Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-358 2019-12-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2017-02-01 SPRENDIMO NR. 1-818 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2017-02-01 SPRENDIMO NR. 1-818 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. 1-358

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 681 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. 1-226 redakcija):

1. Išdėstyti 33 punkto pirmąją pastraipą taip:

„33. Rinkliavos mokėtojams, kurių NTO pagal Nuostatų 32.2 papunktį priskirtini bendrojo naudojimo konteineriai, kintamoji Rinkliavos dalis paskirstoma pagal bendrąjį plotą arba atsižvelgiant į Rinkliavos mokėtojų nurodytą kitą proporciją. Tokiu atveju Rinkliavos mokėtojas pateikia prašymą Administratoriui bendrojo naudojimo konteinerį ATRIS sistemoje pažymėti kaip individualaus naudojimo bei kintamąją Rinkliavos dalį skaičiuoti priklausomai nuo atiduotų atliekų svorio. Teikiant šį prašymą reikėtų įsivertinti konteinerio pastatymo vietą ir jo prieinamumą kitiems ne šio namo gyventojams (ar aptverta teritorija, ar nuošali teritorija, ar gali konteineriu naudotis svetimi ir pan.). Masinio konteinerių priskyrimo duomenys keičiami ir kintamoji Rinkliavos dalis pradedama skaičiuoti priklausomai nuo atiduotų atliekų svorio, kai:“

2. Išdėstyti 52.2.2 papunktį taip:

„52.2.2. kai NTO Rinkliavos apskaičiavimo tikslais priskirtas individualaus naudojimo konteineris – Administratorius skaičiavimams priima galinčių per mokestinį laikotarpį šiame NTO susidaryti atliekų svorį (390 kg), kuris padauginamas iš kintamosios Rinkliavos dalies dedamosios (Eur/kg) (2 priedo 1 lentelės D stulpelis);“.

3. Išdėstyti 52.3 papunktį taip:

„52.3. kadangi tikslus per mokestinį laikotarpį Atiduotų atliekų svoris bus žinomas tik pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, kintamoji Rinkliavos dalis NTO, kuriam galima nustatyti tikslų plotą ir kuriam priskirtas individualaus naudojimo konteineris, apskaičiuojama per mokestinį laikotarpį Atiduotų atliekų svorį padauginus iš kintamosios Rinkliavos dalies dedamosios (Eur/kg). Jeigu kintamosios Rinkliavos dalis, apskaičiuota pagal Atiduotų atliekų svorį, yra didesnė už kintamąją dalį, Administratoriaus priimtą galintį per mokestinį laikotarpį tame NTO susidaryti atliekų svorį (390 kg), kito mokestinio laikotarpio mokėjimo pranešime atliekamos korekcijos – nurodoma arba likusi sumokėti Rinkliavos kintamosios dalies suma, arba kito mokestinio laikotarpio mokėjimo pranešime susidaręs skirtumas atimamas iš naują mokestinį laikotarpį privalomos mokėti Rinkliavos;“.

4. Pakeisti 2 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

5. Pakeisti 3 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Meras                                                                                                                       Remigijus Šimašius


Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą iš atliekų turėtojų ir

atliekų tvarkymą nuostatų

2 priedas

 

RINKLIAVOS DYDŽIAI PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJAS

1 lentelė

Eil. nr.

NTO, kuriam galima nustatyti tikslų plotą, kategorijos

Pastovioji Rinkliavos dedamoji

Eur/m2

per mėnesį

Kintamosios Rinkliavos dedamosios dydžiai

Bendrojo naudojimo konteineris

Individualaus naudojimo konteineris

Eur/m2

per mėnesį

Eur/kg

 

A

B

C

D

1.

Gyvenamoji – daugiabučiai pastatai

0,0460

0,0339

0,0908

2.

Gyvenamoji – individualūs namai

0,0274

0,0202

3

Gyvenamoji – individualūs namai (kassavaitinis aptarnavimas)

0,0548

0,0404

4.

Viešbučių

0,0362

0,0267

5.

Administracinė

0,0320

0,0235

6.

Prekybos

0,0578

0,0425

7.

Paslaugų

0,0370

0,0272

8.

Maitinimo

0,0847

0,0624

9.

Garažų

0,0154

0,0113

10.

Gamybos ir pramonės

0,0231

0,0170

11.

Transporto

0,0200

0,0148

12.

Sandėliavimo

0,0177

0,0130

13.

Mokslo, kultūros ir švietimo

0,0185

0,0136

14.

Sporto, poilsio

0,0181

0,0133

15.

Gydymo

0,0331

0,0244

16.

Prekybinės paskirties patalpų, esančių degalinių teritorijose

0,3927

0,2893

17.

Religinė

0,0154

0,0113

18.

Specialioji

0,0193

0,0142

19.

Sodų

0,0186

0,0137

2 lentelė

Eil.

nr.

NTO, kuriam negalima nustatyti tikslaus ploto, kategorijos

Pastovioji Rinkliavos dedamoji už nekilnojamojo turto objekto vnt. Eur

Kintamoji Rinkliavos dedamoji

Bendrojo naudojimo konteineris

Individualaus naudojimo konteineris

Eur/objektas

Eur/kg

1.

Kiti objektai, naudojami viešiesiems renginiams, neregistruoti Nekilnojamo turto registre (1 konteineris)

130,00

-

0,0908

2.

Kiti objektai (1 mėnesis)

10,00

5,00

-

 

___________________________________

 


Vilniaus miesto savivaldybės

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

3 priedas

 

BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ DETALIZAVIMAS, IŠSKIRIANT PASTOVIĄSIAS IR KINTAMĄSIAS SĄNAUDAS

 

Eil. nr.

Sąnaudų sąrašas

Sąnaudos Eur/t

Pastoviosios*

Kintamosios

Iš viso:

1.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo kaina

17,20

24,76

41,96

2.

MBA kaina

12,26

41,28

53,54

3.

Į MBA patekusių antrinių žaliavų atskyrimo nuo MKA sąnaudos

4.

DGA aikštelių eksploatavimo sąnaudos

6,44

0,00

6,44

5.

DGA, pavojingų, tekstilės ir kt. atliekų surinkimas

2,05

2,04

4,09

6.

Biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos

0,00

0,00

0,00

7.

Kompostavimo aikštelių eksploatacijos sąnaudos

0,00

0,00

0,00

8.

Kitų komunalinių atliekų (maisto atliekų, tekstilės atliekų ir kitų) rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos

0,00

0,00

0,00

9.

Visuomenės švietimas

2,09

0,00

2,09

10.

Netinkamų eksploatuoti sąvartynų priežiūra

3,00

0,00

3,00

11.

KA tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo, konteinerių aikštelių eksploatacijos sąnaudos

16,56

0,00

16,56

12.

KA tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos

21,40

0,00

21,40

IŠ VISO:

81,00

68,08

149,08

 

* patirtų faktinių sąnaudų išlyginimas, kuris bus taikomas 2020, 2021 ir 2022 metais – 11,41 Eur/t.

 

Pastovioji rinkliavos dalis sudaro 57,6 proc., kintamoji dalis – 42,4 proc.

_________________________

 

 

Dokumento priedai:
1-358 - DĖL TARYBOS 2017-02-01 SPRENDIMO NR. 1-818 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
1-358 - DĖL TARYBOS 2017-02-01 SPRENDIMO NR. 1-818 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią