Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1508 2018-04-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2014-12-03 SPRENDIMO NR. 1-2160 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2014-12-03 SPRENDIMO NR. 1-2160 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. balandžio 25 d.  Nr. 1-1508

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 nutarimu Nr. 583 patvirtintu Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.              Pakeisti Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-2160 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. išdėstyti 33, 34 ir 35 punktus taip:

„33. Pagalbos pinigai:

33.1. tai piniginė išmoka, mokama giminystės ryšiais nesusijusius vaikus globojančiai (jais besirūpinančiai) šeimai (asmeniui), giminystės ryšiais susijusius vaikus globojančiai (jais besirūpinančiai) šeimai (asmeniui), šeimynai ar vaikus prižiūrinčiam budinčiam globotojui;

33.2. tai vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka, mokama giminystės ryšiais nesusijusius vaikus globojančiai šeimai (asmeniui) globojamo (rūpinamo) vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti.

34. Pagalbos pinigai vaikus globojančiai šeimai (asmeniui), šeimynai ar budinčiam globotojui už vaikų globą (rūpybą) ar priežiūrą skiriami ir panaudojimas kontroliuojamas Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

35. Pagalbos pinigų išmokų dydžiai:

35.1. šeimai (asmeniui), globojančiai (besirūpinančiai) giminystės ryšiais nesusijusius vaikus, šeimai (asmeniui), globojančiai (besirūpinančiai) giminystės ryšiais susijusius vaikus, šeimynai už vaikų globą (rūpybą) ar budinčiam globotojui už vaikų priežiūrą per mėnesį pagalbos pinigų suma skiriama pagal globojamų (rūpinamų) ar prižiūrimų vaikų skaičių ir amžių:

35.1.1. globojant (rūpinantis) ar prižiūrint vieną vaiką (iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai), šeimai (asmeniui), šeimynai ar budinčiam globotojui mokama 3 bazinės socialinės išmokos dydžių išmoka;

35.1.2. globojant (rūpinantis) ar prižiūrint du vaikus (iki 18 metų ir vyresnius, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai), šeimai (asmeniui), šeimynai ar budinčiam globotojui mokama 5 bazinės socialinės išmokos dydžių išmoka;

35.1.3. globojant (rūpinantis) ar prižiūrint tris ir daugiau vaikų (iki 18 metų ir vyresnius, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai), šeimai (asmeniui), šeimynai ar budinčiam globotojui mokama 8 bazinės socialinės išmokos dydžių išmoka;

35.1.4. globojant (rūpinantis) ar prižiūrint vaiką iki 3 metų amžiaus, pagalbos pinigų suma papildomai didinama 1 bazinės socialinės išmokos dydžiu per mėnesį;

35.2. šeimai (asmeniui), globojančiai (besirūpinančiai) giminystės ryšiais nesusietą vaiką, mokama 500 (penkių šimtų) Eur vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka giminystės ryšiais nesusieto globojamo (rūpinamo) vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti;

35.3. Pagalbos pinigai šeimoms (asmeniui), globojančioms (besirūpinančioms) giminystės ryšiais susietus vaikus, mokami nuo tada, kada bus numatytas finansavimas.“;

1.2. išdėstyti 48 punktą taip:

„48. Suaugusio asmens ir vaiko su negalia mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę atokvėpio socialinę globą dydis yra 80 proc. asmens pajamų, o už trumpalaikę tęstinę socialinę globą – 60 proc. asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 proc. šios kompensacijos skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti. Likusi trumpalaikės socialinės globos kainos dalis socialinės globos įstaigai padengiama iš Savivaldybės biudžeto lėšų arba Savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms organizuoti, bet ne daugiau nei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytas maksimalus socialinės globos išlaidų finansavimo dydis.“;

1.3. išdėstyti 53 punktą taip:

„53. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį yra 80 proc. asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Tais atvejais, kai asmuo pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 proc. šios kompensacijos skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti. Likusi ilgalaikės socialinės globos kainos dalis socialinės globos įstaigai padengiama iš Savivaldybės biudžeto lėšų arba Savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms organizuoti, bet ne daugiau nei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytas maksimalus socialinės globos išlaidų finansavimo dydis.“;

1.4. išdėstyti 83.7 papunktį taip:

„83.7. šalpos išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymą, ir slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos bei tikslinis priedas mokami pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą;“.

2. Pavesti Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

Meras                                                                                                                       Remigijus Šimašius

______________

Į pradžią