Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-3300/18(2.1.1E-TD2) 2018-10-24
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-09-03 ĮSAKYMO NR. 30-2631 ,,DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-09-03 ĮSAKYMO NR. 30-2631 ,,DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 24 d.   Nr. 30- 3300/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

K e i č i u  Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 30-2631 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 46.4 papunktį.

2. Išdėstau 49 punktą taip:

„49. Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas, patikrinęs Socialinės paramos centro pateiktus dokumentus dėl socialinės globos paslaugų skyrimo teikia juos svarstyti Socialinės globos skyrimo komisijai. Prie patikrintų dokumentų atsakingas darbuotojas komisijai pateikia dienos socialinės bei trumpalaikės atokvėpio socialinės globos paslaugas teikiančių įstaigų, kurias pasirinko paslaugų gavėjai ar juos atstovaujami asmenys,  rašytinę informaciją, kad yra laisva vieta socialinės globos paslaugoms gauti, ir kad jų teikiamos paslaugos atitiks asmens specialiuosius poreikius.  Esant poreikiui, atsakingas darbuotojas  pareiškėjų gali prašyti papildomų dokumentų, reikalingų asmens socialinei situacijai įvertinti ar socialinės globos poreikiui pagrįsti.“

3. Išdėstau 69 punktą taip:

„69. Kai asmuo, kuriam yra skirtos socialinės globos paslaugos jo pasirinktoje įstaigoje ir jis yra įrašytas į laukiančiųjų gauti šias paslaugas eilę, prašo skirti socialinės globos paslaugas kitoje socialinės globos įstaigoje, jo prašymą svarsto Socialinės globos skyrimo komisija. Komisijai priėmus teigiamą sprendimą, asmuo į eilę įrašomas pagal pirmojo sprendimo skirti socialinės globos paslaugas datą. Šis nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsteigtoms įstaigoms.“

4. Išdėstau 70 punktą taip:

„70.  Kai asmuo, kuriam yra skirtos socialinės globos paslaugos, jau gyvena socialinės globos namuose ir prašo skirti socialinės globos paslaugas kitoje socialinės globos įstaigoje, jo prašymą svarsto Socialinės globos skyrimo komisija. Komisijai  priėmus teigiamą sprendimą. Asmuo į eilę įrašomas pagal priimto sprendimo skirti socialinės globos paslaugas kitoje socialinės globos įstaigoje datą. Tais atvejais, kai  paslaugų teikimas nutraukiamas ne dėl asmens kaltės, asmuo į eilę įrašomas pagal pirmojo sprendimo skirti socialinės globos paslaugas datą.“

 

 

5. Išdėstau 71 punktą taip:

,,71. Asmuo (jo suaugę šeimos nariai, suaugę vaikai, giminaičiai ar kiti suinteresuoti asmenys), kuriam yra skirtos socialinės globos paslaugos, bet dar neišduotas siuntimas, raštu nurodydamas svarbias priežastis, gali prašyti Departamento Socialinės paramos skyriaus atidėti siuntimą į socialinės globos įstaigą. Sprendimą atidėti apsigyvenimą globos namuose  protokoliniu nutarimu priima Socialinės globos skyrimo komisija.  Komisijai  priėmus teigiamą sprendimą, asmuo į eilę įrašomas pagal priimto sprendimo atidėti socialinės globos paslaugų teikimo globos įstaigoje datą. Šis punktas netaikomas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsteigtoms įstaigoms.“

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Povilas Poderskis

______________

 

 

Į pradžią