Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-755 2016-12-21
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2005-07-20 SPRENDIMO NR. 1-890 „DĖL ASMENŲ, DIRBANČIŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, ELGESIO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2005-07-20 SPRENDIMO NR. 1-890 „DĖL ASMENŲ, DIRBANČIŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, ELGESIO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 21 d. Nr. 1-755

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 „Dėl Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisykles
(toliau – Taisyklės) ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

2. Pavesti Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato ir Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ supažindinti su Taisyklėmis pavaldžius valstybės tarnautojus ir darbuotojus.

3. Pavesti Savivaldybės administracijos departamentų, kurių kompetencijos sričiai priskirta Taisyklių 4.3 punkte nurodytų įstaigų, įmonių ir bendrovių priežiūra ir (ar) kontrolė, direktoriams per du mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo pagal kompetenciją pasirašytinai supažindinti su Taisyklėmis kuruojamų įstaigų, įmonių ir bendrovių vadovus.

4. Savivaldybės administracijos Personalo departamentui kontroliuoti šio sprendimo vykdymą.

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                           Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

                                                           2005 m. liepos 20 d.

sprendimu Nr. 1-890

(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

 2016 m. gruodžio 21 d.
sprendimo Nr. 1-755 redakcija)

 

 

ASMENŲ, DIRBANČIŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE,  ELGESIO TAISYKLĖS

                                                                                                                                                  

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Asmenų, dirbančių  Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių (toliau – Taisyklės) paskirtis – apibrėžti visų Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarnautojų
ir darbuotojų elgesio ir etikos normas, kurių pagrindu užtikrinamas konstitucinio valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principas, tobulinama korupcinių nusižengimų prevencija, stiprinamas asmenų, dirbančių Savivaldybėje, nepriklausomumas, autoritetas, skatinama atsakomybė už savo veiksmus, ugdoma pagarba bendradarbiams ir kitiems asmenims, didinamas Savivaldybės autoritetas visuomenėje ir formuojamas teigiamas vietos valdžios įvaizdis, užkertamas kelias  atsirasti ir plisti korupcijai.

2.  Taisyklės nustato elgesio ir etikos normas, kurių privalo laikytis visi Savivaldybėje dirbantys asmenys, atlikdami tarnybines pareigas ir veikdami ne tarnybos metu, kad išvengtų situacijų, kurios gali padaryti neigiamą poveikį valstybės ir vietos savivaldos prestižui, sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktus, taip pat įtvirtina draudimus vykdyti su viešuoju interesu nesuderinamą veiklą, siekti neteisėtos naudos sau ir (ar) sau artimiems asmenims arba sudaryti tokias galimybes kitiems asmenims.

3.  Savivaldybėje dirbančių asmenų elgesys grindžiamas šiais etikos principais: pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės, skaidrumo ir viešumo, pavyzdingumo, kaip jie apibūdinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės    2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 patvirtintose Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėse. Taip pat turi būti laikomasi lygiateisiškumo principo nepriklausomai nuo asmens lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų, sąžiningumo principo,  reiškiančio būtinumą sąžiningai eiti pareigas ir laikytis aukščiausių elgesio standartų, vengti situacijų, galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenėje abejonę, priėmimą, ir pareigingumo principo, reiškiančio nepriekaištingą savo pareigų atlikimą laikantis teisės aktų nuostatų.

4.  Taisyklės taikomos:

4.1.    Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams;

4.2.    Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato ir Savivaldybės administracijos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

4.3.    biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Savivaldybės taryba, Savivaldybės įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurios yra iš Savivaldybės turto įsteigtos (kontrolinis akcijų paketas priklauso Savivaldybei) arba įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybei perduotos, kurios nuosavybės teise priklauso Savivaldybei ir jai perduotą ir įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise, vadovams.

5.  Asmenys, priimti į darbą Savivaldybėje ir pradėję dirbti, raštu pasižada laikytis Taisyklių  reikalavimų.

6.  Taisyklėse vartojamos sąvokos:

6.1.    artimi asmenys ‒ asmens, dirbančio Savivaldybėje, sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
6.2.    asmenys, dirbantys Savivaldybėje, – Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra Savivaldybės taryba, Savivaldybės įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurios yra iš Savivaldybės turto įsteigtos (kontrolinis akcijų paketas priklauso Savivaldybei) arba įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybei perduotos, kurios nuosavybės  teise priklauso Savivaldybei ir jai perduotą ir įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise, vadovai;

6.3.    asmeninis suinteresuotumas – asmens, dirbančio Savivaldybėje (arba jam artimų asmenų), moralinė skola, moralinis įsipareigojimas, turtinė ar neturtinė nauda arba kitas panašaus pobūdžio interesas dalyvaujant sprendimų priėmime;

6.4.    asmens, dirbančio Savivaldybėje, elgesys – valstybės tarnautojo ir darbuotojo tarnybinė veikla (veikimas arba neveikimas), atliekant įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas;

6.5.    asmens, dirbančio Savivaldybėje, elgesys viešajame gyvenime – valstybės tarnautojo ir darbuotojo elgesys ne tarnybos metu visuomenėje ir jo visuomeninė veikla;

6.6.    asmens, dirbančio Savivaldybėje, tarnybinė etika – Taisyklėse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų tarnautojų veiklos ir etiško elgesio normų visuma;

6.7.    dovana – bet kuris materialinę ir nematerialinę vertę turintis daiktas, paslauga, pramogos, vaišės, paskatinimas ar kita nauda, veltui ar už nerealiai mažą atlygį siūloma ar suteikiama asmeniui, dirbančiam Savivaldybėje, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo sprendimams, veiksmams ar neveikimui;

6.8.    interesų konfliktas – situacija, kai asmuo, dirbantis Savivaldybėje, atlikdamas tarnybines pareigas, privalo ar gali priimti sprendimą, dalyvauti jį priimant ar atlikti kitus veiksmus, pažeisdamas viešuosius interesus jo ar jo šeimos narių ir artimų giminaičių privačių interesų naudai;

6.9.    kyšis ‒ bet kokia turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui (materialios ar nematerialios, turinčios ekonominę vertę rinkoje ar tokios vertės neturinčios) forma išreikštas neteisėtas ar nepagrįstas atlygis už pageidaujamą teisėtą ar neteisėtą darbo pareigų atlikimą (neatlikimą);

6.10.    Taisyklių reikalavimų pažeidimas – nusižengimas Taisyklėse nustatytiems reikalavimams, asmens, dirbančio Savivaldybėje, padarytas dėl jo kaltės;

6.11.    pakartotinis pažeidimas – Taisyklėse nustatytų reikalavimų valstybės tarnautojo ar darbuotojo elgesiu pažeidimas, padarytas nepraėjus vieniems metams po kurio nors iš reikalavimų pažeidimo;

6.12. privatūs interesai – valstybės tarnautojo ar darbuotojo, jo šeimos narių ir artimų giminaičių asmeninis suinteresuotumas, galintis turėti įtaką sprendimams vykdant tarnybinę veiklą;

6.13.    viešieji interesai – pagal teisės ir etikos normas visuotinai pripažinti tautos, valstybės tikslai ir uždaviniai ir visuomenės suinteresuotumas, kad asmuo, dirbantis Savivaldybėje, tarnautų žmonėms sąžiningai, nešališkai ir teisingai;

6.14. Savivaldybė – Vilniaus miesto savivaldybė;

6.15.    tarnybos metas – laikas, kai asmuo, dirbantis Savivaldybėje, privalo atlikti įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas, ir kiti jam prilyginti laikotarpiai.

 

II SKYRIUS

TARNYBINIO ELGESIO REIKALAVIMAI

 

7.  Asmuo, dirbantis Savivaldybėje, privalo:

7.1.    savo pareigas atlikti vadovaudamasis Savivaldybės ir valstybės valdžios institucijų suformuotais tikslais ir kryptimis ir elgtis politiškai neutraliai, nežlugdyti Savivaldybės ir valstybės valdžios institucijų sprendimų;

7.2.    nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, susilaikyti nuo komentarų ir viešo požiūrio reiškimo, jei tai gali sukelti neigiamų padarinių, ir atlikdamas savo tarnybines pareigas nedaryti neteisėto poveikio kitiems asmenims reiškiant savo politinius, religinius, rasinius, seksualinės orientacijos, socialinės padėties ir kitus įsitikinimus;

7.3.    rengdamas bei teikdamas dokumentų projektus įsigilinti į klausimo esmę, vengti skubotumo ir paviršutiniškumo, patikrinti, ar jie atitinka  galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

7.4.    stengtis būti savikritiškas, nevengti asmeninės atsakomybės už padarytas klaidas, pripažinti savo klaidas ir stengtis kuo greičiau jas ištaisyti;

7.5.    vengti piktybinio netiesos sakymo ar kitokio apgaudinėjimo, nevartoti įžeidžiančių žodžių ar gestų;

7.6.    savo elgesiu, sprendimais ir veiksmais būti pilietinės pozicijos pavyzdžiu;

7.7.    savo profesinę kvalifikaciją kelti ne tik kaupdamas asmeninę patirtį, bet ir domėdamasis specialia literatūra, dalyvaudamas seminaruose, kursuose, nuolat tobulintis;

7.8.    spręsdamas pavestus uždavinius, geranoriškai bendradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis;

7.9.    savo elgesiu ir išvaizda tarnyboje ir viešajame gyvenime nediskredituoti Savivaldybės vardo, rodyti pavyzdį kitiems, laikytis visuotinai priimtų dorovės normų;

7.10.    konfliktinėmis aplinkybėmis elgtis objektyviai ir nešališkai, išklausyti abiejų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo;

7.11.    suteikti žmonėms informaciją apie jų teises, pareigas, galimybes ir galimus padarinius, nedarydamas įtakos žmogaus apsisprendimui;

7.12.    užtikrinti priimamų sprendimų ir veiksmų viešumą, prireikus pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus;

7.13.    laikytis valstybinės kalbos reikalavimų, raštvedybos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių;

7.14.    būti mandagus, paslaugus ir tvarkingas;

7.15.    būti tolerantiškas, besąlygiškai gerbti visus asmenis, neatsižvelgiant į jų tautybę ar kilmę, lytį, socialinę padėtį, politinius, religinius, filosofinius ar kitus įsitikinimus;

7.16.    nepiktnaudžiauti alkoholiu, nevartoti narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų ne gydimosi tikslais; darbo metu kilus pagrįstam įtarimui dėl galimo apsvaigimo nevengti neblaivumo patikrinimo, o nesutikus būti patikrintam per 1 valandą nuo atsisakymo pasitikrinti momento nuvykti į bet kurią stacionarią medicinos įstaigą pasitikrinti ir gavus (ne)blaivumą patvirtinančią pažymą pateikti ją Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotiems asmenims.

 

III SKYRIUS

SĄŽININGUMO REIKALAVIMAI ASMENIUI, DIRBANČIAM SAVIVALDYBĖJE

 

8.     Asmuo, dirbantis Savivaldybėje, privalo:

8.1.    sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai atlikti valstybės tarnautojo ar darbuotojo  pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 40-611 patvirtintose Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose;

8.2.    atlikdamas savo tarnybines pareigas vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija,  tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, tiesioginio vadovo pavedimais, užduotimis ir įpareigojimais, jei jie neprieštarauja įstatymams;

8.3.    nenaudoti einamųjų pareigų prieš Savivaldybės viešuosius interesus įdarbinant asmenį, skiriant jį į tam tikras pareigas ar taikant skatinimo priemones, suteikiant jam bet kokią naudą arba sudarant su juo sandorius;

8.4.    nenaudoti įgaliojimams įgyvendinti skirto laiko, Savivaldybės teikiamų darbo priemonių, finansinių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių ne tarnybinei veiklai;

8.5.    tausoti Savivaldybės turtą, nenaudoti jo asmeniniais tikslais, nešvaistyti ir negadinti;

8.6.   nesinaudoti kitų žmonių klaidomis ar nežinojimu;

8.7.    išklausyti ir teikti tokią informaciją, kuri padėtų asmeniui priimti tinkamiausią sprendimą.

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ VEIKLOS LAISVĖ IR SAVARANKIŠKUMAS

 

9.   Asmuo, dirbantis Savivaldybėje, bendraudamas su fiziniais ir juridiniais asmenimis, derindamas ar atlikdamas bet kokius darbus, turi išlaikyti Savivaldybės institucijų veiklos laisvę ir savarankiškumą, nedaryti įtakos kitiems Savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams dėl jų atliekamo darbo, jei to nenustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose. 
10.  Apie gautą atlyginimą (honorarą) už knygas, brošiūras, straipsnius, dienoraščius ir kitus literatūros kūrinius, išleistus bet kokia forma, įskaitant ir elektroninę, taip pat kompiuterių programas; kalbas, paskaitas, pamokslus ir kitus žodinius kūrinius; rašytinius ir žodinius mokslo kūrinius (mokslinės paskaitos, studijos, monografijos, išvados, mokslo projektai ir projektinė dokumentacija ir kiti mokslo kūriniai); dramas, muzikines dramas ir kitus scenoje atlikti skirtus kūrinius ir režisuotus spektaklius, taip pat scenarijus ir scenarijų planus; muzikos kūrinius su tekstu arba be teksto; audiovizualinius kūrinius (kino filmai, televizijos filmai, televizijos laidos, videofilmai ir kiti kinematografinėmis priemonėmis išreikšti kūriniai), radijo laidas; skulptūros, tapybos bei grafikos kūrinius, monumentaliąją dekoratyvinę dailę, kitus dailės kūrinius, taip pat scenografijos kūrinius; fotografijos kūrinius ir kitus fotografijai analogiškais būdais sukurtus kūrinius; architektūros kūrinius (pastatų ir kitų statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir modeliai); taikomosios dailės kūrinius ir kūrinius, neužregistruotus kaip pramoninis dizainas; iliustracijas, žemėlapius, planus, sodų ir parkų projektus, eskizus ir trimačius kūrinius, susijusius su geografijos, topografijos ar tiksliųjų mokslų sritimis; kitus kūrinius, susijusius su asmens, dirbančio Savivaldybėje, vykdomomis funkcijomis, būtina informuoti tiesioginį vadovą, jeigu suma viršija 10 minimalaus gyvenimo lygių per kalendorinius metus. Jei suma viršija 20 minimalaus gyvenimo lygių per kalendorinius metus, privalu informuoti Savivaldybės administracijos direktorių. Informacija pateikiama raštu laisva forma.

 

V SKYRIUS

ASMENS, DIRBANČIO SAVIVALDYBĖJE, ELGESYS BENDRAUJANT SU BENDRADARBIAIS IR PAVALDINIAIS

 

11. Asmuo, dirbantis Savivaldybėje, tarnybos metu ir viešajame gyvenime privalo:

11.1. su bendradarbiais bendrauti pagarbiai ir taktiškai, vadovaudamasis principu, kad kiekvienas asmuo turi teisę turėti savo nuomonę visais klausimais;

11.2. stengtis, kad kolektyve vyrautų savitarpio pasitikėjimas, vengti bet kokių priekabiavimo formų: žeminimo, įžeidimo, kolegos darbo ar nuosavybės menkinimo, apkalbų ir šmeižimo, reputacijos menkinimo ir pan.;

11.3. atlikdamas pavestas užduotis ir nurodymus teikti kolegoms visą jiems pagal pareigines funkcijas žinotiną informaciją;

11.4. taktiškai informuoti kolegas apie pastebėtas jų padarytas klaidas, taip pat pateikti savo pastabas ar siūlymus dėl jų ištaisymo;

11.5. darbo metu kilusius tarpusavio nesutarimus su kitais tarnautojais ir darbuotojais geranoriškai spręsti savo pastangomis, o nepavykus kreiptis į tiesioginį vadovą;

11.6. laiku ir tiksliai vykdyti savo tiesioginio vadovo nurodymus ir pavedimus. Apie pavedimus ir nurodymus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams, tarnybiniu raštu pranešti aukštesnio lygio vadovui;

11.7. būti solidarus su kolegomis, ginti juos nuo nepagrįstos kritikos;

11.8. ne darbo metu patekęs į konfliktinę ar kitą situaciją, kuri gali sukelti visuomenės susidomėjimą ir teisinių padarinių, privalo nedelsiant apie tai pranešti savo tiesioginiam vadovui.

12. Savivaldybės administracijos direktorius, jo pavaduotojai, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir struktūrinių teritorinių padalinių (seniūnijų) vadovai ir jų pavaduotojai privalo:

12.1. duoti aiškius, suprantamus ir nedviprasmiškus pavedimus su aiškiai nustatytais jų įvykdymo terminais;

12.2. mandagiai bendrauti su pavaldiniais, netoleruoti asmens įžeidinėjimo ar žeminimo;

12.3. sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis;

12.4. pastabas dėl pavaldinių klaidų ir darbo trūkumų reikšti korektiškai, jei įmanoma,  nedalyvaujant kitiems asmenims;

12.5. stengtis paskirstyti tolygiai darbą kolektyve, kad būtų efektyviai panaudotos kiekvieno pavaldinio galimybės ir profesinė kvalifikacija;

12.6. viešai nereikšti savo simpatijų ir antipatijų pavaldiniams ir kitiems asmenims, dirbantiems Savivaldybėje;

12.7. skatinti pavaldinius rodyti iniciatyvą, reikšti savo nuomonę ir ją išklausyti;

12.8. objektyviai vertinti pavaldinių darbo rezultatus, deramai įvertinti pavaldinių darbo pasiekimus.

13. Asmuo, dirbantis Savivaldybėje, bendraudamas su vadovais, turi elgtis korektiškai ir pagarbiai, vykdyti teisėtus jų nurodymus. Pastebėjęs vadovo klaidą, asmuo, dirbantis Savivaldybėje, turi taktiškai apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą.

 

VI SKYRIUS

ASMENS, DIRBANČIO SAVIVALDYBĖJE, VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ ATSKYRIMAS

 

14. Asmuo, dirbantis Savivaldybėje, privalo:

14.1. pateikti duomenis apie savo ir kitų asmenų privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka;

14.2. elgtis taip, kad jo šeiminiai, socialiniai ir kitokie santykiai nekenktų darbui ir netrukdytų atlikti tiesioginių pareigų;

14.3. nepasiduoti valdžios ar valdymo institucijų, pareigūnų, visuomenės informavimo priemonių, visuomenės ir atskirų asmenų neteisėtai įtakai, apie tai informuoti tiesioginį vadovą. Jei tokią įtaką daro tiesioginis vadovas, informuoti jo tiesioginį vadovą;

14.4. gauti  tik teisės aktais leidžiamą gauti atlyginimą;

14.5. jei gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, nedalyvauti finansinėje ar komercinėje veikloje naudojantis savo tarnybine padėtimi, nesinaudoti darbo metu gauta informacija asmeninei naudai gauti;

14.6. asmuo, dirbantis Savivaldybėje, negali prašyti ar priimti dovanų iš asmenų, siekiančių tam tikrų Savivaldybės veiksmų, turinčių bet kokių reikalų su Savivaldybe ar jos institucijomis. Galima priimti tik tokias nereikšmingos vertės dovanas, kurios pasiūlytos įprastai bendradarbiaujant ir kurių negalima būtų atsisakyti nesukeliant priešiškumo ar neįžeidžiant;

14.7. informuoti tiesioginį vadovą apie kiekvieną atvejį, kuris gali būti susijęs su korupcija, sukčiavimu ar mėginimu daryti neteisėtą poveikį;

14.8. būti objektyvus, įsipareigoti neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo, priimant sprendimus;

14.9. būti teisingas, nagrinėdamas prašymus, skundus, pareiškimus, nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis.

 

VII SKYRIUS

ELGESIO REILALAVIMAI, KAI YRA SIŪLOMAS AR DUODAMAS KYŠIS

 

15. Asmuo, dirbantis Savivaldybėje, gavęs pasiūlymą priimti kyšį, taip pat gavęs pasiūlymą paveikti kitą valstybės tarnautoją (darbuotoją), kad šis veiktų arba neveiktų, privalo:

15.1. nepriimti kyšio, nepriklausomai nuo jo vertės;

15.2. jei yra galimybė, padaryti pokalbio garso ir (ar) vaizdo įrašą;

15.3. aiškiai pareikšti ir savo elgesiu parodyti interesantui, kad netoleruoja jokių nepagrįstų atlygių ir dovanų;

15.4. paaiškinti interesantui, kad jo veiksmai gali būti vertinami kaip nusikalstami ir užtraukti baudžiamąją atsakomybę;

15.5. įspėti interesantą, kad apie kyšio siūlymą bus informuota policija ar Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau ‒ STT), interesantui neatsisakius savo ketinimų, jei yra galimybė, neleisti pasišalinti ir skubiai telefonu informuoti tiesioginį vadovą arba policiją, arba STT;

      15.6. belaukiant atvykstančių policijos ar STT pareigūnų išlaikyti rimtį, laikinai neaptarnauti kitų interesantų.

      16. Asmuo, dirbantis Savivaldybėje, kuriam duodamas kyšis, privalo:

      16.1. jo neliesti;

      16.2. jei yra galimybė, padaryti pokalbio garso ar vaizdo įrašą, nufotografuoti padėtą kyšį;

16.3. aiškiai pareikšti ir savo elgesiu parodyti interesantui, kad netoleruoja jokių nepagrįstų atlygių ir dovanų;

16.4. paaiškinti interesantui, kad jo veiksmai gali būti vertinami kaip nusikalstami ir užtraukti baudžiamąją atsakomybę;

16.5. įspėti interesantą, kad apie kyšio siūlymą bus informuota policija ar STT, interesantui neatsisakius savo ketinimų, jei yra galimybė, neleisti pasišalinti ir skubiai telefonu informuoti tiesioginį vadovą arba policiją, arba STT;

16.6. belaukiant atvykstant policijos ar STT pareigūnų išlaikyti rimtį, laikinai neaptarnauti kitų interesantų;

16.7. iki policijos ar STT pareigūnų atvykimo elgtis pagal jų nurodymus.

17. Jei neteisėtas atlygis buvo pasiūlytas ar pažadėtas elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis (socialinių tinklų paskyrose), asmuo, dirbantis Savivaldybėje, privalo imtis priemonių išsaugoti įrodymus, neištrinti elektroninio laiško, SMS pranešimų, padaryti monitoriaus nuotrauką su matomu tekstu, esant galimybei, daryti pokalbių su neteisėtą atlygį siūlančiu asmeniu garso įrašus. Apie tai informuoti tiesioginį vadovą.

18. Jei neteisėtas atlygis buvo atsiustas anonimiškai pašto siunta ar per kurjerį, asmuo, dirbantis Savivaldybėje, privalo padaryti siuntos išpakavimo ir jos turinio nuotraukas. Apie tai informuoti tiesioginį vadovą.

19. Asmens, dirbančio Savivaldybėje, tiesioginis vadovas, gavęs iš pavaldinio informaciją apie tai, kad jam yra siūlomas arba duotas kyšis arba siūloma paveikti kitą asmenį, dirbantį Savivaldybėje, kad šis veiktų arba neveiktų, privalo:

19.1. skubiai imtis priemonių, kad interesantas negalėtų pasišalinti;

19.2. telefonu informuoti policiją ar STT;

19.3. sudaryti pavaldiniui galimybę iki atvykstant policijos ar STT pareigūnams laikinai neaptarnauti kitų interesantų, esant galimybei, parašyti trumpą paaiškinimą.

20. Asmens, dirbančio Savivaldybėje, tiesioginis vadovas, gavęs iš pavaldinio informaciją apie tai, kad neteisėtas atlygis buvo pasiūlytas ar pažadėtas elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis, telefonu ar raštu informuoja apie tai policiją ar STT (pranešdamas apie tai STT privalo vadovautis STT direktoriaus 2011 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 2-172 patvirtintu Pranešimų pateikimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai tvarkos aprašu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51E21CA8C304/yDkdvjnYsD).

 

VIII SKYRIUS

KONFIDENCIALUMAS

 

21. Asmuo, dirbantis Savivaldybėje, privalo:

21.1. pasirašytinai įsipareigoti neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) tarnybos metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti;

21.2. dokumentuose ir kompiuterinėse laikmenose esančios informacijos nenaudoti savo šeimos narių, kitų asmenų, verslo, materialiniams ar kitiems poreikiams tenkinti;

21.3. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti jam pateiktų dokumentų ir informacijos kompiuterinėse laikmenose saugumą;

21.4. griežtai laikytis valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios ir kitos neskelbtinos informacijos apsaugos reikalavimų;

21.5. saugoti bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją ir jokia forma šios informacijos neviešinti ir neplatinti, išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus atvejus.

 

IX SKYRIUS

TAISYKLIŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ

 

22. Asmens, dirbančio Savivaldybėje, atsakomybę lengvina tai, kad jis:

22.1. pripažįsta kaltę;

22.2. padeda išaiškinti tiesą tarnybinio nusižengimo ar darbo drausmės pažeidimo tyrimo metu;

22.3. pirmą kartą per metus padarė Taisyklių reikalavimų pažeidimą;

22.4. pats praneša apie padarytą pažeidimą;

22.5. savo noru pašalino padarytą žalą ar atlygino nuostolius.

23.  Asmens, dirbančio Savivaldybėje, atsakomybę sunkina tai, kad jis:

23.1. padarė pakartotinį pažeidimą;

23.2. pažeidimą padarė būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų;

       23.3. elgėsi pažeisdamas viešąjį interesą ar dėl savanaudiškų paskatų.

  24. Asmens, dirbančio Savivaldybėje, elgesys, pažeidžiantis Taisyklių reikalavimus, yra neteisėtas, todėl yra pagrindas taikyti tarnybinę ar drausminę atsakomybę.

  25. Taisyklių reikalavimų pažeidimams ištirti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaryta komisija. Gavęs informaciją žodžiu ar raštu ar pats nustatęs, kad asmuo, dirbantis Savivaldybėje, galimai pažeidė Taisyklėse nustatytus etikos principus, tiesioginis vadovas, sudaryta komisija arba struktūrinis padalinis, atsakingas už personalo tvarkymą, inicijuoja tarnybinio nusižengimo ar darbo drausmės pažeidimo tyrimą. Savivaldybės meras, Savivaldybės administracijos direktorius arba Savivaldybės administracijos Personalo departamento direktorius, esant pagrindui, paveda atsakingam struktūriniam padaliniui atlikti tyrimą dėl galimo tarnybinio nusižengimo ar darbo drausmės pažeidimo.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 26. Laikytis Taisyklių elgesio normų reikalavimų – kiekvieno asmens, dirbančio Savivaldybėje, pareiga ir garbės reikalas, o jų pažeidimas užtraukia moralinę ir įgaliotų asmenų sprendimu tarnybinę ir drausminę atsakomybę.

 27. Asmuo, dirbantis Savivaldybėje, turi laikytis ne tik Taisyklių reikalavimų, bet ir kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės etikos normų. 

 28. Pažeidus Taisyklių reikalavimus taikoma asmeninė atsakomybė.  

 29. Ginčai, kilę dėl tarnybinės ar drausminės atsakomybės taikymo pažeidus Taisyklių reikalavimus, nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

­­­­­­­­­­________________________________________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią