Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1465 2018-04-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2016-05-11 SPRENDIMO NR. 1-445 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2016-05-11 SPRENDIMO NR. 1-445 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 11 d.   Nr. 1-1465

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles:

1. Išdėstyti 6.17 papunktį taip:

„6.17. rinkliavos mokėtojasfizinis ir juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis vietine rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam Savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta mokestinė prievolė mokėti vietinę rinkliavą;“.

2. Išdėstyti 49.2 papunktį taip:

„49.2. juridiniai asmenys, kurių veikloje susidaro komunalinės atliekos.“

 

 

 

Mero pavaduotoja                                                                                                     Edita Tamošiūnaitė

______________

 

 

Į pradžią