Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1185 2017-10-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PARAMOS KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ IŠORĖS IR JŲ APLINKOS TVARKYBAI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PARAMOS KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ IŠORĖS IR JŲ APLINKOS TVARKYBAI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 11 d.   Nr. 1-1185

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu ir  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 27 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Paramos kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 12 d. sprendimą Nr. 1-683 „Dėl Paramos skyrimo kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3. Pavesti Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Paramos kultūros paveldo statinių išorės

ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo skirti paramą kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai forma)

 

 

_______________________________________________________________________

(Prašymą teikiančio bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar statinio naudotojo pavadinimas, adresas)

 

Viešajai įstaigai Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai

 

 

PRAŠYMAS

SKIRTI PARAMĄ KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ IŠORĖS IR JŲ APLINKOS TVARKYBAI

 _____________

(data)

 

Prašau skirti finansinę paramą kultūros paveldo statinio stogo konstrukcijos ir dangos remonto, fasado atnaujinimo, pastato aplinkos tvarkymo darbams.

(reikiamą pabraukti)

 

Duomenys apie pastatą:

adresas__________________________________________________________________

 

pastatymo metai                                                                                                                                               

 

unikalus Nr.                                                                                                                                                      

kultūros paveldo statinio kodas Kultūros vertybių registre                              

                                                                                   

pastato bendrojo naudojimo objektų valdytojas, statinio naudotojas                                                                                                                                                                                      

Darbai, kuriems atlikti prašoma parama_______________________________________

_____________________________________________________________________________          

Darbų, kuriems atlikti prašoma parama, vertė eurais                                         ____________________________________________________________________________                                                                           

(skaičiais ir žodžiais)

 

Patvirtinu, kad darbai, paslaugos, kuriems prašoma paramos, nebuvo finansuojami iš kitų šaltinių ir bendrojo naudojimo objektų valdytojas, statinio naudotojas nekofinansavo kultūros paveldo objekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų, kuriems finansavimas skirtas iš valstybės biudžeto, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, kitos finansinės paramos.

 

 

PRIDEDAMA:

1.        Pastato išorės ar aplinkos  esamos padėties nuotraukos, _____lapai (-ų).

2.        Pastato einamųjų metų kasmetinės apžiūros aktas ar periodinių (sezoninių) apžiūrų aktai ar ekspertizė, ____ lapai (-ų).

3.        Nustatyta tvarka suderintas numatomų atlikti tvarkymo darbų projektas, _____lapai (-ų).

4.        Tvarkymo darbų sąmata, _____lapai (-ų).

5.        Pareiškėjo daiktines teises į pastatą patvirtinančio registro duomenų išrašas, ____ lapai (-ų).

6.        Prašymą pasirašančio asmens įgaliojimus veikti pareiškėjo vardu patvirtinantys dokumentai.

 

                    

 

_____________________________                          _______________________________

                           (Parašas)                                                                                                          (Bendrojo naudojimo objektų valdytojo

                                                                                                                                                     (statinio naudotojo) vardas, pavardė)    

 

 

 

 

 

Paramos kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Paramos kultūros paveldo statinio išorės ir jo aplinkos tvarkybai skyrimo sutarties forma)

 

 

PARAMOS KULTŪROS PAVELDO STATINIO

                                                                                   

 (objekto pavadinimas ir adresas)

IŠORĖS IR JO APLINKOS TVARKYBAI SKYRIMO

 

 

S U T A R T I S NR.                        

___________

(data)

Vilnius

 

 

Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama viešosios įstaigos Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros (kodas 124191166, Stiklių g. 4, Vilnius) (toliau – Agentūra), veikiančios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m.  _____ d. sprendimu Nr. _______ patvirtinto Paramos kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašo pagrindu, atstovaujama direktoriaus                                             , ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas / statinio naudotojas _________                                                           , atstovaujamas                                                                                                                               , sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

 

Sutartyje vartojamos sąvokos:

1.    Savivaldybės biudžeto lėšų dalis – lėšos, numatytos Vilniaus miesto savivaldybės investicijų programos veiklos plano 10 programos „Senamiesčio atgaivinimas“ dalyje „Bendruomenės ugdymas“, kurių atitinkama dalis nustatyta vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintu Paramos kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas).

2.    Statinio naudotojo ar bendro naudojimo objektų valdytojo lėšų dalis – statinio naudotojo, bendrojo naudojimo objektų valdytojo ir (ar) daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų lėšų dalis, negyvenamosios paskirties pastato bendrojo naudojimo objekto valdytojo ir (ar) patalpų savininkų lėšų dalis, skirta Sutarties 10 punkte numatytiems darbams apmokėti.

3.    Sutarties objekto kaina – statinio naudotojo ar bendrojo naudojimo objektų valdytojo pateiktos tvarkymo darbų sąmatos suvestiniuose sąmatiniuose apskaičiavimuose nurodyta kaina, statinio ekspertizės ir tvarkymo darbų projekto parengimo kaina.

4.      Kitos sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Paramos kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos apraše vartojamas sąvokas.

 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

5.    Sutarties objektas – pastato, esančio                                               

                                                                                                                           (sutarties objekto adresas)

                                                                                               

stogo konstrukcijos ir dangos remonto, fasado atnaujinimo, pastato aplinkos tvarkymo (reikiamą pabraukti) darbai.

 

II. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

 

6.    Sutarties objekto kaina                                                                                                                                                        

 

                                                                                                     Eur.

(suma žodžiais)

7.    Bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savininko lėšų dalis                                                                                                                                                                                                                        Eur.

                                                                                       (suma žodžiais)

8.    Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų dalis                                                                                                                            

                                                                                                     Eur.

                                                                                      (suma žodžiais)

 

 

III. PASTATO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJO AR STATINIO NAUDOTOJO FUNKCIJOS

 

9. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar statinio naudotojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės priimtais teisės aktais, savo įstatais ir šia Sutartimi, vykdo tokias funkcijas:

9.1 vadovaudamasis viešo konkurso dokumentais su konkurso laimėtoju sudaro rangos sutartį;

9.2. vykdo atsiskaitymus su rangovu, vadovaudamasis šia ir sudaryta rangos sutartimis, viešo konkurso dokumentais;

9.3. vykdo statinio statybos techninę priežiūrą ir priima atliktus darbus;

9.4. organizuoja ir užtikrina atliktų darbų trūkumų, atsiradusių norminių teisės aktų ar rangos sutartyje numatytos garantijos galiojimo laikotarpiu, pašalinimą;

9.5. kitas šioje Sutartyje numatytas ar iš jos prasmės numanomas funkcijas.

 

 

IV. DARBŲ APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

 

10. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar statinio naudotojas apmoka pastato išorės ir jo aplinkos tvarkymo darbus, ekspertizės ir tvarkymo darbų projekto parengimą.

11. Bendrojo naudojimo objektų valdytojui ar statinio naudotojui apmokėjus Sutarties 12 punkte numatytus darbus, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų dalis, numatyta Sutarties 8 punkte, skiriama vadovaujantis aprašo III skyriuje nustatyta tvarka ir dydžiais.

12. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų dalis, nurodyta Sutarties 8 punkte, išmokama pagal bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar statinio naudotojo pateiktus abiejų šalių pasirašytus atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktus ir sąskaitas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo jų pateikimo.

 

 

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

13. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar statinio naudotojas įsipareigoja:

13.1. vykdyti funkcijas, numatytas Sutarties III dalyje, ir statinio statybos techninę priežiūrą iki atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktų pasirašymo, užtikrinti, kad darbai būtų atliekami kokybiškai, laiku, pagal statybos normų ir taisyklių reikalavimus, pirkimo dokumentų ir rangos sutarties sąlygas;

13.2. organizuoti atliktų darbų pridavimą priėmimo komisijai ar (ir) kitai kompetentingai institucijai (įstaigai);

13.3. atsiradus defektų garantiniu laikotarpiu, užtikrinti jų pašalinimą per darbus vykdžiusį rangovą ar kitą garantiją suteikusį asmenį;

13.4. pateikti Vilniaus miesto savivaldybei 12 punkte išvardytus dokumentus ne vėliau kaip per mėn. nuo Sutarties 24 punkte numatyto termino pabaigos.

14. Vilniaus miesto savivaldybė įsipareigoja:

14.1. užtikrinti  konsultacijų, siūlymų nekilnojamojo kultūros paveldo statinių naudotojui ir bendrojo naudojimo objektų valdytojui pastato tvarkybos klausimais teikimą per Agentūrą;

14.2. užtikrinti Agentūros dalyvavimą tvarkymo darbų vykdymo priežiūroje;

14.3. pervesti Sutarties 8 punkte nurodytas lėšas bendrojo naudojimo objektų valdytojui ar statinio naudotojui tik jam įvykdžius Sutarties 13.2 punkto reikalavimus.

 

 

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

15. Jei bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar statinio naudotojas Sutarties 24 punkte numatytu laiku neužtikrina sutarties 5 punkte numatytų darbų pabaigos, moka Vilniaus miesto savivaldybei 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neįvykdytų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

 

 

VII. FORCE MAJEURE

 

16. Šalys iš dalies ar visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą, jeigu toks nevykdymas atsirado dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo šalių valios, kurios traktuojamos kaip force majeure (nenugalimos jėgos).

17. Šalis, kuri dėl Sutarties 16 punkte nurodytų aplinkybių negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo raštu per penkias darbo dienas apie tai informuoti kitą Sutarties šalį.

18. Jeigu šios aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip du mėnesius, šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų pakeitimo ar visiško jos nutraukimo.

19. Nustatant force majeure aplinkybes ir sprendžiant su tuo susijusius klausimus, Sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

 

 

VIII. KITOS SĄLYGOS

 

20. Visi ginčai, susiję su šia sutartimi, sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

21. Sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama tik rašytiniu abiejų šalių susitarimu, išskyrus atvejį, kai Sutartis nutraukiama Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva dėl kitos Sutarties šalies kaltės. Tokiu atveju apie prisiimtų sutartinių įsipareigojimų pažeidimą ir Sutarties nutraukimą kitai šaliai pranešama ne vėliau kaip per 15 darbo dienų iki numatomos Sutarties pasibaigimo šiuo pagrindu datos.

22. Visi šios Sutarties priedai, pakeitimai ir susitarimai dėl jos nutraukimo yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti Sutarties šalių.

 

 

IX. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS

 

23. Sutartis įsigalioja abiem šalims ją pasirašius ir galioja iki Sutarties 25 punkte numatyto termino pabaigos.

24. Sutarties 5 punkte numatyti darbai turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 1 metus nuo šios Sutarties sudarymo.

25. Sutartis pasibaigia po 1 mėn. nuo Sutarties  24 punkte numatyto termino pabaigos.

26. Sutarties 5 punkte numatytų darbų pradžios ir pabaigos datos nurodomos bendrojo naudojimo objektų valdytojo ir rangovo sudarytoje rangos sutartyje.

27. Ši sutartis yra sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

28. Prie Sutarties pridedami šie priedai: kasmetinės apžiūros aktas ar periodinių (sezoninių) apžiūrų aktai ar ekspertizė, tvarkymo darbų projektas, sąmata, esamos padėties nuotraukos.

 

 

 

 

X. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

 

Vilniaus miesto savivaldybė                                Bendrojo naudojimo objektų valdytojas

                                                                                (statinio naudotojas)

 

Vilniaus miesto savivaldybės vardu

 

 

 

Bendrojo naudojimo objektų valdytojo

(statinio naudotojo) vardu

 

_____________________________A. V.               ___________________________A. V.

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. .................... d.

sprendimu Nr.

 

 

PARAMOS KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ IŠORĖS IR JŲ APLINKOS TVARKYBAI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.        Vilniaus miesto savivaldybė, skatindama viešąjį sektorių ir privačius asmenis bei organizacijas bendromis jėgomis tvarkyti kultūros paveldo statinius, patenkančius į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, skiria finansinę paramą šių statinių išorei ir jų aplinkos tvarkybai.

2.        Paramos kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato kultūros paveldo statinių (toliau – pastatai), patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybos darbams skiriamų lėšų dydį, jų skyrimo ir panaudojimo tvarką.

3.        Lėšos tvarkybos darbams skiriamos iš Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) lėšomis finansuojamos Vilniaus senamiesčio atgaivinimo programos (toliau – programa). Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (toliau – agentūra) rengia programą, organizuoja jos vykdymą, Savivaldybės vardu sudaro sutartis su pastatų valdytojais ar naudotojais, administruoja jai skirtas lėšas.

4.        Parama teikiama prašymus pateikusiems pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojams (toliau – valdytojas) ar statinio naudotojams, kurie yra sudarę sutartis su agentūra dėl dalyvavimo programoje.

         5.Parama teikiama šiems pastatų (jų dalių) išorės ir aplinkos tvarkybos darbams: pastato stogo konstrukcijų ir dangos, pastato gatvės ir kiemų fasadų, pastato kiemo restauravimo, remonto ir (ar) atkūrimo darbamsPastato kiemo grindinio restauravimo, remonto  (ar) atkūrimo darbams, parama teikiama kai pastatas atitinka esminius pastato mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimas. Darbai gali būti vykdomi etapais. Kiemo atvirumas viešai lankyti (bent jau šviesiu paros metu) yra sąlyga, nustatoma sutartyse su agentūra dėl dalyvavimo programoje, ir būtina, kad aplinkos tvarkymo darbai būtų įtraukti į programą.

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1622 redakcija

 

II. SĄVOKOS

 

6.        Šiame apraše vartojamos sąvokos:

6.1.  parama – Savivaldybės biudžeto lėšos, numatytos Savivaldybės investicijų programos veiklos plano 10 programos „Senamiesčio atgaivinimas“ dalyje „Bendruomenės ugdymas“;

6.2.  stogo konstrukcijų ir dangos remonto darbai – pastolių įrengimas ir išardymas ar kita įranga, būtina remonto darbams atlikti, susidėvėjusių stogo konstrukcijų pakeitimas ir (ar) remontas, susidėvėjusios ar pažeistos čerpių ar skardos dangos sutvarkymas ir (ar) perdengimas, kaminų virš stogo dangos remontas arba rekonstravimas, stogo elementų – parapetų, nuosvyrų, dekoratyvinių detalių sutvarkymas ir (ar) apskardinimas, pakabinamų latakų remontas arba įrengimas;

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1622 redakcija

 

6.3.  fasado atnaujinimo darbai – pastolių įrengimas ir išardymas, fasadų pamatų ir sienų stiprinimas, tinko restauravimas ir remontas, fasadų valymas, fasadų paviršiaus parengimas ir dažymas, fasadų architektūrinių detalių (lipdinių) restauravimas ir (ar) atkūrimas, balkonų remontas, cokolio tinkavimas sanuojamuoju tinku, fasado elementų apskardinimas, susidėvėjusių lietvamzdžių su fasoniniais elementais restauravimas, remontas, atkūrimas (pagal buvusį pavyzdį) ir (ar) pakeitimas naujais, išlikusių senų istorinių vartų, durų, langinių, langų pastato fasaduose restauravimas (kai tvarkomi visi fasado langai), remontas arba atkūrimas (pagal buvusį pavyzdį);

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1622 redakcija

 

6.4.  pastatų aplinkos tvarkymo darbai – pastatų vidaus kiemų istorinių grindinių ar kitų dangų restauravimas, remontas, atkūrimas (pagal buvusį pavyzdį) arba naujų grindinių ar dangų įrengimas (pagal analoginį pavyzdį). Lietaus vandens surinkimo sistemų remontas arba įrengimas, želdinių atnaujinimas, rekreacinių aplinkos elementų (mažųjų architektūros formų) ir/ar šviestuvų įrengimas, kai kiemas tvarkomas kompleksiškai;

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1622 redakcija

 

6.5.  bendrojo naudojimo objektų valdytojas – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba kitas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sudarytos sutarties pagrindu įgaliotas asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas, arba pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnį paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, negyvenamosios paskirties pastato patalpų savininkų bendrija ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo.

6.6.  statinio naudotojas statinio savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja statinį (jo dalį) Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių ar teismo sprendimų pagrindu.

 

III. PARAMOS DYDIS

 

7.          Pastatų gatvės fasadų atnaujinimo darbams atlikti teikiama 50 proc. Savivaldybės parama.

8.    Pastato kiemo fasadų atnaujinimo, stogo konstrukcijų ir dangos remonto darbams, kiemų tvarkymo darbams teikiama 40 proc. Savivaldybės parama.

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1622 redakcija

 

9.              Pastato stogų konstrukcijų, pamatų, fasadų ekspertizei atlikti ir tvarkymo darbų projektui parengti teikiama 40 proc. Savivaldybės parama. Aprašo 7–9 punktuose nurodytų dydžių parama skiriama įgyvendinus projektą.

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1622 redakcija

 

IV. PRAŠYMŲ GAUTI FINANSINĘ PARAMĄ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

10.    Nustatytos formos prašymai (1 priedas) finansinei paramai gauti teikiami agentūrai iki einamųjų metų spalio 1 dienos. Prašymai ir pridedami dokumentai pateikiami skaitmeniniu formatu (atnešant į agentūrą, atsiunčiant paštu ar el. paštu). Prašymai nagrinėjami rengiant kitų metų programą.

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1622 redakcija

 

11.    Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

11.1.pastato išorės ar aplinkos esamos padėties nuotraukos;

11.2.   pastato einamųjų metų kasmetinės apžiūros ar periodinių (sezoninių) apžiūrų aktai ar ekspertizė;

11.3.   nustatyta tvarka suderintas numatomų atlikti remonto darbų projektas;

11.4.numatomų atlikti pastato ar jo aplinkos tvarkybos darbų sąmata;

11.5.pareiškėjo daiktines teises į pastatą patvirtinančio registro duomenų išrašas;

11.6.   prašymą pasirašančio asmens įgaliojimus veikti pareiškėjo vardu patvirtinantys dokumentai.

12.    Agentūros darbuotojas, atsakingas už prašymų priėmimą, įsitikina pateiktų duomenų tikrumu ir per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį apie dokumentų priėmimą ar prašymų nesvarstymą.

13.    Prašymus nagrinėja ir teisę gauti paramą nustato darbo grupė, sudaryta iš agentūros ir Savivaldybės darbuotojų (toliau – darbo grupė). Darbo grupė priima sprendimą siūlyti įtraukti objektą į kitų metų programą. Darbo grupės kadencija vieni metai, jos sudėtį ir darbo reglamentą įsakymu tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Kiekvienas darbo grupės narys už priimtus spendimus atsako asmeniškai.

Darbo grupės priimti sprendimai viešinami Savivaldybės ir agentūros interneto svetainėse.

14.    Prašymas nesvarstomas, jei valdytojas ar statinio naudotojas pateikia neteisingai įformintus ar ne visus šio aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus, ir apie tai per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo informuojamas prašymą pateikęs asmuo nurodant, kokie pateikti dokumentai neatitinka aprašo 11 punkto reikalavimų ir siūlant per 1 mėnesį pateikti pataisytus (papildomus) dokumentus.

15.    Pastatams ar jų aplinkai tvarkyti reikalingų lėšų poreikį agentūra įtraukia į rengiamos programos projektą.

16.    Vilniaus miesto savivaldybės tarybai patvirtinus Vilniaus miesto savivaldybės investicijų programą ir atsižvelgiant į Vilniaus senamiesčio atgaivinimo programos daliai „Bendruomenės ugdymas“ skirtus asignavimus, darbo grupė sprendimui priimti dėl prašymų tenkinimo ir objektų įtraukimo į einamųjų metų programą vadovaujasi šiais atrankos kriterijais:

16.1.   pastato paveldosauginė vertė – architektūros unikalumas ir išlikęs pastato, jo dalies ar elementų autentiškumas ir su juo susijusios saugomos vertybinės savybės;

16.2.   pastato fizinė būklė;

16.3.   pastato buvimo vieta – matomumas ir artumas iki miesto intensyvaus transporto ar pėsčiųjų eismo arterijų, susibūrimo vietų, kultūros ir švietimo įstaigų, viešos paskirties ar turizmo paslaugas teikiančių institucijų;

16.4.   pastato aplinkos kokybė – kuo mažiau pakitusi nuo statinio statybos laiko ar išsaugojusi istorinius aplinkos elementus, kuo mažiau užgožta šiuolaikinės urbanistinės plėtros.

17.    Darbo grupė atitikimą kriterijams vertina balais nuo 1 iki 10. Pirmenybę gauti paramą įgauna pareiškėjas, kurio projektui darbo grupės skirtas suminis balas yra didesnis. Apie priimtą sprendimą agentūra informuoja pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo prašymo ir visų 11 punkte išvardytų dokumentų pateikimo dienos.

18.    Dėl pastatų ar jų aplinkos tvarkymo bendromis Savivaldybės ir privačiomis lėšomis sudaroma sutartis (2 priedas).

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19.    Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

20.    Už aprašo nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą jį įgyvendinantys subjektai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

21.    Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1622 - 2018-07-04
DĖL TARYBOS 2017-10-11 SPRENDIMO NR. 1-1185 „DĖL PARAMOS KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ IŠORĖS IR JŲ APLINKOS TVARKYBAI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią