Susijęs Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-918 2017-04-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO DALIES, SKIRTOS DAUGIABUČIAMS GYVENAMIESIEMS NAMAMS ATNAUJINTI, ADMINISTRAVIMO<br> TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Remigijus Šimašius

2017 m. balandžio 25 d.

sprendimu Nr. 1-918

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO DALIES, SKIRTOS DAUGIABUČIAMS GYVENAMIESIEMS NAMAMS ATNAUJINTI, ADMINISTRAVIMO

TVARKOS APRAŠas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Nekilnojamojo turto mokesčio dalies, skirtos daugiabučiams gyvenamiesiems namams atnaujinti, administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato lėšų, kurias sudaro dalis nekilnojamojo turto mokesčio, sumokėto už negyvenamosios paskirties patalpas, esančias daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (toliau – daugiabutis namas), skyrimo atitinkamiems daugiabučiams namams atnaujinti ir jų administravimo tvarką.

2.    Lėšos skiriamos prašymus pateikusiems daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams, jei atitinkamuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose yra negyvenamosios paskirties turtas (patalpos), nurodytas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. 1-2348 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2016 metams nustatymo“ 1.1 ir 1.2.4 punktuose ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-479 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2017 metams nustatymo“ 1.1 ir 1.2.3 punktuose (įskaitant naktinius barus, klubus).

3.    Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.            daugiabučių namų atnaujinimas – bendrojo naudojimo objektų, kurie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme, atnaujinimas (remontas), atliekant statybos darbus, kuriais atkuriamos ir (ar) pagerinamos gyvenamojo namo fizinės ir energinės savybės, įgyvendinant privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;

3.2.            bendrojo naudojimo objektų valdytojas – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba kitas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgaliotas asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas, arba pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnį paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius;

3.3.            banko sąskaita – bendrojo naudojimo objektų valdytojo kiekvienam daugiabučiam namui banke arba kitoje kredito įstaigoje atidaryta atskira patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaita;

3.4.            asignavimų valdytojas – Miesto ūkio ir transporto departamento direktorius.

4.    Lėšos daugiabučių namų atnaujinimui skiriamos iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.

5.    Minėtų lėšų skyrimą administruoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo bei Miesto ūkio ir transporto departamentai.

 

II. PRAŠYMŲ SKIRTI LĖŠAS PATEIKIMAS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO DALIES, TENKANČIOS ATITINKAM DAUGIABUČIAM NAMUI ATNAUJINTI, APSKAIČIAVIMAS

 

6.    Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriui (toliau – Būsto administravimo skyrius) privalo pateikti nustatytos formos prašymą skirti lėšų (1 priedas). Prašymai skirti lėšas už 2016 metus priimami iki 2017 m. liepos 1 d., o už 2017 metus – iki 2017 m. gruodžio 31 d. Kartu su prašymu bendrojo naudojimo objektų valdytojas privalo pateikti  banko sąskaitos sutarties, kurioje nurodoma, kad jis veikia atstovaudamas daugiabučio namo patalpų savininkams, kopiją. Prašymai priimami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 18 arba 19 langelyje arba el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

7.    Būsto administravimo skyrius, pasibaigus prašymų pateikimo terminui, gautus prašymus skirti lėšas per 5 darbo dienas perduoda Savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamento Mokesčių skyriui (toliau – Mokesčių skyrius) papildomai pateikdamas: daugiabučio namo adresą, unikalų numerį, negyvenamosios paskirties patalpų, esančių daugiabučiame name, unikalius numerius, informaciją apie naudojimo paskirtį, patalpų savininką (naudotoją), pridedant minėtų objektų nekilnojamojo turto registro išrašus.

8.    Mokesčių skyrius, gavęs duomenis iš Būsto administravimo skyriaus:

8.1.  pasibaigus nekilnojamojo turto mokesčio sumokėjimo terminui, nustatytam Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme, pagal Būsto administravimo skyriaus pateiktus duomenis kreipiasi į prašymus skirti lėšas pateikusius daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojus bei Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Mokesčių inspekcija) su prašymu patvirtinti nekilnojamojo turto mokesčio už negyvenamąsias patalpas, esančias atitinkamame daugiabučiame name, sumokėjimo faktą;

8.2.  suskaičiuoja nekilnojamojo turto mokesčio sumą, tenkančią negyvenamajai patalpai, ir apibendrintą informaciją dėl lėšų poreikio pateikia Asignavimų valdytojui ir Finansų ir strateginio planavimo departamento Strateginio planavimo ir biudžeto skyriui (toliau – Strateginio planavimo ir biudžeto skyrius) apie asignavimų poreikį.

9.        Lėšos, skiriamos daugiabučiams gyvenamiesiems namams atnaujinti, apskaičiuojamos tokia tvarka:

9.1.  už 2016 metus daugiabučio namo atnaujinimui skiriama 0,1 proc. dalis nuo nekilnojamojo turto vertės;

9.2.  už 2017 metus daugiabučio namo atnaujinimui skiriama 10 proc. nuo sumokėto nekilnojamojo turto mokesčio.

 

III. LĖŠŲ SKYRIMAS

 

10.    Gavus pagrįstus daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų dokumentus (pasirašytą ir Mokesčių inspekcijos patvirtintą nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją bei banko išrašą, kuriame būtų matyti mokestinės prievolės įvykdymo faktas) arba Mokesčių inspekcijos patvirtinimą apie nekilnojamojo turto mokesčio sumokėjimo faktą, Mokesčių skyrius per 10 darbo dienų informuoja Būsto administravimo skyrių apie tai, kokio dydžio lėšos turėtų būti skiriamos bendrojo naudojimo objektų valdytojams.

11.    Būsto administravimo skyrius pagal pridedamą Biudžeto lėšų naudojimo sutarties formą (2 priedas) parengia biudžeto lėšų naudojimo sutarties su bendrojo naudojimo objektų valdytoju projektą (toliau – Sutartis) bei teikia ji pasirašyti bendrojo naudojimo objektų valdytojui ir Asignavimų valdytojui.

12.    Būsto administravimo skyrius Sutarties kopiją tarnybiniu raštu pateikia Finansų ir strateginio planavimo departamento Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyriui dėl daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo finansavimo, nurodant iš kokios sąmatos turi būti apmokėtos skirtos lėšos.

13.    Finansų ir strateginio planavimo departamento Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyrius lėšas bendrojo naudojimo objektų valdytojui per 3 mėnesius nuo Būsto administravimo skyriaus tarnybinio rašto gavimo dienos perveda į Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

 

IV. INFORMACIJOS VIEŠINIMAS

 

14.    Informacija apie galimybę daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams gauti dalį lėšų nuo sumokėto nekilnojamojo turto mokesčio už negyvenamąsias patalpas, esančias atitinkamame daugiabučiame name, skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15.    Aprašas taikomas skiriant nekilnojamojo turto mokesčio dalį daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams už 2016 ir 2017 metus.

16.    Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

17.    Už Aprašo nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, Aprašą įgyvendinantys subjektai atsako teisės aktų nustatyta tvarka

18.    Už tinkamą šio Aprašo įgyvendinimą ir jo kontrolę atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Aprašo kontrolės atlikimo kriterijai nustatyti  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintais teisės aktais.

19.    Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią