Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1291 2006-07-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SPRENDIMAS

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

 
SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS STRATEGIJOS
2006–2010 METAMS TVIRTINIMO

 

2006 m. liepos  26 d.      Nr. 1-1291

Vilnius 

 

 

 

 Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Vilniaus miesto psichikos sveikatos strategiją 2006-2010 metams (pridedama).

 

 

 

 

 

Meras

Artūras Zuokas

 

 

 


              PATVIRTINTA

              Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

              2006 m. liepos 26 d.

              sprendimu Nr.1-1291

 

VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS STRATEGIJA

2006–2010 METAMS

 

I. ĮVADAS

 

1. 2002 metais Vilniaus miesto savivaldybė ir tarptautinis fondas „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ kartu su Vilniaus universitetu pradėjo VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro teikiamų paslaugų modernizavimo projekto (toliau – „Vasaros projektas“) įgyvendinimą. Šio darbo nuspręsta imtis nepaisant to, kad veiksmingai psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai trukdo nelanksti dabartinė paslaugų finansavimo sistema, kuriai pakeisti Savivaldybės turimos kompetencijos nepakanka.

2. Norint sukurti vieningą psichikos sveikatos paslaugų tinklą, koordinuoti, kaip teikiamos paslaugos bei ar jos atitinka šiuolaikines psichiatrijos tendencijas, Vilniaus miesto savivaldybės mero 2004 m. liepos 12 d. potvarkiu Nr. 22-98 „Dėl Darbo grupės Vilniaus miesto psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtros strategijai bei jos įgyvendinimo planui parengti sudarymo“ buvo sudaryta tarptautinė Lietuvos ir Olandijos ekspertų darbo grupė, kuri pateikė pasiūlymus dėl Vilniaus miesto psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtros.

3. Vilniaus miesto psichikos sveikatos strategija 2006–2010 metams parengta vadovaujantis minėtos darbo grupės parengtu psichikos sveikatos strategijos projektu.

 

II. STRATEGIJOS TIKSLAI

 

4. Strategijos tikslai:

4.1. artimasis tikslas sukurti Vilniaus mieste psichikos sveikatos priežiūros įstaigų struktūrą, kuri padėtų efektyviai ir racionaliai stiprinti visuomenės psichikos sveikatą ir teikti visapusišką pagalbą asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, ypatingą dėmesį skiriant specifinėms spręstinoms Vilniaus problemoms ir paslaugų vartotojams bei jų šeimoms;

4.2. tolimasis tikslas - Vilnius siekia būti ir ateityje išlikti svarbiu pažangių sprendimų centru; siekdamas šio tikslo miestas yra pasirengęs remti paslaugas, pritaikytas bendruomenės bei gyventojų poreikiams, ir teikti konkrečias rekomendacijas įstatymų leidėjams ir vyriausybinėms įstaigoms dėl būtinybės keisti sveikatos bei socialinių paslaugų teikimo ir finansavimo sistemą. Galutinis tikslas – pagerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę visiems Lietuvos gyventojams.

 

III. STRATEGIJA

 

Prioritetai

Tikslai

Veikla

1. Nuoseklaus psichikos sveikatos paslaugų tinklo plėtimas.

1.1. Tęsti VšĮ Vilniaus psichikos sveikatos centro reorganizavimą.

1.1.1. „Vasaros projekto“ tolesnis plėtojimas, lėšų paieška pastatams rekonstruoti ir naujiems statyti, VšĮ Vilniaus psichikos sveikatos centro patalpų modernizavimas bei psichikos sveikatos paslaugų integravimas į visuomenę.

1.2. Stiprinti psichikos sveikatos centrų vaidmenį Vilniaus mieste.

1.2.1. Psichikos sveikatos centrų savarankiškumo stiprinimas.

 

1.2.2. Psichikos sveikatos centrų vaidmens ir funkcijų plėtojimas (prevencijos programų diegimas, įvairiapusės disciplininės pagalbos tobulinimas, gydymo programų iš ligoninės išrašytiems pacientams tobulinimas ir kt.).

1.3. Plėsti konsultacinės psichiatrijos paslaugas Vilniaus mieste.

1.3.1. Konsultacinių psichikos sveikatos paslaugų organizavimas ir finansavimas   daugiaprofilinėse ligoninėse,  bendradarbiavimo tarp psichikos sveikatos ir kitų sveikatos priežiūros tarnybų stiprinimas.

   

1.3.2. Vaikų ir suaugusių psichiatrijos padalinių steigimas Vilniaus miesto bendrojo profilio stacionaruose.

1.4. Diferencijuoti psichikos sveikatos tarnybas. 

1.4.1. Slaugos ir ilgalaikio gydymo bei globos funkcijos plėtojimas tam skirtose ir pritaikytose įstaigose.

 

1.4.2. Specializuotų paslaugų plėtojimas (krizių intervencija, psichikos sveikatos paslaugos namuose, gerontopsichiatrijos paslaugos ir kt.).

1.5. Plėsti socialines paslaugas bendruomenei.

1.5.1. Bendruomeninių psichosocialinės reabilitacijos centrų steigimas.

 

1.5.2. Remtino įdarbinimo/darbinės reabilitacijos programų rengimas.

 

1.5.3. Saugaus būsto programų rengimas.

 

 

 

1.5.4. Pagalbos namuose paslaugų plėtimas.

1.6. Kurti lygias galimybes privačiai gydytojų praktikai.

1.6.1. Privačios gydymo praktikos įgyvendinimo galimybių plano parengimas.

2. Paslaugų vartotojų ir nevyriausybinio sektoriaus vaidmens stiprinimas.

 

2.1. Stiprinti  pacientų ir šeimos narių tarybas.

2.1.1. Privalomų pacientų tarybų steigimas psichikos sveikatos priežiūros įstaigose.

2.1.2.  Šeimos narių tarybų steigimo skatinimas.

3. Žmogaus teisių garantavimas.

3.1. Vykdyti pacientų patikėtinio programą.

3.1.1. Atstovavimo pacientams Vilniaus miesto poliklinikose bei psichikos sveikatos centruose programos, finansuojamos Savivaldybės biudžeto lėšomis, parengimas.

4. Psichikos ligų prevencija.

4.1. Sukurti prevencinę programą "Psichikos sveikata" ir integruoti ją į Vilniaus miesto strateginį planą bei garantuoti tęstinį finansavimą.

4.1.1. Socialinio Vilniaus miesto žemėlapio sukūrimas ir platinimas miesto gyventojams.

 

4.1.2.  Pagalbos telefonu organizavimas.

 

 

4.1.3. Programų, orientuotų į vaikus ir paauglius, rengimas.

 

 

4.1.4. Prevencinės pirminės psichikos sveikatos priežiūros programos parengimas.

 

4.1.5. Prevencinės savižudybių programos parengimas.

 

4.1.6. Tarptautinio bendradarbiavimo, skirto psichikos susirgimų prevencijai ir psichikos sveikatai skatinti ir stiprinti, plėtojimas.

5. Lėšos.

5.1. Numatyti adekvatų  finansavimą.

5.1.2.  Parengti Vilniaus miesto psichikos sveikatos strategijos 2006-2010 metams įgyvendinimo priemonių planą, pagrįstą lėšomis.

 

6. Paslaugų kokybės nustatymas ir mokslinis įvertinimas.

6.1. Vykdyti ilgalaikį planavimą, atliekant epidemiologinius tyrimus.

6.1.1. Mokslinių tyrimų plano, skirto rinkti duomenis apie psichikos sveikatos paslaugų teikimą Vilniaus mieste, parengimas, bendradarbiaujant su mokslo įstaigomis.

6.2. Atlikti paslaugų kokybės ir pacientų pasitenkinimo  vertinimą.

6.2.1. Paslaugų gavėjų vertinimu pagrįsto sveikatos plano tyrimo (angl. CAHPS) diegimas.

6.3. Vykdyti investicijų efektyvumo stebėseną.

6.3.1. Stebėsenos mechanizmo, skirto praeities ir ateities investicijų veiksmingumo psichikos sveikatos srityje tyrimui, sukūrimas.

 

 

 

 

 

Į pradžią