Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-147/18(3.1.1E-TD2) 2018-04-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ IR KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ IR KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ

 

2018 m. balandžio 5 d. Nr. 40-147/18(3.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies        2 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 40-313Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriaus nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriaus nuostatų 8.1 papunkčiu,

pavedu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriui:

1.   2018 m. pasitelkus kuruojančius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius pasirinktinai atlikti ne mažiau kaip dvylikos Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir (ar) kontroliuojamų įmonių neplaninius patikrinimus, siekiant patikrinti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 „Dėl Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių (2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-755 redakcija) nuostatų ir kaip vykdomos vadovų darbo pareigos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose.

2.   Per vieną mėnesį nuo neplaninių patikrinimų atlikimo dienos pateikti neplaninių patikrinimų pažymas.

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

 

Į pradžią