Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-501 2008-06-04
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO TERITORIJOS, ESANČIOS PRIE ŽIRMŪNŲ ŽIEMOS UOSTO, TARP NERIES GATVĖS IR NERIES UPĖS, DETALIOJO PLANO
KONCEPTUALIAJAI DALIAI

 

2008 m. birželio 4 d. Nr. 1-501

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu
(Žin., 2004, Nr. 21-617) ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės  administracijos direktoriaus 2007 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 30-1001 „Dėl pavedimo organizuoti pagal projektą
„Turistinis vandens kelias Neries upe  Vilniaus mieste“ Neries upės prieplaukų teritorijų detaliųjų planų rengimą“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            1. Pritarti apie 9,2 (devynių ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos, esančios prie Žirmūnų žiemos uosto, tarp Neries gatvės ir Neries upės, detaliojo plano konceptualiajai daliai (pagal pridedamą brėžinį).

            2. Nustatyti kad:

            2.1. detaliojo plano konceptualioji dalis apibūdina planuojamos teritorijos erdvinės plėtros prioritetus, naudojimo būdus, tvarkymo ir naudojimo režimus bei nustato infrastruktūros koridorius;

            2.2. pagal detaliojo plano konceptualiąją dalį parengti sprendiniai gali būti skaidomi į atskirų planuojamos teritorijos dalių (žemės sklypų ar jų grupių) detaliuosius planus, kuriuos Taryba gali tvirtinti atskirai;

            2.3. rengiant atskirų teritorijos dalių planavimo sąlygas ir detaliuosius planus rekomenduojama vadovautis šiuo sprendimu pritartai konceptualiajai daliai.

 

 

 

Meras

Juozas Imbrasas

 

 


                                                                        PRITARTA:

                                                                        Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                        2008 m. birželio 4 d.

                                                                        sprendimu Nr. 1-501

 

 TERITORIJOS, ESANČIOS PRIE ŽIRMŪNŲ ŽIEMOS UOSTO, TARP NERIES GATVĖS IR NERIES UPĖS DETALIOJO PLANO KONCEPTUALIOJI DALIS

 

BENDROJI DALIS

 

Koncepcijos rengimo  pagrindas:

·        Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 05 31 d. įsakymas Nr.30-1001 “Dėl pavedimo Miesto plėtros departamentui  organizuoti pagal projektą „Turistinis vandens kelias Neries upe Vilniaus mieste“ Neries upės prieplaukų teritorijų detaliųjų planų rengimą.

·        Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Bendrasis planas iki 2015 metų.

   Vilniaus miesto 2002-2011 metų Strateginis planas :

1.4 tikslas “Išryškinti ir plačiau panaudoti Vilniaus kultūrinį ir gamtinį     savitumą”

1.4.2. uždavinys “Tvarkyti vertingiausias gamtines teritorijas, pritaikant jas lankymui ir rekreacijai”

     1.4.2.2. veiksmas “Pradėti svarbiausių miesto vidinių „žaliųjų jungčių“ įrengimą tarp gyvenamųjų rajonų, darbo vietų, rekreacijos ir kultūros centrų. Pirmiausia parengti ir įgyvendinti Neries pakrantės „žaliosios jungties“ kompleksinio sutvarkymo projektą tarp Valakučių ir Lazdynų tiltų (pėsčiųjų, dviračių takai, pramogų laivininkystės atgaivinimas”.

     1.4.2.3.  veiksmas „Parengti vandens telkinių pakrančių tvarkymo strategiją ir sutvarkyti Neries, Vilnios upių ir ežerų pakrantes (išvalyti nuo menkaverčių  statinių, tvarkyti eroduojamus šlaitus, įrengti  paplūdimius) ir vykdyti ilgalaikę Neries ir Vilnios upių valymo programą“

 

KONCEPCIJOS TIKSLAS

 

  Parengti  teritorijos architektūrinės – urbanistinės  ir inžinerinės plėtros koncepciją, kurios  pagrindu  būtų galima kompleksiškai vystyti atskiras teritorijų  dalis bei būtų rengiamos išvados detaliųjų planų parengimui atskiroms teritorijų dalims.

● Teritorijų funkcinis zonavimas, viešųjų erdvių, visuomeninių zonų poreikių ir tvarkymo prioritetų nustatymas. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės taryboje pritartą koncepciją bus rengiami atskirų zonų detalieji planai. 

● Vilniaus miesto savivaldybė pagal patvirtintą taryboje koncepciją bus transporto ir inžinerinės infrastruktūros koridorių, viešųjų erdvių, ir kt. detaliojo plano sprendinių organizatoriumi.

  Paruošti ir patvirtinti veiksmų programą teritorijos vystymui; Koncepcijoje  numatoma - tikslinė žemės naudojimo paskirtis, teritorijų  tvarkymo ir naudojimo  rėžimai: aukštingumas, intensyvumas, užstatymo morfotipas, taip pat  transportinės  ir inžinerinės infrastruktūros vystymas, apibendrintas pareikalavimas architektūros  ir aplinkos tvarkymui.

 

ESAMA BŪKLĖ

 

     Planuojama teritorija (plotas 9,2 ha) yra centrinėje Vilniaus miesto dalyje prie Neries upės, šalia Neries gatvės. Vakarinėje dalyje ribojasi su Žirmūnų mikrorajonu. Žirmūnų žiemos uostas yra dešiniajame Neries upės krante prie Šilo tilto, upės užutekyje. Nuo Žirmūnų g. prie uosto veda asfaltuota Neries gatvė. Planuojamoje teritorijoje Vilniaus m. Bendrasis planas numato intensyviam naudojimui įrengiamus želdynus. Planuojama teritorija patenka į intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų funkcinę zoną, kurioje numatomos šios pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys:

- miškų ūkio;

- konservacinė;

- kitos paskirties:

    -inžinerinės infrastruktūros;

    - bendro naudojimo teritorija;

    - rekreacinės paskirties;

- kitose esamose įvairios paskirties statinių teritorijose bei konversijos iš taršios veiklos į netaršią atveju - visuomeninės paskirties teritorija.

Žemės sklypas priklauso valstybei, t.y. Vilniaus apskrities viršininko administracijai. Siekiant pradėti žiemos uosto statybos ir rekonstrukcijos darbus būtina suformuoti teritoriją, t.y. parengti sklypo detalųjį planą. Teritorija priklauso valstybei, t.y. Vilniaus apskrities viršininko administracijai.

Visa turima laivybos bazė sunyko, upės uostas su turima įranga technologiškai paseno. Šalia uosto, šiaurinėje pusėje yra žemės sklypas su statiniais, registruotas kadastro registre (Nr.0101/0023:241, sklypo plotas -1.0195 ha, adresas Žirmūnų g. 1.3A). Šie pramoninės paskirties statiniai yra prastos būklės (metaliniai angarai ir mūriniai pastatai). Sklype yra šie veikiantys inžineriniai tinklai bei objektai: dvi elektros tinklų linijos – požeminė, prijungta prie esančios sklype transformatorinės pastotės, bei oro linija, lietaus kanalizacijos linijos. Sklypas valdomas patikėjimo teise Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir sudaryta nuomos sutartis su UAB „Vilniaus kapitalo vystymo projektai“.

Pietų pusėje uosto teritorija ribojasi su privačiais sklypais. Pirmo sklypo kadastro Nr.0101/0023:23, sklypo plotas – 0.1941 ha, adresas Žirmūnų g. 1A paskirtis Kita (individualiems namams). Antro sklypo kadastro Nr.0101/0023:275, sklypo plotas – 0.16 ha, adresas Žirmūnų g. 3B, paskirtis Kita (gyvenamos teritorijos).

 

KOMPOZICINĖ SCHEMA

 

Formuojami trys sklypai T1,T2 ir T3.  Į planuojamą teritoriją patenka Neries gatvė. Įvertinus „Tarptautinę dviračių trasą Euro Velo11“ I etapą, Neries g. užbaigiama akligatviu ties  žiemos uosto šiaurine dalimi. Tolimesnė jos atkarpa pritaikoma pėstiesiems ir dviračių transportui. Neries gatvės raudonosios linijos nekeičiamos (atstumas tarp raudonųjų linijų išlieka 15 metrų). T1 ir T2 teritorijos rytinėje ir vakarinėje dalyse ribojasi su valstybiniu mišku. Užstatymo rekomendacijos:

T1 teritorija - laikytis Neries upės apsaugos zonos reikalavimų. Saugoto šlaitą ir esamus medžius, reljefą. Sklypas iš dviejų pusių ribojasi su Valstybiniais miškais, todėl, formuojant užstatymą, rekomenduojama atsižvelgti į susiklosčiusią gamtinę situaciją. Siūlomas laisvas planavimo principas.  Užstatymą formuoti terasomis, įrengiant eksploatuojamus stogus. Sklype galima numatyti vertikalinį akcentą – bokštinio tipo pastatą, kurio aukščio altitudė – 117.00, apytikrė žemės paviršiaus absoliutinė altitudė – 92.00. Vertikalės užimamas užstatymo plotas sklype apie 14.00x14.00 m.. Numatyti tiesioginius ryšius su Žirmūnų gyvenamu rajonu ir Neries upe. Sklypo gretimybėse galima numatyti mobilią pontoninio tipo prieplauką.

T2 teritorija - skirta Žiemos uosto įrengimui. Projektuojama stacionari prieplauka, administracinės-komercinės patalpos, vandens kelio aptarnavimo patalpos, mažųjų laivų sandėliavimo aikštelė – elingas, degalinė – laivų aptarnavimui, krano aikštelė – laivų iškėlimui, krantinė. Teritorija ribojasi su Valstybiniu mišku, todėl, formuojant užstatymą, rekomenduojama atsižvelgti į susiklosčiusią gamtinę situaciją.

T3 teritorija – nenumatomas naujų urbanistinių vienetų kūrimas: nauja statyba galima tik esamose namų valdose. Namų valdos neskaidomos.

 

 

ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDAI IR POBŪDŽIAI

 

T1 - teritorija patenka į intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų funkcinę zoną, kurioje numatomos šios pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys:

- miškų ūkio;

- konservacinė;

- kitos paskirties:

- inžinerinės infrastruktūros;

- bendro naudojimo;

- rekreacinės paskirties;

- visuomeninės paskirties;

Gali  būti numatoma infrastruktūra (rekreacinė, inžinerinė ir pan.), reikalinga tokių teritorijų patrauklumui užtikrinti, nesusijusi su gyvenamąja paskirtimi.

T2 - infrastruktūros teritorija. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos teritorija.

T3 – mažo užstatymo intensyvumo teritorija.

 

PLOTAS, AUKŠTINGUMAS,  INTENSYVUMAS, MORFOTIPAS

 

T1 teritorija- 2.45 ha, < 3 a., užstatymo intensyvumas <1.2. Laisvo planavimo.

T2 teritorija- 4.50 ha, < 3 a., užstatymo intensyvumas <1.2. Laisvo planavimo.

T3 teritorija- 2.25 ha, < 3 a., užstatymo intensyvumas <0.2. Laisvo planavimo.

 

 

 

Į pradžią