Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1873 2010-12-22
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS 2011–2015 METŲ STRATEGIJOS TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS 2011-2015 METŲ STRATEGIJOS TVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 22 d. Nr. 1-1873

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. balandžio 3 d. nutarimu
Nr. X-1070 patvirtinta Valstybinės Psichikos sveikatos strategija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 645 patvirtinta Valstybinės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 programa ir Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. gegužės
27 d. įstatymu Nr. XI-854 ratifikuota Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos Fakultatyviniu protokolu Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Vilniaus miesto psichikos sveikatos 2011–2015 metų strategiją (pridedama).

 

Meras                                                                                                                        Raimundas Alekna

______________

 

 

 


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. gruodžio 22 d.

sprendimu Nr. 1-1873

 

 

VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS 20112015 METŲ STRATEGIJA

 

 

I.       BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2006 m. liepos 26 d. patvirtino Vilniaus miesto psichikos sveikatos strategiją 2006–2010 metams. Tai buvo pirmasis psichikos sveikatos srities strateginio planavimo dokumentas. Per šį laikotarpį keitėsi teisinė bazė, todėl, kuriant naująją 2011–2015 metų strategiją, atsižvelgta į Vilniaus miesto savivaldybės 2011–2020 metų strateginį planą, į Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. X-1070 patvirtintą Valstybinės Psichikos sveikatos strategijos ir LR Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 645 patvirtintą Valstybinės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 programą, į Europos Sąjungos 2008 m. birželio 13 d. Komisijos paktą „Psichikos sveikatai ir gerovei“, į Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. gegužės 27 d. įstatymu Nr. XI – 854 ratifikuotą Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvinį protokolą.

2. Vilniaus miesto psichikos sveikatos 2006–2010 metų strategijos tęstinumui užtikrinti sukurta naujoji Vilniaus miesto psichikos sveikatos 2011–2015 metų strategija.

 

 

II.    STRATEGIJOS TIKSLAI

 

3. Strategijos tikslai yra pagrindinis ir tolimasis.

4. Strategijos pagrindinis tikslas – sukurti Vilniaus mieste psichikos sveikatos priežiūros paslaugų sistemą, kuri padėtų efektyviai ir racionaliai stiprinti visuomenės sveikatą ir teikti visapusišką pagalbą asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, ypatingą dėmesį skiriant specifinėms spręstinoms Vilniaus miesto problemoms ir paslaugų vartotojams bei jų šeimoms (somatinės sveikatos priežiūros užtikrinimas psichikos sutrikimais sergantiems, psichologinės ir socialinės pagalbos tarnybų ir ankstyvosios pagalbos modelių, apimančių pirminę prevenciją, sukūrimas, savižudybių ir save žalojančio elgesio paplitimo mažinimas).

5. Strategijos tolimasis tikslas – siekti, kad Vilniaus miesto psichikos sveikatos priežiūros modelių geroji patirtis būtų skleidžiama kituose Lietuvos regionuose bei artimajame užsienyje. Galutinis strategijos tikslas – pagerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prevencinių priemonių veiksmingumą.

 

III. STRATEGIJA

                                                                                       

Uždaviniai

Veikla

 

1. Nuoseklaus psichikos sveikatos paslaugų tinklo plėtimas:

 

 

 

 

 

1.1. tęsti VšĮ Vilniaus psichikos sveikatos centro reorganizavimą

 

1.1.1. „Vasaros“ projekto tolesnis plėtojimas, lėšų paieška pastatams rekonstruoti ir naujiems statyti, VšĮ Vilniaus psichikos sveikatos centro patalpų modernizavimas bei psichikos sveikatos paslaugų integravimas į visuomenę

 

 

1.2. stiprinti psichikos sveikatos centrų vaidmenį Vilniaus mieste

 

1.2.1. modelinės psichikos sveikatos tarnybos VšĮ Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centre steigimas

 

1.2.2. psichikos sveikatos centrų vaidmens ir funkcijų plėtojimas

 

 

1.3. plėsti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Vilniaus mieste

 

1.3.1. konsultacinių psichikos sveikatos paslaugų organizavimas ir finansavimas daugiaprofiliuose stacionaruose, bendradarbiavimo tarp psichikos sveikatos ir kitų sveikatos priežiūros tarnybų stiprinimas

 

1.3.2. slaugos ir ilgalaikio gydymo plėtojimas tam skirtose ir pritaikytose įstaigose

 

1.3.3. specializuotų paslaugų plėtojimas (krizių intervencija, psichikos sveikatos paslaugos namuose, gerontologinės psichiatrijos paslaugos, aktyvus gydymas bendruomenėje ir t.t.)

 

 

1.5. psichikos sutrikimų ir psichikos negalią turintiems asmenims organizuoti  socialines paslaugas nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose

 

1.5.1. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų plėtra

 

1.5.2. remtino įdarbinimo/darbinės reabilitacijos programų rengimas

 

1.5.3. apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų organizavimas

 

1.5.4. pagalbos namuose paslaugų plėtimas

 

 

2. Paslaugų vartotojų įgalinimas ir nevalstybinio sektoriaus vaidmens stiprinimas:

 

 

 

 

 

2.1. Stiprinti pacientų ir/ar šeimos narių tarybas

 

 

 

2.1.1. pacientų ir/ar šeimos narių privalomų tarybų steigimas psichikos sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų įstaigose

 

 

2.2. stiprinti nevalstybinių organizacijų, vienijančių psichikos ligonius ir jų artimuosius,   veiklą

 

 

2.2.1. nevalstybinių organizacijų, vienijančių psichikos ligonius ir jų artimuosius, veikla ir narių atstovavimas

 

2.3. stiprinti nevalstybinių organizacijų koaliciją

 

2.3.1. psichikos sveikatos srityje veikiančių  nevalstybinių organizacijų interesų atstovavimas koalicijos pagrindu

 

 

3. Žmogaus teisių apsauga:

 

 

 

3.1. vykdyti pacientų patikėtinio programą

 

 

 

3.1.1. atstovavimo pacientams Vilniaus miesto poliklinikose bei psichikos sveikatos centruose programos vykdymas ir rėmimas

 

 

3.2. stiprinti pacientų ir jų šeimos narių atstovavimą bei jų teisių apsaugą

 

 

3.2.1. pacientų/klientų ir/ar šeimų tarybų veiklos skatinimas

 

3.2.2. neveiksnių asmenų teisių užtikrinimas ir stebėsena

 

 

4. visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir psichikos sutrikimų prevencija, sukuriant prevencines psichikos sveikatos programas ir garantuojant tęstinį finansavimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. prevencinės savižudybių programos parengimas ir įgyvendinimas

 

4.2. vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimas ir psichikos sveikatos problemų prevencija

 

4.3. tėvystės įgūdžių formavimo ir šeimų konsultavimo mokymo programų parengimas ir įgyvendinimas

 

4.4. tarptautinio bendradarbiavimo, skirto psichikos ligų prevencijai ir psichikos sveikatai skatinti ir stiprinti, plėtojimas

 

5. Vilniaus miesto psichikos sveikatos 2011–2015 metų strategijos įgyvendinimo priemonių plano adekvataus finansavimo užtikrinimas

 

 

5.1. Vilniaus miesto psichikos sveikatos 2011–2014 metų strategijos parengimas, pagrindžiant

gyvendinimo priemonių plano lėšomis

 

 

6. Paslaugų kokybės nustatymas ir mokslinis įvertinimas:

 

 

 

 

 

6.1. vykdyti epidemiologinius tyrimus

 

 

 

6.1.1. epidemiologinių tyrimų plano, skirto rinkti duomenis apie psichikos sveikatos ir socialinių paslaugų teikimą Vilniaus mieste, parengimas ir vykdymas

6.1.2. Paslaugų gavėjų vertinimu pagrįsto sveikatos tyrimo plano, metodikos sukūrimas ir įgyvendinimas

 

 

6.2. vykdyti Vilniaus miesto psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2011–2015 metų priemonių plano įgyvendinimo

stebėseną

 

6.2.1. stebėsenos mechanizmo, skirto Vilniaus miesto psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2011–2014 metų priemonių plano įgyvendinimo veiksmingumui įvertinti sukūrimas

 

______________

 

Į pradžią