Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-853 2017-03-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS – ATLEIDIMO IŠ DARBO SKYRIMO VILNIAUS SPECIALIOJO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽOLYNĖLIS“ DIREKTOREI RAMUTEI KĘSTENIENEI

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS – ATLEIDIMO IŠ DARBO SKYRIMO VILNIAUS SPECIALIOJO LOPŠELIO-DARŽELIO (DUOMENYS NESKELBTINI) DIREKTOREI R.K.

2017 m. kovo 15 d. Nr. 1-853

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 234 straipsniu, 237 straipsnio 1 dalies 3 punktu
ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento
2017 m. vasario 27 d. Tyrimo dėl R. K. darbo drausmės pažeidimo išvadą
Nr. A164-23/17(3.4.53-PD3), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio (duomenys neskelbtini) direktorei R. K. drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo už tai, kad ji, vadovaudama Vilniaus specialiajam lopšeliui-darželiui (duomenys neskelbtini) ir būdama atsakinga už šios įstaigos veiklą, 2008 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. P-181 priėmusi į darbą savo sūnų M. K. ir 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-19 raštu nusišalinusi nuo klausimų, susijusių su personalo valdymo funkcijų vykdymu, jo atžvilgiu, nevykdė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytų nuostatų ir 2016 m. lapkričio 24 d. pasirašė įsakymą Nr. P-261 „Dėl apmokėjimo sargams už šventines dienas“, kurio pagrindu R. K. sūnui buvo apmokėta už darbą švenčių metu, t. y. 2016 m. lapkričio 1 d., be to, pažeidė Dokumentų rengimo taisyklių nuostatas, nes 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. P-261 buvo netinkamai parengtas ir pasirašytas ne tik direktorės, bet ir jos sekretorės, kuri įstaigos direktoriaus funkcijų nevykdė. Tokiais savo veiksmais R. K. pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2002 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 285 patvirtinto Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio (duomenys neskelbtini) direktoriaus pareigybės aprašymo 22 punkto, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 patvirtintų Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių (galiojusių iki 2016 m. gruodžio 21 d.)
7.1‒7.3 punktų, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų, 11 straipsnio 1 ir 2 dalies ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 228 straipsnio reikalavimus.

2. Atleisti R. Kę. 2017 m. kovo 17 d. iš Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio (duomenys neskelbtini) direktoriaus pareigų, išmokant jai priklausantį darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas. R. K. susirgus ar atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių ji negalėtų būti atleidžiama 2017 m. kovo 17 d., atleidimo datą perkelti į kitą dieną po šių aplinkybių pasibaigimo.

3. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės merą nutraukti darbo sutartį su R. K.

4. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorių Algminą Pakalniškį sudaryti Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio (duomenys neskelbtini) reikalų perdavimo komisiją.

5. Paskirti K. S. laikinai eiti Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio (duomenys neskelbtini)  direktoriaus pareigas nuo 2017 m. kovo 18 d., iki konkurso tvarka bus paskirtas įstaigos direktorius, mokant jai 7,01 pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą (pareiginės algos baziniais dydžiais) ir padidinti jį 0,138 koeficientu (už įgytą magistro laipsnį).

 

 

 

Mero pavaduotojas, pavaduojantis merą                                                                   Gintautas Paluckas

______________

 

 

 

 

Į pradžią