais (nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. spalio 1 d.)

 

6.Planuojamas sukurti naujų darbo vietų skaičius ir jų išsaugojimo galimybės

 

Socialiniai

 

7.Idėjos pasiūlymų atitiktis miesto poreikiams ir konkurso tikslui

 

8.Planuojama kultūrinė visuomeninė veikla ir jos dažnumas (mėn.)

 

9.Siūlomas trumpiausias sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso įrengimo terminas

 

 

 

Idėjos pasiūlymus vertino:    (parašas, vardas, pavardė)

 

 

 

Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje idėjos konkurso nuostatų

5 priedas

 

 

SPORTO, POILSIO IR LAISVALAIKIO KOMPLEKSO SUKŪRIMO  NERIES UPĖS KRANTINĖJE OLIMPIEČIŲ GATVĖJE ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO SUTARTIS

 

Vilnius, du tūkstančiai ...............metų …..……… ........ d.

 

Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (-os) .................................., įgalioto Savivaldybės administracijos direktoriaus 201 ... m. .............................. ...... d. įsakymu  Nr..... ……., ir ……… „……….................“ (toliau – Vykdytojas), atstovaujamas …………….........…, veikiančio pagal ...................................., sudarome šią sutartį:

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savivaldybės administracija suteikia teisę Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje.........­­       kv. m. teritorijos plote organizuoti, vykdyti ir administruoti sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso įrengimą ir eksploatavimą pagal Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje idėjos konkursui pateikto Vykdytojo idėjos konkursinio pasiūlymo sąlygas.

2. Vykdytojui leidžiama 2017 metais nuo sutarties pasirašymo dienos įrengti iki ___________________ir iki 2022 metų spalio 1 d. eksploatuoti ir administruoti sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksą Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje (toliau – sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksas) su galimybe  pratęsti sutarties galiojimo laiką vieną kartą, terminą nustatant atsižvelgus į Savivaldybės galimybes ir poreikius. Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso eksploatavimas kiekvienais metais prasideda nuo gegužės l d. ir tęsiasi iki spalio l d., o kitais mėnesiais leidžiama veikti atsižvelgiant į galimybes, gamtos sąlygas ir mieste organizuojamus renginius bei šventes.  Kitu metų laiku neveikiančios sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso laikinų statinių konstrukcijos turi būti prižiūrimos, apsaugotos nuo atmosferos kritulių  poveikio ir užtikrinta, kad būtų išsaugotas suteiktos teritorijos estetinis vaizdas, o konstrukcijos nekeltų grėsmės aplinkiniams.

3. Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso teritorijoje Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje darbo laikas – ne anksčiau kaip nuo 7 val. ir ne ilgiau kaip iki 22.30 val. Masinių renginių, švenčių metu, gavus Savivaldybės administracijos leidimą, sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso teritorijoje darbo laikas gali būti keičiamas.

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Savivaldybės administracija:

4.1. leidžia Vykdytojui 2017 metais nuo šios sutarties pasirašymo dienos iki ____________________įrengti sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksą pagal pateiktą Vykdytojo idėjos konkursinio pasiūlymo sąlygas ir eksploatuoti, administruoti vykdant visos teritorijos priežiūrą iki 2022 metų spalio 1 d.;  

4.2. leidžia Vykdytojui, pasitelkus trečiuosius asmenis, gavus visus būtinus, teisės aktų nustatyta tvarka išduotus ir galiojančius leidimus ir licencijas bei sumokėjus nustatyta tvarka ir sąlygomis nurodyto dydžio rinkliavas, vykdyti šią ūkinę, sporto, kultūrinę ir laisvalaikio organizavimo (sporto, reklamos, renginių organizavimo, prekybos, maitinimo, paslaugų teikimo ir kitas) veiklą sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekse:

(išsamiai bus surašyta iš idėjos, kuri pripažinta laimėtoju, pasiūlymo)

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

.......

4.3. gali nustatyti trumpesnį darbo laiką,  negu  nurodyta šios sutarties 3 punkte, esant pagrįstų skundų ir jei būtina užtikrinti žmonių saugumą ir rimtį (palaikyti tvarką mieste);

4.4. turi teisę:

4.4.1. tikrinti, ar Vykdytojas tinkamai vykdo šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

4.4.2. kiekvienais kalendoriniais metais iki lapkričio 15 dienos gauti iš Vykdytojo išsamią sutarties vykdymo ataskaitą  ir vertinti investuotų lėšų, per metus atliktų darbų ar vykdytų veiklų tinkamumą bei spręsti dėl tolesnių bendradarbiavimo su Vykdytoju galimybių.

5. Vykdytojas:

         5.1. pradeda sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso įrengimo darbus nuo šios sutarties pasirašymo dienos;

5.2. savo arba pritrauktomis lėšomis 2017 metais, bet ne vėliau kaip iki.............. ­­­­­            įrengia sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksą pagal suderintą su Miesto plėtros departamentu projektą pagal konkursui pateiktos idėjos pasiūlymus, kuriuos įvertinus Vykdytojas buvo pripažintas konkurso laimėtoju:

(bus išsamiai  surašyta iš idėjos, kuri pripažinta laimėtoju, pasiūlymo kokie laikini statiniai bus įrengti)

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

..........

         5.3. negali sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso statinių  registruoti Nekilnojamojo turto registre;

         5.4. gali leisti sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekse naudotis įranga ir (ar) ištekliais (inžineriniais įrenginiais) kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau – tretieji asmenys) pagal bendradarbiavimo ar jungtinės veiklos sutartį dėl tam tikros konkrečios veiklos vykdymo tik gavęs Savivaldybės rašytinį sutikimą (suderinimą);

5.5. vykdo, organizuoja ir administruoja, pasitelkęs trečiuosius asmenis, šią ūkinę, sporto, kultūrinę ir laisvalaikio organizavimo (sporto, reklamos, renginių organizavimo, prekybos, maitinimo ir kitų paslaugų teikimo ir kitas) veiklą sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekse pagal konkursui pateiktos idėjos pasiūlymus, kuriuos įvertinus Vykdytojas buvo pripažintas konkurso laimėtoju:

(bus išsamiai surašyta iš idėjos, kuri pripažinta laimėtoju, pasiūlymo)

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

.......

         5.6. užtikrina, kad ūkinė, sporto, kultūrinė, laisvalaikio organizavimo ir kita veikla, nurodyta šios sutarties 5.5 punkte, būtų pradėta vykdyti tik gavus visus būtinus, teisės aktų nustatyta tvarka išduodamus leidimus ir licencijas bei sumokėjus nustatyta tvarka ir sąlygomis nurodyto dydžio rinkliavas;

        5.7. privalo sutarties galiojimo metu prižiūrėti, kiekvienais metais savo lėšomis atnaujinti susidėvėjusio sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso  konstrukcijas, apželdinti teritoriją, sutvarkyti ir prižiūrėti sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso teritoriją, želdinius ir aplinką pagal Savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintas Tvarkymo ir švaros taisykles;

       5.8. pagal paslaugos teikėjo išduotas technines sąlygas savo lėšomis prisijungia prie miesto inžinerinių tinklų;

       5.9. už naudojamą elektros energiją ir vandenį moka tiekėjams, prieš tai su jais pasirašęs sutartis;

       5.10. privalo sudaryti sutartį su teritorijos tvarkymo operatoriumi dėl sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso nuolatinės priežiūros ir šiukšlių išvežimo;

           5.11. turi parengti ir matomoje vietoje laikyti saugaus elgesio taisykles ir informaciją, įspėjančią apie galimą pavojų sveikatai sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso aikštelėse;

 5.12. gali pradėti veiklą sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekse tik visiškai įrengęs ir suremontavęs laikinas konstrukcijas ir atlikęs darbus, išvardytus 5.2 punkte;

         5.13. iki kiekvienų kalendorinių metų lapkričio l5 d. Savivaldybės administracijos Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje idėjos konkurso vykdymo komisijai (toliau – Komisija) pateikti atliktų darbų, numatytų šios sutarties 5.2 punkte ir vykdytų veiklų, numatytų šios sutarties 5.5 punkte, įvykdymo ataskaitą ir lėšų, nurodytų konkurso dokumentuose (numatytų lėšų, investicijų), tikslinio panaudojimo dokumentų (sąskaitų faktūrų, sudarytų sutarčių ir kitų dokumentų) kopijas, įrodančias apie tais metais atliktus darbus (investuotas lėšas į laikinų statinių įrengimą, infrastruktūrą, kultūrinę programą, sporto renginius, reklamą bei atliktas kitas veiklas), suteiktas sporto, poilsio ir laisvalaikio paslaugas (neatlygintinai pasinaudojusių sporto aikštelėmis lankytojų sąrašai, informacija apie įvykusius renginius ir kt.) ir vykdytą kultūrinę programą (renginiai, jų dažnumas, periodiškumas, investuotos lėšos ir kita) ir pristatyti Komisijos posėdyje;  

5.14. privalo užtikrinti viešąją tvarką visoje eksploatuojamoje teritorijoje;

         5.15. privalo užtikrinti, kad trečiosios šalys, teiksiančios maitinimo paslaugas:

         5.15.1. gali pradėti veiklą tik pasirašiusios su Savivaldybe sutartį, sumokėjusios vietinę rinkliavą ir gavusios leidimą prekybai (paslaugoms) viešoje vietoje;

        5.15.2. gali pradėti veiklą tik turėdamos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą;

        5.15.3. gali prekiauti alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais tik turėdamos atitinkamas galiojančias licencijas ir leidimus prekiauti;

         5.15.4. privalo laikytis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių prekybos (paslaugų) teikimo tvarką ir sąlygas, nuostatų;

5.16. privalo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais mokėti visus privalomus mokesčius, susijusius su valdomo ar naudojamo turto ir (ar) veiklos apmokestinimu;

          5.17. pasibaigus sutarties galiojimo laikui, per septynias kalendorines dienas, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 8 d., savo lėšomis privalo sutvarkyti komplekso teritoriją, aplinką ir aktu perduoti Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui. Teritorija turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusi. Nurodytu laiku neįvykdžius minėto reikalavimo, sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso konstrukcijų nukėlimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Savivaldybės administracija, o Savivaldybės patirtas išlaidas apmoka  Vykdytojas, su kuriuo buvo pasirašyta sutartis;

         5.18. gavęs Savivaldybės administracijos įspėjimą dėl sutarties sąlygų nevykdymo per 14 kalendorinių dienų privalo trūkumus pašalinti. Šios sutarties tikslais laikoma, kad įspėjimo gavimo diena yra kita darbo diena nuo šio įspėjimo išsiuntimo registruotu laišku dienos. Jei trūkumai per numatytą laiką nepašalinami, Savivaldybės administracija įgyja teisę negrąžinti Vykdytojui 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur užstato (depozito), pervesto sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą  LT64 4010 0510 0360 9875, esančią  AB DNB banke (kodas 40100), arba pasinaudoti Lietuvoje įregistruotos ir veikiančios kredito įstaigos išduota 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur dydžio garantija sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui;

        5.19. jeigu Savivaldybės administracija nustato, kad vieta, kurioje yra įrengtas ir eksploatuojamas sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksas, reikalinga kitiems miesto poreikiams, per 1 mėnesį nuo rašytinio įspėjimo dienos privalo savo lėšomis išardyti sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso konstrukcijas, sutvarkyti aplinką, ir teritoriją aktu perduoti Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui. Teritorija turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitusi. Savivaldybės administracija esant laisvai kitai panašiai vietai gali pasiūlyti naują vietą sporto, poilsio ir laisvalaikio kompleksui įrengti ir eksploatuoti, neatlyginant nuostolių.

 

 

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

 

          6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2022 m. spalio 1 d. su galimybe vieną kartą pratęsti sutartį, terminą nustatant atsižvelgus į Savivaldybės galimybes ir poreikius.

7. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių rašytiniu susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso  nustatytais atvejais.

        8. Savivaldybės administracija, prieš 5 dienas registruotu laišku įspėjusi Konkurso laimėtoją, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį:

       8.1. jeigu yra gauta skundų dėl netinkamo sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso eksploatavimo, kurių pagrįstumą patvirtina Savivaldybės administracijos darbuotojų atliktas patikrinimas ir Komisijos sprendimas;

      8.2. konkurso laimėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo bent vieno iš sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

       9. Sutartį galima keisti ar papildyti tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

      10. Kilę ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami teismine tvarka.

      11. Šalys neatsako už visišką arba dalinį šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo.

      12. Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. 

                    

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

 

 

Administracijos direktoriaus  pavaduotojas (-a)                                                 ________________________________

 

 

 

A.V.

Vykdytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje idėjos konkurso nuostatų

6 priedas

 

(Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantijos forma)

 

GARANTIJA Nr. ________________________________

 

                                                                                                                                                              ,

(juridinio asmens pavadinimas, adresas ir kodas)

 

(toliau idėjos konkurso laimėtoja), 2017 m.________ ______ d. laimėjusi Sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje idėjos konkursą ir vadovaudamasi konkurso nuostatais prieš pasirašant sutartį dėl sporto, poilsio ir laisvalaikio komplekso sukūrimo Neries upės krantinėje Olimpiečių gatvėje turi pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai  1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų ) Eur sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją.

         Mes, _______________________________________________________________________________,

                                                    (kredito įstaigos pavadinimas)

esantys _________________________________________________________________________,

                           (kredito įstaigos  adresas)

sutikome duoti šiam juridiniam asmeniui tokią sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo garantiją ir šiuo raštu patvirtiname, kad mes, kaip garantas, esame atsakingi Jums ir suteikiame konkurso laimėtojui 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantiją. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija turi įsigalioti ne vėliau kaip sutarties pasirašymo dieną ir galioti 45 kalendorines dienas ilgiau negu sutartis.

            Mes įsipareigojame sumokėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) Eur sumą, gavę jos pirmą rašytinį reikalavimą, per 5 darbo dienas, jei juridinis asmuo neįvykdė visos prievolės ar jos dalies pagal sutartį pasirašytą su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, nereikalaudami, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija savo reikalavimą pagrįstų.

Mes sutinkame, kad joks sutarties pakeitimas mūsų garantinių įsipareigojimų nekeičia.

 

Kredito įstaigos vardu_______________________________

 

                (kredito įstaigos  vadovo arba įgaliotojo asmens parašas, vardas, pavardė)

  

          

 

 

 

 

 

 (kredito įstaigos  antspaudas)

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2567 - 2016-11-17
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-10-19 ĮSAKYMO NR. 30-2381 ,,DĖL SPORTO, POILSIO IR LAISVALAIKIO KOMPLEKSO SUKŪRIMO NERIES UPĖS KRANTINĖJE OLIMPIEČIŲ GATVĖJE IDĖJOS KONKURSO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią