Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-895 2017-04-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS – ATLEIDIMO IŠ DARBO - SKYRIMO VILNIAUS PETRO VILEIŠIO PROGIMNAZIJOS DIREKTOREI DANUTEI KAZAKEVIČIENEI

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS – ATLEIDIMO IŠ DARBO - SKYRIMO VILNIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI) PROGIMNAZIJOS DIREKTOREI D. K.

 

2017 m. balandžio 25 d. Nr. 1-895

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies     21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktais, 234 straipsniu, 235 straipsnio 2 dalies
4 ir      7 punktais,
237 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento 2017 m. kovo 28 d. Tyrimo dėl D. K. darbo drausmės pažeidimo išvadą Nr. A164-38/17(3.4.53-PD3), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti biudžetinės įstaigos Vilniaus (duomenys neskelbtini) progimnazijos (toliau – Progimnazija) direktorei D. K. drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo už tai, kad ji, būdama atsakinga už Progimnazijos veiklą, iki 2017 m. sausio 20 d.  padarė:

1.1. darbo drausmės pažeidimus:

1.1.1. nuo 2003 m. balandžio 22 d. nenutraukė Vilniaus (duomenys neskelbtini) pagrindinės mokyklos labdaros ir paramos fondo veiklos;

1.1.2. asmeniškai naudojosi Progimnazijos vardu atidaryta atsiskaitomąja sąskaita             Nr. (duomenys neskelbtini) AB SEB banke, į kurią nuo 2015 m. sausio 1 d. periodiškai buvo gaunamos įplaukos;

1.1.3. neužtikrino, kad Progimnazijoje vidaus teisės aktu būtų reglamentuota darbuotojų, kuriems yra išmokėti Progimnazijos pinigai, arba Progimnazijos vardu gauti pinigai iš kitų subjektų, atsiskaitymo Progimnazijos buhalterijai tvarka ir terminai;

1.1.4. neužtikrino, kad Progimnazijos pajamos, gautos už trumpalaikio turto nuomą, būtų pervedamos į biudžetinės įstaigos ,,Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaita“ (toliau – BĮBA) atsiskaitomąją sąskaitą, įtrauktos į buhalterinę apskaitą, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka būtų patvirtintos lėšų naudojimo sąmatos;

1.1.5. 2010 m. sausio 11 d. neterminuotą sutartį Nr. V-2010-00 su uždarąja akcine bendrove „Pardavimo automatai“, 2015 m. rugsėjo 1 d. paramos sutartį Nr. EUR-0315 su uždarąja akcine bendrove „Euroautomatai“, 2016 m. lapkričio 24 d. sutartį su uždarąja akcine bendrove „Nexeta“ sudarė pažeisdama Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo, uždarojo ir ne konkurso būdu nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 1-2167, 2 punkto reikalavimus;

1.1.6. Progimnazijos vardu 2014 metais sudarė 8 sutartis (iki šiol galioja) ir 2015 metais      5 sutartis, kurių nesuderino su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentu;

1.1.7. neužtikrino, kad Progimnazijos vardu 2014–2015 metais sudarytos ir iki šiol galiojančios mokyklos sporto salės trumpalaikės nuomos ir patalpų nuomos sutartys atitiktų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-1412 patvirtintą ugdymo įstaigų sporto salių ir kitų patalpų nuomos sutarties formą;

1.1.8. neužtikrino, kad Progimnazijos vardu 2014–2015 metais sudarytose ir iki šiol galiojančiose sporto salės trumpalaikės nuomos ir patalpų nuomos sutartyse būtų nurodytas mokestis už komunalinius mokesčius, susijusius su naudojamu turtu;

1.1.9. neužtikrino, kad Progimnazijos vardu sudaryta ir iki šiol galiojanti 2014 m. rugsėjo 2 d. pailgintos dienos grupės nuomos sutartis Nr. 86 atitiktų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 1-1354 patvirtintą mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo sutarties formą;

1.1.10. neužtikrino, kad iki šiol galiojančioje 2014 metais sudarytoje pailgintos dienos grupės nuomos sutartyje Nr. 86 būtų nustatytas 0,29 Eur per mėnesį nuomos mokestis;

1.1.11. neužtikrino, kad su 2012 m. spalio 2 d. Progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-25 paskirtais materialiai atsakingais asmenimis būtų sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys;

1.1.12. neužtikrino, kad Progimnazijos veikloje naudojamas turtas – 3 stacionarūs kompiuteriai, 1 pianinas, 3 stacionarūs kompiuteriai ‒ būtų įtraukti į buhalterinę apskaitą, taip pat neužtikrino, kad į apskaitą įtrauktas turtas – 11 televizorių, šilumos apskaitos prietaisas, karšto vandens skaitiklis ‒ faktiškai būtų saugomas Progimnazijoje;

1.1.13. neužtikrino, kad Progimnazijoje atliktų inventorizacijų metu būtų užfiksuoti turto pertekliaus ir trūkumo atvejai, taip pat kad būtų inventorizuotos Progimnazijos patalpose esančios ir tretiesiems asmenims priklausančios spintelės;

1.1.14. neužtikrino, kad 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-349 patvirtintos Progimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje ir publikuojamos Progimnazijos interneto svetainėje;

1.1.15. pažeisdama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį neparengė ir iki einamųjų metų kovo 15 d. nepatvirtino 2015 ir 2016 metų viešųjų pirkimų planų;

1.1.16. neužtikrino, kad Progimnazijos interneto svetainėje nustatyta tvarka būtų skelbiama informacija apie bet kurį pradedamą pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį;

1.1.17. neužtikrino, kad Progimnazija 2015 metais ir 2016 metų I pusmetį ne mažiau kaip 50 procentų Progimnazijos bendrosios vertės viešųjų pirkimų būtų vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis. D. K. taip pat nesinaudojo Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuotam audito skyriui nepateikė dokumentų, pagrindžiančių, kad buvo priimtas motyvuotas sprendimas neatlikti Centrinės perkančiosios organizacijos kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo;

1.1.18. neužtikrino tinkamo Progimnazijos viešųjų pirkimų žurnalo pildymo ‒ už 2015–2016 metus minėtame žurnale nurodyti tikrovės neatitinkantys Progimnazijoje atliktų viešųjų pirkimų skaičiai ir viešųjų pirkimų sumos, nes 2015 metais 28 atvejais, o 2016 metų I pusmetį – 1 atveju, Progimnazijos viešųjų pirkimų žurnale tos pačios sąskaitos faktūros užregistruotos keletą kartų;

1.1.19. neužtikrino, kad 2014 m. birželio 2 d. pasirašyta sutartis su uždarąja akcine bendrove „Danviga“ (galiojo iki 2015 m. birželio 2 d.) atitiktų Mokinių maitinimo organizavimo pirkimo dokumentuose (Maitinimo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje) nustatytus reikalavimus numatytą formą ir sąlygas;

1.1.20. neužtikrino 2014 m. birželio 2 d. Mokinių maitinimo organizavimo sutarties 3 punkte nustatyto reikalavimo, kad sutartis gali būti pratęsiama ne ilgesniam kaip bendram trejų metų laikotarpiui (t. y. iki 2017 m. birželio 2 d.) laikymosi ir 2015 m. rugsėjo 1 d. Mokinių maitinimo organizavimo sutarties 3 punkte suderino, kad sutartis galios iki 2017 m. liepos 10 d.;

1.1.21. nepatvirtino Progimnazijos struktūros;

1.1.22. nepatvirtino Progimnazijos struktūrinių padalinių (Pradinio ugdymo skyriaus, Pagrindinio ugdymo skyriaus, Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus, Veiklos stebėsenos skyriaus; Ugdymo aprūpinimo skyriaus, Ūkio dalies) nuostatų;

1.1.23. neužtikrino, kad Progimnazijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-212 patvirtinti 2014–2015 m. m. ir 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-106 patvirtinti 2015–2016 m. m. pedagoginių darbuotojų etatų sąrašai atitiktų Progimnazijos valdymo struktūrą. Neužtikrino, kad Progimnazijos etatų, apmokamų iš aplinkos lėšų, 2015 ir 2016 metų sąrašai, patvirtinti Progimnazijos direktoriaus 2015 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-75 ir 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-104, atitiktų Progimnazijos valdymo struktūrą;

1.1.24. neužtikrino, kad 2014–2015 ir 2015–2016 m. m. patvirtinti pedagoginių darbuotojų etatų sąrašai atitiktų Progimnazijos valdymo struktūrą;

1.1.25. neužtikrino, kad Progimnazijos pedagoginių darbuotojų etatų sąrašas (etatai finansuojami iš valstybės biudžeto) būtų parengtas atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pavyzdinį etatų sąrašą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 22 sprendimu Nr. 1-847;

1.1.26. neužtikrino, kad tarifinių atlygių koeficientai bei darbo krūviai pedagoginiams darbuotojams būtų suderinti su darbuotojų atstovais;

1.1.27. neužtikrino, kad Progimnazijos taryba būtų pritarusi 2014–2015 m. m. veiklos planui ir kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba būtų pritarusi Progimnazijos 2014–2015 ir 2015–2016 m. m. veiklos planams.

1.1.28. nuo 2015 m. sausio 20 d. iki 2016 m. lapkričio 28 d. nepatvirtino Progimnazijos finansų kontrolės taisyklių;

1.1.29. Progimnazijos 2015 metų dokumentacijos plano bei dokumentų registrų sąrašo nesuderino su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriumi;

1.2. šiurkščius darbo pažeidimus:

1.2.1. neužtikrino, kad Progimnazijoje gaunama parama į sąskaitą                                        Nr. (duomenys neskelbtini) AB SEB banke būtų tvarkoma ir naudojama pagal atskirą Progimnazijos direktoriaus patvirtintą išlaidų sąmatą ir gautos 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšos būtų pervedamos į BĮBA specialiąją banko sąskaitą;

1.2.2. 2015 metais be teisinio pagrindo iš Vilniaus Petro Vileišio pagrindinės mokyklos labdaros ir paramos fondo sąskaitos į savo asmeninę sąskaitą pervedė 103,00 Eur, o 2016 metų I pusmetį – 460,00 Eur sumą;

1.2.3. 2015–2016 metais iš Progimnazijos lėšų įsigijo prekes, kurios nebuvo būtinos Progimnazijos vykdomai veiklai užtikrinti: 2015 metais tokių prekių Progimnazijoje įsigyta už        1 080,43 Eur, o 2016 m. I pusmetį – už 867,03 Eur. Be to, ne visos įsigytos prekės buvo apskaitomos BĮBA, dalies jų nerasta Progimnazijoje.

Tokiais savo veiksmais D. K. pažeidė šių teisės aktų reikalavimus:

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2002 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 285 patvirtinto Progimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymo 24, 33, 36 punktų;

2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-149 patvirtintų Progimnazijos nuostatų 23.2, 25.1, 25.2, 25.11, 25.12, 25.13, 25.19, 26, 37.2 punktų;

3. Progimnazijos direktoriaus 2013 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-135 patvirtintų Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 9 punkto;

4. Mokyklos tarybos nuostatų, patvirtintų Progimnazijos direktoriaus 2011 m. spalio 11 d.  įsakymu Nr. V-34, 1.1 punkto;

5. Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų apskaitos dokumentų derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio     16 d. įsakymu Nr. 40-366, 4.1 ir 4.2. punktų;

6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 (2016 m. gruodžio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-755 redakcija) patvirtintų Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių 8.1 ir 8.3 punktų;

7. Biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. 1-1174, 49.2 punkto;

8. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-1412 ,,Dėl sporto salių ir kitų patalpų nuomos“ (2015 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-285 redakcija) 21 punkto;

9. Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo, uždarojo ir ne konkurso būdu nuostatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 10 d. Nr. 1-2167, 2 punkto;

10. Ugdymo įstaigų sporto salių ir kitų patalpų trumpalaikės nuomos sutarties formos, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-1412;

11. Mokamos pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo sutarties formos, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-1354;

12. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  2010 m sausio 13 d. sprendimo Nr. 1-1354 (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. 1-2110 redakcija)
2 punkto;

13. Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pavyzdinio etatų sąrašo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1-847
(2012 m. liepos 18 d. sprendimo Nr. 1-748 redakcija);

14. Ugdymo įstaigų valandinės patalpų nuomos komunalinių išlaidų skaičiavimo metodikos, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-1412;

15. Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio
19 d. įsakymu Nr. V-1254 (galiojo iki 2017 m. sausio 31 d.) 4, 35.2, 35.4, 35.5, 35.3 ir 35.4, 42.3 punktų
;

16. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-118 2015 m. rugpjūčio 6 d. redakcija), 10 punkto;

17. Minimalių finansų kontrolės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-123, 27 punkto;

18. Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 9 ir 10 punktų;

19. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1046 redakcija) 51 punkto;

20. Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1070, 12 punkto;

21. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 432;

22. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto;

23. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies;

24. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies ir 21 straipsnio 1 dalies;

25. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 4 punkto;

26. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalies;

27. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalies;

28. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 ir 3 dalies, 15 straipsnio             5 dalies, 151 straipsnio, 16 straipsnio 1 dalies, 31 straipsnio 4 bei 5 dalies, 85 straipsnio 2 dalies;

29. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 228 straipsnio, 235 straipsnio 2 dalies
4 ir 7 punktų
.

2. Atleisti D. K. 2017 m. balandžio 27 d. iš biudžetinės įstaigos Vilniaus (duomenys neskelbtini) progimnazijos direktoriaus pareigų, išmokant jai priklausantį darbo užmokestį ir kompensaciją už neišnaudotas kasmetines atostogas. D. K. susirgus ar atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių ji negalėtų būti atleista 2017 m. balandžio 27 d., atleidimo datą perkelti į kitą dieną po šių aplinkybių pasibaigimo.

3. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės merą nutraukti darbo sutartį su D. K.

4. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorių Algminą Pakalniškį sudaryti biudžetinės įstaigos Vilniaus (duomenys neskelbtini) progimnazijos reikalų perdavimo komisiją.

5. Paskirti A. T. laikinai eiti Vilniaus (duomenys neskelbtini) progimnazijos direktoriaus pareigas nuo 2017 m. balandžio 28 d. iki konkurso tvarka bus paskirtas įstaigos direktorius, mokant jai 11,11 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydžio algą (pareiginės algos baziniais dydžiais).

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią