Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-397 2020-02-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ASMENŲ, DIRBANČIŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, ELGESIO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

 

 

TARYBOS SPRENDIMAS

DĖL ASMENŲ, DIRBANČIŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, ELGESIO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 12 d. Nr. 1-397

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 ir 36 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi Vilniaus miesto savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamas Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Pavesti:

2.1. Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato ir Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ supažindinti su Taisyklėmis pavaldžius valstybės tarnautojus ir darbuotojus;

2.2. Savivaldybės administracijos skyrių, kurių kompetencijos sričiai priskirta Taisyklių 4.3 punkte nurodytų įstaigų, įmonių ir bendrovių priežiūra ir (ar) kontrolė, vadovams per du mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo pagal kompetenciją pasirašytinai supažindinti su Taisyklėmis kuruojamų įstaigų, įmonių ir bendrovių vadovus;

2.3. Savivaldybės administracijos Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriui kontroliuoti šio sprendimo vykdymą.

3. Pripažinti netekusiais galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimą Nr. 1-890 „Dėl Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių tvirtinimo“ ir 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. 1-755 „Dėl tarybos 2005-07-20 sprendimo Nr. 1-890 „Dėl Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

Meras

Remigijus Šimašius

 

Dokumento priedai:
1-397 - DĖL ASMENŲ, DIRBANČIŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, ELGESIO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią